Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat w sprawie zakresu i warunków wykonania ekspertyz wpływu przyłączenia

16 maja 2024, 18:40

Komunikat w sprawie zakresu i warunków wykonania ekspertyz wpływu przyłączenia

Zgodnie z przepisami art. 7 ust. 8e ustawy prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 266) w przypadku urządzeń, instalacji lub sieci przyłączanych bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV sporządza się ekspertyzę wpływu tych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny (dalej: ekspertyza wpływu przyłączenia). Obowiązek ten nie dotyczy jednostek wytwórczych i magazynów energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 2 MW, a także odbiorców końcowych o mocy przyłączeniowej nie większej niż 5 MW.

Zgodnie z § 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (dalej: Rozporządzenie systemowe) zakres i warunki wykonania ekspertyzy wpływu przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny do sieci dystrybucyjnej lub połączenia sieci dystrybucyjnych (dalej: ZIWWE) należy uzgodnić z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: OSP) w przypadku kiedy dotyczą one (i) urządzeń, instalacji lub sieci przyłączanych bezpośrednio do sieci o napięciu 110 kV (ii) połączeń sieci krajowych i międzynarodowych o napięciu 110 kV oraz (iii) instalacji odnawialnego źródła energii przyłączanych bezpośrednio do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV ale niższym niż 110 kV o mocy zainstalowanej większej niż 2 MW.

Kryteria oceny wyników ekspertyz wpływu przyłączenia są określone w pkt. 3.4 zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci).

Dla zapewnienia jak najbardziej adekwatnych i porównywalnych metod wykonywania ekspertyz wpływu przyłączenia, przy uwzględnieniu uwarunkowań krajowych, lokalnych oraz specyficznych dla rozpatrywanych miejsc przyłączenia, stosuje się następujące ustandaryzowane zakresy i warunki wykonania ekspertyzy (ZIWWE):

1. Opracowanie ZIWWE dla przyłączeń obiektów do sieci przesyłowej OSP o napięciu 110 kV lub wyższym (ZIWWE OSP)

ZIWWE OSP stanowi ustandaryzowany zestaw danych i założeń przyjmowanych przez OSP przy wykonywaniu ekspertyz wpływu przyłączenia na system elektroenergetyczny, które określają sposób budowania modeli obliczeniowych wraz ze wskazaniem scenariuszy, dla których wykonywane są analizy dla danego typu obiektu oraz zakres wykonywanych obliczeń. ZIWWE OSP zawiera w szczególności założenia dotyczące sposobu modelowania charakterystyki pracy obiektu przyłączanego, obiektów istniejących i planowanych do przyłączenia w najbliższym otoczeniu obiektu przyłączanego oraz obiektów istniejących i planowanych do przyłączenia w pozostałych częściach systemu elektroenergetycznego.

ZIWWE OSP w wersji stosowanej przez OSP dla ekspertyz wpływu przyłączenia wykonywanych przez OSP i na rzecz OSP od dnia 1 marca 2024 r. (z uwzględnieniem danych aktualnych na dzień 16 maja 2024 r.) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

2. Uzgodnienie ZIWWE dla przyłączeń do sieci OSD o napięciu 110 kV (ZIWWE WN)

ZIWWE WN jest ustandaryzowanym zestawem danych i wytycznych OSP, na bazie których przez OSD sporządzany jest szczegółowy dokument ZIWWE dla wnioskowanego obiektu. Dokument ten jest uzgadniany z OSP na podstawie §4 ust.6 pkt 1 Rozporządzenia systemowego. Na bazie uzgodnionego z OSP dokumentu wykonywana jest ekspertyza, a następnie, na bazie jej wyników, OSD określa czy są spełnione warunki niezbędne do przyłączenia danego obiektu.

ZIWWE WN w wersji przekazywanej przez OSP dla wniosków o określenie warunków przyłączenia wykonywanych przez OSD i na rzecz OSD od dnia 2 kwietnia 2024 r. (z uwzględnieniem danych aktualnych na dzień 16 maja 2024 r.) stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

3. Uzgodnienie kryteriów oraz zakresu i warunków wykonania ekspertyzy dla przyłączeń do sieci OSD o napięciu wyższym niż 1 kV i niższym od 110kV (Kryteria SN)

Kryteria SN opracowywane są przez poszczególnych OSD i są przekazywane OSP do uzgodnienia w przypadku przyłączania instalacji odnawialnego źródła energii, należących do podmiotów zaliczanych do grupy przyłączeniowej III, o mocy zainstalowanej większej niż 2 MW (§4 ust.6 pkt 3 Rozporządzenia systemowego).

Dla ww. przypadków OSP uzgadnia Kryteria SN oraz aktualizuje na ich podstawie bazy danych obiektów planowanych do przyłączenia. Przedmiotowe bazy danych są wykorzystywane m.in. na potrzeby opracowywania modeli obliczeniowych dla ekspertyz wpływu przyłączenia i udostępniane OSD w procesie uzgadniania ZIWWE WN. Na bazie uzgodnionej przez OSP treści Kryteriów SN dla danego przypadku wykonywana jest przez OSD, ekspertyza a następnie na bazie jej wyników OSD określa czy są spełnione warunki niezbędne do przyłączenia danego obiektu.

Kryteria SN stosowane przez poszczególnych OSD dostępne są na stronach internetowych poszczególnych OSD (zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej).