WYSZUKAJ DOKUMENTY BIP

Kapitał Zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.605.473.000,00 PLN (słownie: dziewięć miliardów sześćset pięć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na akcje imienne o wartości nominalnej 100 PLN (słownie: sto złotych) każda, wyemitowane w seriach:

 • seria A, obejmująca 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych oznaczonych numerami od A 0001 do A 5000, odpowiadających kapitałowi założycielskiemu w kwocie 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych);
   
 • seria B, obejmująca 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych oznaczonych numerami od B 5001 do B 10000;
   
 • seria C, obejmująca 93.561.730 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści) akcji imiennych oznaczonych numerami od C 10001 do C 93571730;
   
 • seria D, obejmująca 1.009.000 (jeden milion dziewięć tysięcy) akcji imiennych oznaczonych numerami od D 93571731 do D 94580730;
   
 • seria E obejmująca 1.474.000 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych oznaczonych numerami od E 94580731 do E 96054730.
Rejestr Zmian