Certyfikacja do aukcji

Szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2026:

 1. Rozpoczęcie certyfikacji do aukcji – 9 września 2021 r.
 2. Składanie wniosków o certyfikację – do 22 września 2021 r.
 3. Rozpatrzenie wniosku przez OSP – nie później niż 19 listopada 2021 r.
 4. Zakończenie certyfikacji do aukcji – 19 listopada 2021 r.

 

Szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2023:

 1. Rozpoczęcie certyfikacji do aukcji - 23 listopada 2021 r.
 2. Składanie wniosków o certyfikację - do 6 grudnia 2021 r.
 3. Rozpatrzenie wniosku przez OSP - nie później niż 18 lutego 2022 r.
 4. Zakończenie certyfikacji do aukcji - 18 lutego 2022 r.

 

Instrukcja złożenia wniosku o certyfikację

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Proces certyfikacji do aukcji (Wersja: 1.3)

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Proces certyfikacji do aukcji dodatkowych (Wersja: 1.2) (data ostatniej aktualizacji: 22.11.2021 r.)

 


Pełnomocnictwa, upoważnienia – przykłady wypełnionych załączników 4.2 i 4.3 do regulaminu rynku mocy

 

  OGÓLNE ZASADY

 1. Ogólne zasady – załącznik 4.2.

W certyfikacji do aukcji, w przypadku gdy dostawca mocy nie jest właścicielem jednostki fizycznej wchodzącej w skład jednostki rynku mocy, wymagane jest złożenie upoważnienia do dysponowania jednostką fizyczną, sporządzonego zgodnie ze wzorem określonym w zał. 4.2.

W przypadku wniosków o certyfikację obejmujących utworzenie jednostki rynku mocy składającej się z więcej niż jednej jednostki fizycznej, upoważnienie sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w zał. 4.2. składa się odrębnie w odniesieniu do każdej jednostki fizycznej. Dodatkowo, jeżeli jednostka fizyczna ma wielu współwłaścicieli, to wymagane jest złożenie upoważnienia sporządzonego zgodnie ze wzorem określonym w zał. 4.2. odrębnie udzielonego przez każdego współwłaściciela takiej jednostki fizycznej.

 

2. Ogólne zasady – załącznik 4.3.

Złożenie pełnomocnictwa sporządzonego zgodnie ze wzorem określonym w zał. 4.3 wymagane jest w przypadku, gdy dostawca mocy chce upoważnić osobę fizyczną do złożenia wniosku o certyfikację.

W przypadku, gdy w certyfikacji ogólnej dołączono pełnomocnictwo dla osoby fizycznej sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w zał. 4.3., które uprawniało zarówno do składania wniosków, o których mowa w art. 12 ustawy o rynku mocy (certyfikacja ogólna), jak i wniosków, o których mowa w art. 15 ustawy o rynku mocy (certyfikacja do aukcji), dopuszcza się ponowne dołączenie (ponowne wykorzystanie) dokumentu tego pełnomocnictwa do wniosku składanego w certyfikacji do aukcji, pod warunkiem, że dostawcą mocy składającym wniosek w certyfikacji do aukcji jest ten sam podmiot, który udzielił tego pełnomocnictwa, a podpisującym wniosek w certyfikacji do aukcji jest ta sama osoba fizyczna. 

Nie wymaga się złożenia pełnomocnictwa sporządzonego zgodnie ze wzorem określonym w zał. 4.3 w przypadku, gdy osoba fizyczna podpisująca wniosek o certyfikację posiada uprawnienie do jednoosobowej reprezentacji dostawcy mocy (wynikające z wpisu do właściwego rejestru, statut/umowy spółki lub z mocy przepisu prawa).

Uwaga
Na etapie certyfikacji do aukcji nie stosuje się wzoru upoważnienia określonego w zał. 4.1. Wykorzystywany jest on wyłącznie na potrzeby uzyskania wpisu do rejestru w certyfikacji ogólnej.

 

3. Szczegółowe zasady dołączania zał. 4.2. oraz zał. 4.3.

W tabeli 1 przedstawiono listę niezbędnych załączników dotyczących wykazania umocowania do złożenia wniosku o certyfikację, w przypadku, gdy dostawca mocy jest właścicielem wszystkich JF wchodzących w skład JRM.


Tabela 1

Forma prawna dostawcy mocy

Składający wniosek

Zał. 4.2

Zał. 4.3

Wypis z właściwego rejestru (np. KRS)

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Przedsiębiorca składa wniosek samodzielnie

-

-

-

Pełnomocnik dostawcy mocy

-

+

-

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka akcyjna

Spółka komandytowa

Spółka jawna 

Spółka partnerska

Samodzielny reprezentant w KRS

-

-

+

Pełnomocnik dostawcy mocy

-

+

+

Spółka cywilna 

Pełnomocnik dostawcy mocy

-

+*

-

Spółka zarejestrowana poza terytorium Polski

Samodzielny reprezentant

-

-

+

Pełnomocnik dostawcy mocy

-

+

+

* pełnomocnictwo sporządzone na wzorze z zał. 4.3 podpisują wspólnicy spółki cywilnej zgodnie z wymaganą reprezentacją określoną w umowie spółki

W tabeli 2 przedstawiono wykaz niezbędnych załączników dotyczących wykazania umocowania do złożenia wniosku  o certyfikację, w przypadku gdy dostawca mocy nie jest właścicielem żadnej JF wchodzącej w skład JRM. Załącznik 4.2 jest uzupełniany odrębnie dla każdej JF i uzupełnia się go w tylu egzemplarzach, ilu jest jej współwłaścicieli.


