Powrót

Wymagania odnośnie zakresu i metodyki pomiarów parametrów elektrycznych linii elektroenergetycznych NN

28 czerwca 2019, 12:25

Wymagania odnośnie zakresu i metodyki pomiarów parametrów elektrycznych linii elektroenergetycznych NN

Opiniowanie Specyfikacji Technicznej, pt.: „Wymagania odnośnie zakresu i metodyki pomiarów parametrów elektrycznych linii elektroenergetycznych NN”

W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych projektu aktualizacji Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Wymagania odnośnie zakresu i metodyki pomiarów parametrów elektrycznych linii elektroenergetycznych NN”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.

Specyfikacja techniczna została opracowana w wyniku weryfikacji dotychczasowej. Wprowadzono następujące zmiany:

  1. Doprecyzowano wpływ przewodów odgromowych na wyniki pomiarów parametrów elektrycznych linii NN,
  2. Zweryfikowano poprawność wzorów.
  3. Zweryfikowano poprawność schematów układów pomiarowych i dokonano stosownych poprawek.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji. W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany projekt Standardowej Specyfikacji Technicznej wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 12 lipca 2019 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.