Powrót

Zalecenia dotyczące niezależnej ekspertyzy sporządzanej na potrzeby certyfikacji do aukcji głównej

11 czerwca 2018, 16:28

Zalecenia dotyczące niezależnej ekspertyzy sporządzanej na potrzeby certyfikacji do aukcji głównej

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2, art. 19 ust. 3 pkt 4 oraz art. 20 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8  grudnia 2017 r. o rynku mocy (dalej: „ustawa”), w związku z pkt. 7.4.5 regulaminu rynku mocy (dalej: „regulamin”), dostawca mocy, który w toku certyfikacji do aukcji głównej ubiega się o zawarcie umowy mocowej na więcej niż 1 rok dostaw, jest zobowiązany przedłożyć wraz z wnioskiem o certyfikację niezależną ekspertyzę. 

W celu wsparcia sporządzania oraz weryfikacji ww. ekspertyz, PSE S.A. opracowały stosowne zalecenia, których celem jest zapewnienie kompletności ekspertyz z punktu widzenia weryfikacji poprawności ich sporządzenia. Zalecenia te zostały przygotowane przy uwzględnieniu wiążących wymagań wynikających z ustawy i regulaminu.

Dokument zawierający zalecenia dotyczące sporządzenia niezależnej ekspertyzy dostępny jest pod adresem: https://www.pse.pl/certyfikacja-do-aukcji