Tabela 2

Forma prawna dostawcy mocy

Składający wniosek

Zał. 4.2

Zał. 4.3

Wypis z właściwego rejestru (np. KRS) dot. dostawcy mocy

Wypis z właściwego rejestru (np. KRS) dot. właściciela JF

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Przedsiębiorca składa wniosek samodzielnie

+

-

-

+

Pełnomocnik dostawcy mocy

+

+

-

+

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka akcyjna

Spółka komandytowa

Spółka jawna 

Spółka partnerska

Samodzielny reprezentant w KRS

+

-

+

+

Pełnomocnik dostawcy mocy

+

+

+

+

Spółka cywilna

Pełnomocnik dostawcy mocy

+*

+**

-

+

Spółka zarejestrowana poza terytorium Polski

Samodzielny reprezentant

+

-

+

+

Pełnomocnik dostawcy mocy

+

+

+

+

*  dla każdej jednostki fizycznej wchodzącej w skład jednostki rynku mocy załącznik podpisują wspólnicy spółki cywilnej zgodnie z wymaganą reprezentacją określoną w umowie spółki

** pełnomocnictwo sporządzone na wzorze z zał. 4.3 podpisują wspólnicy spółki cywilnej zgodnie z reprezentacją określoną w umowie spółki

 

W przypadku gdy dostawca mocy jest właścicielem części JF wchodzących w skład JRM wówczas w odniesieniu do JF:

 • których jest właścicielem – dołącza wymagane załączniki dotyczące wykazania umocowania do złożenia wniosku  o certyfikację zgodnie z Tabelą 1,
 • których nie jest właścicielem – dołącza wymagane załączniki dotyczące wykazania umocowania do złożenia wniosku  o certyfikację zgodnie z Tabelą 2.
  PRZYKŁADY

Poniżej przedstawiono przykłady obrazujące najczęstsze przypadki udzielenia pełnomocnictw lub upoważnień na potrzeby certyfikacji do aukcji. Informacje uzupełniane przez dostawcę mocy w załącznikach oznaczono kolorem czerwonym.

 

Przykład 1.

JRM składa się z JF1 oraz JF2. Dostawca mocy (Firma A) jest właścicielem JF1 oraz JF2. W przypadku gdy osoba składająca wniosek jest jednoosobowym reprezentantem dostawcy mocy, załączniki 4.2 oraz 4.3 nie są wymagane.

Funkcja

Podmiot

Forma prawna

Sposób reprezentacji spółki

Dostawca mocy

Firma A

Spółka Akcyjna

Jednoosobowy reprezentant w KRS

Właściciel JF1

Właściciel JF2

 

Przykład 2.

JRM składa się z JF1 oraz JF2. Dostawca mocy (Firma A) jest właścicielem JF1 oraz JF2. Dostawca mocy udziela osobie fizycznej pełnomocnictwa do składania wniosków o certyfikację do aukcji (załącznik 4.3).

Funkcja

Podmiot

Forma prawna

Sposób reprezentacji spółki

Dostawca mocy

Firma A

Spółka Akcyjna

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu

Właściciel JF1

Właściciel JF2


Wymagane załączniki:

Załącznik 4.3

 

Przykład 3.

JRM składa się z JF1 oraz JF2. Dostawca mocy (Firma A) jest właścicielem JF1. Firma B jest właścicielem JF2. Firma B upoważnia Firmę A do dysponowania JF1 na potrzeby procesów rynku mocy i pełnienia roli dostawcy mocy dla tej jednostki.  Dostawca mocy udziela swojemu pracownikowi pełnomocnictwa do składania wniosków o certyfikację do aukcji głównej (załącznik 4.3).

Funkcja

Podmiot

Forma prawna

Sposób reprezentacji spółki

Dostawca mocy

Firma A

Spółka Akcyjna

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu

Właściciel JF1

Właściciel JF2

Firma B

Spółka z o.o.

Jednoosobowy reprezentant w KRS


Wymagane załączniki:

Załącznik 4.2 do dysponowania JF2

Załącznik 4.3

 

Przykład 4.

JRM składa się z JF1 oraz JF2. Dostawca mocy (Firma A) nie jest właścicielem żadnej JF. Firma B jest właścicielem JF1 oraz JF2. Firma B upoważnia Firmę A do dysponowania JF1 oraz JF2 na potrzeby procesów rynku mocy i pełnienia roli dostawcy mocy dla tych jednostek.  Dostawca mocy udziela swojemu pracownikowi pełnomocnictwa do składania wniosków o certyfikację do aukcji głównej (załącznik 4.3).

