Ludzie PSE - Michał Straus

 

W kolejnej części cyklu Ludzie PSE wystąpił Michał Straus, kierownik Wydziału Przyłączeń w Departamencie Rozwoju Systemu, który opowiedział, jak przebiega proces przyłączania nowych jednostek do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

 

Czym zajmuje się Twój wydział?

Wydział Przyłączeń w Departamencie Rozwoju Systemu odpowiada za proces przyłączania do sieci przesyłowej nowych obiektów: jednostek wytwórczych, instalacji odbiorczych, sieci czy ostatnio magazynów energii elektrycznej. Jesteśmy na każdym etapie od momentu złożenia wniosku o przyłączenie do finalnego zakończenia przyłączenia: przygotowujemy warunki przyłączenia, negocjujemy umowy o przyłączenie, koordynujemy uzgodnienia techniczne, prowadzimy rozliczenia, monitorujemy realizację umów i bierzemy udział w pracach PSE wynikających z tych umów.

Naszą rolą jest wsparcie podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci przesyłowej, często udzielamy wyjaśnień, poszukujemy rozwiązań na pojawiające się trudności i problemy, pamiętając przy tym o  zachowaniu zasady równoprawnego traktowania.

Przyłączanie do sieci najwyższych napięć to złożony proces, zarówno technicznie, jak i prawnie. Dlatego pracownicy mojego wydziału muszą mieć szeroką wiedzę, pozwalającą na obsługiwanie tak dużego spektrum zagadnień i realizację tych wszystkich działań oraz bardzo dobre zdolności komunikacji.

Odpowiadamy także za proces odłączania od sieci przesyłowej obiektów, które są wycofywane z eksploatacji. Określamy warunki techniczne, które pozwolą na przeprowadzenie takiego procesu w bezpieczny sposób.

Do obowiązków naszego wydziału należy również koordynacja przyłączeń do sieci 110 kV, co robimy poprzez weryfikację i uzgadnianie przesyłanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych założeń do wykonania ekspertyz przyłączeniowych i warunków przyłączenia obiektów przyłączanych do sieci OSD 110 kV (jednostki wytwórcze o mocy ≥ 2 MW oraz instalacje odbiorcze o mocy ≥ 5 MW).

Bardzo ważną częścią naszej pracy jest także prowadzenie bazy danych o obiektach planowanych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Jest ona wykorzystywana przez PSE i OSD do planowania rozwoju sieci.

Wykaz podmiotów ubiegających się o przyłączenie jednostek wytwórczych do sieci przesyłowej, dostępny jest na stronie PSE pod linkiem https://www.pse.pl/obszary-dzialalnosci/krajowy-system-elektroenergetyczny/wykaz-podmiotow-ubiegajacych-sie-o-przylaczenie .

Na czym polega Twoja praca?

Przede wszystkim na wspieraniu pracowników wydziału w powierzonych im sprawach oraz zadaniach w ramach koordynacji procesu przyłączania do sieci.

Moja praca polega również na wspieraniu podmiotów ubiegających się o przyłączenie niezależnie od planowanego przez nich przedsięwzięcia oraz monitorowaniu i opiniowaniu  zmian prawnych w zakresie związanym z przyłączeniem do sieci oraz wymaganiami stawianymi nowoprzyłączanym obiektom.

Jak praca Wydziału wpływa na elektroenergetykę ?

Dzięki naszej pracy podmioty ubiegające się o przyłączenie mogą w miarę „bezboleśnie” przejść ten złożony proces. Ułatwiamy zrozumienie wymagań technicznych i prawnych, co przydaje się im przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Z perspektywy PSE praca Wydziału Przyłączeń jest potrzebna na kilku poziomach. Abstrahując od realizacji wymagań prawnych dotyczących przyłączania do sieci przesyłowej, dzięki naszej pracy możliwe jest koordynowanie terminów i zakresów realizacji zadań inwestycyjnych PSE, pod kątem planów podmiotów ubiegających się o przyłączenie, oraz planowanie rozbudowy systemu.

Jak wygląda Twój przeciętny dzień/tydzień?

W swojej pracy najbardziej lubię to, że praktycznie nie ma dwóch takich samych dni. Rytm dnia najczęściej dyktowany jest przez podmioty ubiegające się o przyłączenie.

