Powrót

Komunikat OSP dotyczący Kart aktualizacji CK/1/2012, CB/6/2012 oraz zmian IRiESP wynikających ze zmiany nazwy przedsiębiorstwa

31 stycznia 2013, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Kart aktualizacji CK/1/2012, CB/6/2012 oraz zmian IRiESP wynikających ze zmiany nazwy przedsiębiorstwa
Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CK/1/2012 - IRiESP Korzystanie, Karty aktualizacji nr CB/6/2012 - IRiESP Bilansowanie oraz zmian IRiESP w zakresie wynikającym ze zmiany nazwy przedsiębiorstwa.

Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DPK-4320-2(16)/2010¸2013/LK z dnia 29 stycznia 2013 r., postanowił:

  1. Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(4)/2011/LK z dnia 15 grudnia 2011 r. zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”) poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr CK/1/2012.

  2. Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r., uzupełnioną decyzją nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r., z późniejszymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w Karcie aktualizacji nr CB/6/2012.

  3. Zmienić ww. decyzje w zakresie formalnym wynikającym ze zmiany nazwy przedsiębiorstwa.

  4. Ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w obu kartach aktualizacji na dzień 1 lutego 2013 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7. IRiESP - Część ogólna, OSP w dniu 31 stycznia 2013 r. publikuje na swojej stronie internetowej, zatwierdzoną przez Prezesa URE Kartę aktualizacji nr CK/1/2012 IRiESP - Korzystanie i Kartę aktualizacji nr CB/6/2012 IRiESP - Bilansowanie wraz z decyzją Prezesa URE nr DPK-4320-2(16)/2010÷2013/LK z dnia 29 stycznia 2013 r.