Funkcja

Podmiot

Forma prawna

Sposób reprezentacji spółki

Dostawca mocy

Firma A

Spółka Akcyjna

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu

Właściciel JF1

Firma B

Spółka z o.o.

Jednoosobowy reprezentant w KRS

Właściciel JF2


Wymagane załączniki:

Załącznik 4.2 do dysponowania JF1

Załącznik 4.2 do dysponowania JF2

Załącznik 4.3

 

Przykład 5.

JRM składa się z JF1 oraz JF2. Dostawca mocy (Firma A) nie jest właścicielem żadnej z JF. Firma B jest właścicielem JF1. Firma C jest właścicielem JF2. Firma B upoważnia Firmę A do dysponowania JF1 na potrzeby procesów rynku mocy i pełnienia roli dostawcy mocy dla tej jednostki. Firma C upoważnia Firmę A do dysponowania JF2 na potrzeby procesów rynku mocy i pełnienia roli dostawcy mocy dla tej jednostki. Dostawca mocy udziela swojemu pracownikowi pełnomocnictwa do składania wniosków o certyfikację do aukcji głównej (załącznik 4.3).

Funkcja

Podmiot

Forma prawna

Sposób reprezentacji spółki

Dostawca mocy

Firma A

Spółka Akcyjna

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu

Właściciel JF1

Firma B

Spółka z o.o.

Jednoosobowy reprezentant w KRS

Właściciel JF2

Firma C

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Osoba fizyczna


Wymagane załączniki:

Załącznik 4.2 do dysponowania JF1

Załącznik 4.2 do dysponowania JF2

Załącznik 4.3


 

Parametry techniczno-ekonomiczne

Metodyka obliczeń parametrów

Metodyka obliczeń wartości parametrów techniczno-ekonomicznych (Wersja: 1.4)

 

Przykłady wypełnienia załącznika 7.10

Przykład 1: układ gazowo-parowy, paliwo: gaz ziemny

Załącznik 7.10 przykład 1

Przykład 2: turbina parowa kondensacyjna, paliwo: węgiel kamienny i olej opałowy

Załącznik 7.10 przykład 2

Przykład 3: turbina wodna / hydro power plant

Załącznik 7.10 przykład 3 / Appendix 7.10 example 3

Przykład 4: magazyn energii (akumulator elektrochemiczny)

Załącznik 7.10 przykład 4


 

Badanie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa

Sugerowany wzór oświadczenia o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwaTemplate of a statement on the economic situation of the entity as a group

Badanie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa w kontekście udziału w rynku mocy

 


 

Niezależna ekspertyza

Zalecenia w przedmiocie sporządzenia ekspertyzy w celu wykonania obowiązku określonego w art. 19 ust. 2 pkt 2, art. 19 ust. 3 pkt 4 oraz art. 20 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy w związku z pkt. 7.4.5 regulaminu rynku mocy.

 


 

Wzór oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (załącznik nr 1 do Umowy poręczenia)

Wzór oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

 


Harmonogramy ubiegłych certyfikacji

Szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2022

 1. Rozpoczęcie certyfikacji do aukcji – 24 listopada 2020 r.
 2. Składanie wniosków o certyfikację – do 3 grudnia 2020 r.
 3. Rozpatrzenie wniosku przez OSP – nie później niż 16 lutego 2021 r.
 4. Zakończenie certyfikacji do aukcji – 16 lutego 2021 r.

Szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2025

 1. Rozpoczęcie certyfikacji do aukcji – 7 września 2020 r.
 2. Składanie wniosków o certyfikację – do 16 września 2020 r.
 3. Rozpatrzenie wniosku przez OSP – nie później niż 16 listopada 2020 r.
 4. Zakończenie certyfikacji do aukcji – 16 listopada 2020 r.

Szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021

 1. Rozpoczęcie certyfikacji do aukcji –  25 listopada 2019 r.
 2. Składanie wniosków o certyfikację – do 4 grudnia 2019 r.
 3. Rozpatrzenie wniosku przez OSP – nie później niż 19 lutego 2020 r.
 4. Zakończenie certyfikacji do aukcji – 19 lutego 2020 r.

Szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2024

 1. Rozpoczęcie certyfikacji do aukcji – 30 sierpnia 2019 r.
 2. Składanie wniosków o certyfikację – do 8 września 2019 r.
 3. Rozpatrzenie wniosku przez OSP – nie później niż 8 listopada 2019 r.
 4. Zakończenie certyfikacji do aukcji – 8 listopada 2019 r.

Szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji w 2018 roku

 1. Rozpoczęcie certyfikacji do aukcji – 5 września 2018 r.
 2. Składanie wniosków o certyfikację – do 14 września 2018 r.
 3. Rozpatrzenie wniosku przez OSP – nie później niż 31 października 2018 r.
 4. Zakończenie certyfikacji do aukcji – 31 października 2018 r.