WYSZUKAJ DOKUMENTY BIP

Podstawy prawne

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako spółka prawa handlowego, funkcjonuje zgodnie ze wszystkimi regulacjami prawnymi wynikającymi z przepisów ogólnych, a w szczególności działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.). i aktów wykonawczych.

PSE S.A. jako polski operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, działa w szczególności na podstawie:

  • Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) o wyznaczeniu PSE S.A. Operatorem Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego;
  • Koncesji na przesyłanie energii elektrycznej, przyznanej przez Prezesa URE;
  • Taryfy dla energii elektrycznej, zatwierdzonej przez Prezesa URE;

PSE S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, funkcjonuje na europejskim rynku energii elektrycznej w szczególności zgodnie z następującymi regulacjami:

Rejestr Zmian