Powrót

Opiniowanie specyfikacji technicznych

16 czerwca 2020, 12:48

Opiniowanie specyfikacji technicznych
W związku z opracowaniem aktualizacji Standardowych Specyfikacji Technicznych autotransformatorów zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.

Dotyczy standardów: PSE-ST.ATR.KEP_2020, PSE-ST.ATR.220.160.PWT_2020, PSE-ST.ATR.220.275.PWT_2020, PSE-ST.ATR.400.330.PWT_2020, PSE-ST.ATR.400.450.PWT_2020 oraz PSE-ST.ATR.400.500.PWT_2020

W porównaniu do poprzednich wersji specyfikacji dokonano daleko idących zmian, m.in. w zakresie budowy i sterowania układu chłodzenia, doboru i zastosowania ograniczników przepięć dla wszystkich stron autotransformatora oraz zmianie wyprowadzenia TN.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostaną przesłane do Państwa opracowane projekty Standardowych Specyfikacji Technicznych wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 3 lipca 2020 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.