Każdy tydzień zaczynamy i kończymy operatywkami, na których omawiamy planowane działania na kolejne dni, ustalamy priorytety oraz podsumowujemy działania już rozpoczęte lub wykonane. Tydzień kończymy raportem, w ramach którego podsumowujemy stan zaawansowania prac zarówno PSE, jak i podmiotów przyłączanych. Ułatwia to koordynację prac, co jest bardzo ważne przy dużej liczbie spraw, które do nas trafiają.

Bardzo często większość dnia spędzam na spotkaniach, czy to z nowymi podmiotami zainteresowanymi przyłączeniem, czy też na negocjacjach umów o przyłączenie lub spotkaniach koordynacyjnych wewnątrz PSE w ramach planowania lub realizacji zadań inwestycyjnych związanych z przyłączeniami. Dużo czasu poświęcam przygotowaniu odpowiedzi na zapytania inwestorów, opracowaniu projektów warunków przyłączenia, umów o przyłączenie lub propozycji zmian prawnych w zakresie związanym z przyłączeniem do sieci.

Jakie umiejętności przydają się na co dzień?

Przede wszystkim umiejętności organizacji i nadzoru wielu zadań realizowanych równolegle, gdy decyzje trzeba podejmować bardzo szybko. Ważna jest też umiejętność radzenia sobie ze stresem i oddzielenia pracy od życia osobistego. Ważne też są umiejętności komunikacyjne ułatwiające przekazywanie wiedzy technicznej lub zakresu prac do wykonania.

Jak zmieniały się Twoje obowiązki na przestrzeni lat?

Pracę w PSE rozpocząłem w 2007 r. jako stażysta w Wydziale Analiz Technicznych (ówczesna nazwa Wydziału Przyłączeń). Moim pierwszymi obowiązkami było prowadzenie uzgodnień założeń do wykonania ekspertyz oraz uzgodnień warunków przyłączenia do sieci 110 kV OSD, pod czujnym okiem kolegów i koleżanki z wydziału.

W miarę nabywania doświadczeń i zaufania przełożonych powierzano mi kolejne, coraz bardziej  złożone sprawy , aż do samodzielnego prowadzenia spraw związanych z przyłączeniem do sieci.

W 2016 r. objąłem stanowisko Kierownika Wydziału Przyłączeń, w ramach którego powierzono mi koordynację realizacji wszystkich umów o przyłączenie oraz nadzór nad procesami prowadzonymi przez Wydział.

Co lubisz w swojej pracy?

Przede wszystkim możliwość poznania i współpracy z wieloma ciekawymi osobami, profesjonalistami w swoim fachu, z pasją wykonującymi swoją pracę oraz dzielącymi się nią z innymi.

Poza tym możliwość ciągłego rozwoju i uczenia się oraz brania udziału w definiowaniu oraz wdrażaniu nowych rozwiązań mających wpływ na funkcjonowanie procesu przyłączenia w całym kraju. Ponadto możliwość uczestniczenia przy realizacji największych w Polsce jednostek wytwórczych dodając przy tym swoją „cegiełkę” do zwiększania bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania KSE.

A na deser satysfakcję i energię, jaką daje pierwsze uruchomienie nowowybudowanego obiektu, poprzedzone latami pracy i przygotowań, niezależnie od tego, czy dotyczy to bloku konwencjonalnego o mocy rzędu 1 GW czy też farmy wiatrowej lub odbiorcy końcowego.

Jak widzisz energetykę za 20 lat? Czym będzie różnić się energetyka za 20 lat od współczesnej?

Jakiś czas temu przeglądając materiały archiwalne w Wydziale dotarliśmy do artykułu z 1996 r. dotyczącego oceny kierunków rozwoju elektroenergetyki w perspektywie do 25 lat (czyli do 2021 r.).  To, co przykuwało najbardziej naszą uwagę, to całkowity brak wzmianki na temat rozwoju odnawialnych źródeł energii. Dziś wydaje się to nie do pomyślenia.

Z tego przykładu widać jak zmiany technologiczne, w szczególności w zakresie sektora wytwórczego, mogą wpływać na kształt i zasady funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Jeśli chodzi o przyszłość polskiej energetyki w perspektywie kolejnych 20 lat widzę, że jeszcze wiele pracy czeka Wydział Przyłączeń w związku z nieuniknionym procesem stopniowej dekarbonizacji, rosnącym udziałem źródeł odnawialnych w pokryciu zapotrzebowania na energię elektryczną, w szczególności morskich farm wiatrowych, pojawianiem się nowego rodzaju obiektów planowanych do przyłączenia wraz z rozwojem technologicznym (instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii), a także planami budowy i przyłączenia do sieci przesyłowej bloków jądrowych.