Polityka jakości Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PSE S.A. w Radomiu

Laboratorium Pomiarowo-Badawcze w Radomiu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. zobowiązuje się realizować badania i pomiary natężenia pól elektromagnetycznych i hałasu z uwzględnieniem wymagań  normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007.

Podstawowym celem Laboratorium Pomiarowo-Badawczego w Radomiu  jest realizacja badań i pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych i hałasu, zgodnie z ustalonymi metodami, gwarantując wiarygodne, rzetelne i terminowe wykonywanie badań i pomiarów.

Powyższy cel realizowany jest poprzez:

  • zapewnienie wysokiego poziomu jakości oferowanych usług, poprzez rzetelne przeprowadzanie badań i terminowe dostarczanie wiarygodnych wyników zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami,
  • budowanie i utrzymanie zaufania Klientów, poprzez bezstronne i niezależne badania, miłą obsługę oraz życzliwą reakcję na krytyczne uwagi Klientów,
  • podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników poprzez systematyczne szkolenia,
  • utrzymanie i doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Pomiarowo-Badawczym w Radomiu poprzez systematycznie wykonywane audity wewnętrzne, regularne przeglądy zarządzania, wdrażanie działań korygujących oraz podejmowanie działań zapobiegawczych.

Laboratorium wdrożyło System Zarządzania Jakością w Laboratorium Pomiarowo-Badawczym w Radomiu oparty o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 i uzyskało akredytację PCA we wnioskowanym zakresie.

W działalności Laboratorium Pomiarowo-Badawczym nie przewiduje się odstępstw od założeń niniejszej Polityki Jakości i wytycznych zarządzania określonych w procedurze „Księga Jakości Laboratorium Pomiarowo-Badawczego w Radomiu”.

Wszyscy pracownicy Laboratorium, stosują Politykę Jakości oraz dokumentację dotyczącą Systemu Zarządzania w Laboratorium Pomiarowo-Badawczym w Radomiu.

Kierownictwo Laboratorium zostało zobowiązane do wykonywania wysokiej jakości badań w usługach świadczonych Klientom, do zachowania zgodności funkcjonującego w Laboratorium Pomiarowo-Badawczym w Radomiu Systemu Zarządzania Jakością z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 oraz jego stałego doskonalenia.

Realizacja niniejszej Polityki Jakości jest możliwa dzięki:

  • utrzymaniu przez Laboratorium Pomiarowo-Badawcze najwyższego poziomu prowadzonych badań,
  • zapewnieniu właściwego poziomu wiedzy i doświadczenia oraz ciągłego ich doskonalenia,
  • utrzymaniu wysokiej sprawności oraz niezawodności oprzyrządowania zapewniającego najwyższą jakość wyników,
  • realizacji badań zapewniając ich jakość i terminowość w celu pozyskania i utrzymania zaufania klientów, jako profesjonalnego, bezstronnego i niezależnego od wynagrodzenia zespołu.

Zarząd PSE S.A. deklaruje stałą aktualizację Polityki Jakości oraz przeznaczanie odpowiednich środków finansowych oraz zasobów na utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością w Laboratorium Pomiarowo-Badawczym.