Powrót

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP

31 stycznia 2017, 15:18

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 31 stycznia 2017 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wprowadzonych Kartami aktualizacji nr CB/15/2016 IRiESP - Bilansowanie i nr CK/6/2016 IRiESP - Korzystanie.

Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WIR.4320.1.2016.LK z dnia 27 stycznia 2017 r., sprostowaną postanowieniem nr DRR.WIR.4320.1.2016.LK z dnia 30 stycznia 2017 r., postanowił:

  1. Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r., uzupełnioną decyzją nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r., wraz z późniejszymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP -Bilansowanie”), określonych w Karcie aktualizacji nr CB/15/2016.
  2. Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(4)/2011/LK z dnia 15 grudnia 2011 r., wraz z późniejszymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części określającej warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”), określonych w Karcie aktualizacji nr CK/6/2016.
  3. Ustalić termin wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt. 1 i 2 na dzień 1 lutego 2017 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt. I.D.2.7. IRiESP - Część ogólna, OSP, w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”, decyzję Prezesa URE nr DRR.WIR.4320.1.2016.LK z dnia 27 stycznia 2017 r. oraz postanowienie Prezesa URE nr DRR.WIR.4320.1.2016.LK z dnia 30 stycznia 2017 r. wraz z Kartami aktualizacji nr CB/15/2016 IRiESP - Bilansowanie i nr CK/6/2016 IRiESP - Korzystanie oraz teksty jednolite IRiESP -Bilansowanie i IRiESP - Korzystanie.