Powrót

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej

18 października 2012, 00:00

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej
Informujemy o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów

Nazwa

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator Spółka Akcyjna
(nazwa skrócona: PSE Operator S.A.)

Adres siedziby

ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

Nr KRS i oznaczenie sądu

KRS nr 0000197596
Rejestr Przedsiębiorców prowadzony

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy

9 605 473 000,00 zł, wpłacony w całości

Osoba upoważniona do kontaktów

Marcin Faliński
Iwona Berlińska

Telefon

(0048) 22 242 16 95
(0048) 22 242 16 98

Faks

(0048) 22 242 21 92

Poczta elektroniczna (e-mail)

eps@pse-operator.pl

II. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczonyprowadzony zgodnie z „Regulaminem postępowania o udzielenie zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej” z dnia 10 października 2012 r., zatwierdzonym Uchwałą Zarządu PSE Operator S.A. nr 656/54/2012 z dnia 10 października 2012 r.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w ilościach określonych dla okresu, na który będzie zawarta Umowa (Umowy) sprzedaży energii, w zakresie produktu GDE-G albo w zakresie poszczególnych produktów, tj.: GDE – BASE, GDE – PEAK5, GDE – PEAK7, GDE – K.

Zamawiający dopuszcza składanie oferty wariantowej poprzez jednoczesne złożenie oferty w zakresie produktu GDE-G oraz w zakresie poszczególnych produktów, tj.: GDE – BASE, GDE – PEAK5, GDE – PEAK7, GDE – K.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie oferowanych produktów, tj.: GDE – BASE, GDE – PEAK5, GDE – PEAK7, GDE – K.

IV. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

V. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej (Regulamin), Formularz oferty na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej (Formularz oferty) oraz wzór Umowy sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej (wzór Umowy) są dostępne wraz z niniejszym ogłoszeniem, na stronie internetowej PSE Operator S.A.: www.pse.pl.

Regulamin, Formularz oferty oraz wzór Umowy można również otrzymać bezpłatnie u Zamawiającego, pod adresem wskazanym w pkt I. ogłoszenia, w pokoju nr 119.4/A.

VI. WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej zgodnie z zasadami pkt 3.2 Regulaminu oraz na warunkach określonych w pkt od 3.3 do 3.6 Regulaminu.

VII. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

Miejsce i termin składania ofert
Oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami, wymaganymi na podstawie Regulaminu, należy składać do dnia 06.11.2012 r. do godziny 12.00, pod adresem wskazanym w pkt I. ogłoszenia, w pokoju nr 119.4/A.

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.11.2012 r. o godzinie 12.30, pod adresem wskazanym w pkt I. ogłoszenia, w sali konferencyjnej nr 5.

VIII.   INNE ISTOTNE INFORMACJE

Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa z dniem 28.12.2012 r.

Warunki realizacji dostaw energii elektrycznej oraz zasady rozliczeń
Warunki realizacji dostaw energii elektrycznej oraz zasady rozliczeń są określone we wzorze Umowy.

Wymaganie zawarcia umowy zgodnej ze wzorem Umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
Zamawiający wymaga od Dostawców, których oferty zostały wybrane, zawarcia umowy zgodnej ze wzorem Umowy i postanowieniami Regulaminu, w terminie określonym w Regulaminie. Dostawca ma obowiązek ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości oraz na warunkach określonych w Regulaminie oraz we wzorze Umowy.

Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach określonych w Regulaminie, w szczególności – unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.