Powrót

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej

7 października 2019, 13:52

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej
Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej dla siatki uziemienia stosowanej na stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.

W związku z opracowaniem Standardowej Specyfikacji Technicznej dla siatki uziemienia stosowanej na stacjach elektroenergetycznych PSE S.A., zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.

Standardowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania techniczne, które powinny spełniać uziemienia stacji elektroenergetycznych NN z urządzeniami pracującymi na różnych poziomach napięć (NN, WN, SN i nn) i przewidziane do pracy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna.

Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 21 października 2019 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.