Powrót

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. ,,Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące, stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN”, która uzupełniona została o dokument zawierający wymagania techniczne dla wybranych typów przekaźników pośredniczących

10 kwietnia 2018, 12:15

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. ,,Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące, stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN”, która uzupełniona została o dokument zawierający wymagania techniczne dla wybranych typów przekaźników pośredniczących
W związku z opracowaniem dokumentu, stanowiącego uzupełnienie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. ,,Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące, stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN”, w zakresie wybranych typów przekaźników pośredniczących, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna (opublikowana na stronie www.pse.pl, w zakładce DOKUMENTY/Standardy sieci przesyłowej/Obwody wtórne/Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa) uzupełniona została o wymagania techniczne dla przekaźników pośredniczących:

  • realizujących kontrolę ciągłości obwodów wyłącznika,
  • realizujących przełączenie zasilania,
  • wykorzystywanych jako spójny element układów ogólnostacyjnych.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany dokument, stanowiący uzupełnienie Standardowej Specyfikacji Technicznej wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2018 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacyjnym PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.