Powrót

Nowe obowiązujące Standardy Techniczne w PSE

10 stycznia 2019, 16:28

Nowe obowiązujące Standardy Techniczne w PSE
Komitet standaryzacyjny działający w PSE S.A. zatwierdził do stosowania nowe standardy techniczne:
  1. Agregaty Prądotwórcze

Nowopowstały dokument obowiązujący w spółce zawiera wymagania techniczne jakie muszą spełniać agregaty prądotwórcze stacjonarne zasilające urządzenia potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych. Dokument został również zaktualizowany w zakresie wymagań niezbędnych dla wypełnienia zapisów Rozporządzenia Komisji EU z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dot. zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (NCER).

  1. Zasady Optymalizacji Układów i Elementów Zasilania Potrzeb Własnych AC i DC w Stacjach Elektroenergetycznych

Nowopowstały dokument obowiązujący w spółce zawiera wytyczne dla realizacji projektów wykonawczych układów zasilania potrzeb własnych w zakresie doboru optymalnych parametrów znamionowych układów i urządzeń zasilania potrzeb własnych. Zakres zmian obejmował aktualizację przyporządkowania zasilania odbiorów układów zasilania potrzeb własnych I i II kategorii niezbędnych dla wypełnienia zapisów Rozporządzenia Komisji EU z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dot. zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (NCER).

  1. Licznik energii elektrycznej

Nowopowstały dokument obowiązujący w spółce zawiera wymagania dla liczników energii elektrycznej przeznaczone do pracy w układach pomiarowych energii elektrycznej instalowanych w obiektach elektroenergetycznych przyłączonych do sieci przesyłowej. Dokument został zaktualizowany głównie ze względu na zmianę przepisów Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli, które w obowiązującej wersji z dnia 13 kwietnia 2017 r. wyłącza z prawnej kontroli metrologicznej liczniki najwyższej klasy dokładności stosowane w PSE. Specyfikacja określa alternatywne zasady weryfikacji parametrów metrologicznych dla tych przyrządów pomiarowych.

Wyżej wymienione Specyfikacje zastępują odpowiednio specyfikacje dotychczas stosowane.

  1. Załącznik nr 1 do Standardowej Specyfikacji Technicznej „ Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące, stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN”

Niniejszy Załącznik stanowi uzupełnienie pkt.1.7. oraz pkt.1.7.1. standardowej specyfikacji technicznej o wymagania techniczne dla przekaźników pośredniczących:

  • realizujących kontrolę ciągłości obwodów wyłącznika,
  • realizujących przełączenie zasilania,
  • wykorzystywanych jako spójny element układów ogólnostacyjnych.

 

Wszystkie aktualne specyfikacje są dostępne na www.pse.pl:

Pkt. 1 w zakładce Dokumenty/Standardy Sieci Przesyłowej/Stacje Elektroenergetyczne/Potrzeby Własne
Pkt. 2 w zakładce Dokumenty/Standardy Sieci Przesyłowej/Stacje Elektroenergetyczne/Potrzeby Własne
Pkt. 3 w zakładce Dokumenty/Standardy Sieci Przesyłowej/Stacje Elektroenergetyczne/Obwody Wtórne/Pomiary i Jakość Energii Elektrycznej
Pkt. 4 w zakładce Dokumenty/Standardy Sieci Przesyłowej/Stacje Elektroenergetyczne/Obwody Wtórne/Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa