WYSZUKAJ DOKUMENTY BIP

Powrót

Status prawny

Status prawny

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna została zawiązana aktem notarialnym z 17 lutego 2004 roku jako jednoosobowa spółka zależna Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Osobowość prawną uzyskała 3 marca 2004 roku w wyniku wpisu do  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000197596 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy.

Od 31 grudnia 2006 roku jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa.

PSE S.A. działają jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, w której Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu PSE S.A. oraz odrębnych przepisów.

PSE S.A. - siedziba ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Rejestr Zmian