Powrót

Projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/4/2021 Regulaminu rynku mocy

16 września 2021, 17:11

Projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/4/2021 Regulaminu rynku mocy

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie procesu konsultacji zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/4/2021.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247 z późn. zm., dalej „ustawa o rynku mocy”), opracowały projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/4/2021 Regulaminu rynku mocy, który 16 września 2021 r. został zamieszczony na stronie internetowej PSE S.A. pod adresem: https://www.pse.pl/karta-aktualizacji-nr-rrm/z/4/2021

Zmiany zawarte w projekcie Karty aktualizacji dotyczą dostosowania regulaminu do przepisów ustawy o rynku mocy, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 r., poz. 1505) oraz do przepisów ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1093).

Zmiany doprecyzowują także postanowienia i wyjaśniają wątpliwości interpretacyjne związane z procesem rozliczeń, obsługą danych pomiarowo-rozliczeniowych, testem redukcji zapotrzebowania, wykonywaniem obowiązku mocowego, w tym wykazywaniem demonstracji, a także zgłaszaniem transakcji na rynku wtórnym.

PSE S.A., wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy o rynku mocy, zapewniając publiczny dostęp do projektu ww. Karty aktualizacji, informują o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 30 września 2021 r.;
  • adresie poczty elektronicznej rynek.mocy@pse.pl, na które należy przekazywać uwagi.

Projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/4/2021 Regulaminu rynku mocy wraz z załącznikami:

Uwagi do projektu Karty aktualizacji należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej na załączonym powyżej formularzu. PSE S.A. zastrzegają, iż uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie, bądź też w innej formie, mogą zostać przez PSE S.A. pozostawione bez rozpatrzenia.