WYSZUKAJ DOKUMENTY BIP

Przedmiot działalności

 

Przedmiotem działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest:

 1. przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
 2. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
 3. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
 4. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane  (PKD 43.99.Z),
 5. działalność  w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
 6. działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
 7. działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
 8. działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
 9. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 64.99.Z),
 10. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
 11. działalność  firm  centralnych  (head offices)  i  holdingów,  z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
 12. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
 13. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków  (PKD 58.14.Z),
 14. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 15. działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 16. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 17. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72. 19.Z),
 18. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie  nauk humanistycznych i społecznych  (PKD 72.20.Z),
 19. działalność w zakresie architektury (PKD 71.11. Z),
 20. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
 21. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 22. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 23. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 24. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
 25. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
 26. kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z),
 27. obrona narodowa (PKD 84.22.Z),
 28. technika (PKD 85.32.A),
 29. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B),
 30. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
 31. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
 32. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 33. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 34. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD: 71.20.B),
 35. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD  77.11.Z).
 

Działalność Spółki w całości podlega regulacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Decyzją Prezesa URE nr DPE-47-58(5)/4988/2007/BT z  24 grudnia 2007 roku, PSE S.A. został wyznaczony na operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w Polsce do 2014 roku. 

Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, zgodnie z definicją przedstawioną w ustawie Prawo energetyczne, jest przedsiębiorstwem  energetycznym zajmującym się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Najważniejsze krajowe uwarunkowania prawne działalności OSP wynikają z  art. 9c ust. 2 ustawy Prawo energetyczne.

Obowiązki OSP:

 • Bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej zdolności przesyłowej w sieci przesyłowej elektroenergetycznej.
 • Prowadzenie ruchu sieciowego w systemie przesyłowym w sposób efektywny, przy zachowaniu wymaganej niezawodności dostarczania energii elektrycznej i jakości jej dostarczania oraz koordynowanie pracy części sieci 110 kV (tzw. koordynowanej sieci 110 kV) we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych.
 • Eksploatacja, konserwacja i remonty sieci przesyłowej, instalacji i urządzeń wraz z połączeniami z innymi systemami elektroenergetycznymi, w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
 • Zapewnienie długoterminowej zdolności systemu elektroenergetycznego w celu zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania energii elektrycznej w obrocie krajowym i transgranicznym, w tym w zakresie rozbudowy sieci przesyłowej, a tam gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.
 • Współpraca z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów elektroenergetycznych oraz skoordynowania ich rozwoju.
 • Dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci przesyłowej oraz jednostek wytwórczych o mocy osiągalnej równej 50 MW lub wyższej, przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV, uwzględniając umowy z użytkownikami systemu przesyłowego oraz techniczne ograniczenia w tym systemie.
 • Zarządzanie zdolnościami przesyłowymi połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.
 • Zakup usług systemowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, niezawodności pracy tego systemu i utrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej.
 • Bilansowanie systemu elektroenergetycznego, w tym równoważenie bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną z dostawami tej energii w krajowym systemie elektroenergetycznym, zarządzanie ograniczeniami systemowymi oraz prowadzenie z użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających z:
  • niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z krajowego systemu elektroenergetycznego;
  • zarządzania ograniczeniami systemowymi.
 • Prowadzenie centralnego mechanizmu bilansowania handlowego.
 • Zarządzanie przepływami energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym w sposób skoordynowany z innymi połączonymi systemami elektroenergetycznymi oraz, we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w koordynowanej sieci 110 kV, z uwzględnieniem technicznych ograniczeń w tym systemie.
 • Zakup energii elektrycznej dla pokrywania strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią oraz stosowanie przejrzystych i niedyskryminujących procedur rynkowych przy zakupie tej energii.
 • Dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom systemów przesyłowych, z którymi system przesyłowy jest połączony, informacji o warunkach świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej, w tym dotyczących realizacji obrotu transgranicznego oraz zarządzania siecią i bilansowania energii elektrycznej, niezbędnych do uzyskania dostępu do sieci przesyłowej i korzystania z tej sieci.
 • Opracowywanie planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu po wystąpieniu awarii.
 • Realizacja ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej, wprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.11 ust. 6 i 7.
 • Opracowywanie normalnego układu pracy sieci przesyłowej oraz, we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, normalnego układu pracy sieci dla koordynowanej sieci 110 kV.
Rejestr Zmian