Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Strategiczna rola PSE, jako operatora systemu przesyłowego przejawiająca się w zapewnianiu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zobowiązuje i motywuje zarazem do uwzględniania zasad zrównoważonego rozwoju w codziennej działalności Spółki.
Zrównoważony Rozwój dla PSE oznacza racjonalne korzystanie z istniejących zasobów naturalnych tak, aby nie uległy one zniszczeniu lub wyczerpaniu zarówno obecnie, jak też w przyszłości. PSE traktują te kwestie nie tylko jako przejaw odpowiedzialności Spółki za swoje społeczne i środowiskowe otoczenie, ale dowód otwartości na przyszłość, efektywność i innowacyjność w podejściu do prowadzonej działalności.
więcej...


Deklaracje na rzecz zrównoważonego rozwoju

PSE podpisały Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju (28 maja 2012 roku) oraz Deklarację zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej (17 czerwca 2010 roku).
więcej...


Strategia PSE na rzecz zrównoważonego rozwoju

Dokument został stworzony z uwzględnieniem oczekiwań głównych interesariuszy oraz wyzwań określonych w unijnych i krajowych regulacjach, np. Strategii Europa 2020 – Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz Wizji zrównoważonego rozwoju polskiego biznesu.
więcej...


Nasze wartości

Wartości PSE stanowią drogowskaz dla pracowników w drodze do osiągania celów, wskazując normy i główne zasady postępowania na co dzień. Ich przestrzeganie umożliwia PSE zrównoważony rozwój, który jest długofalową strategią Spółki, jak też stanowi element budowania silnych fundamentów zaufania kontrahentów i społeczności lokalnych.
więcej...


Raporty społeczne

Czwarty zintegrowany Raport wpływu PSE

6,58 mld zł łącznej wartości dodanej w krajowej gospodarce, w tym 2,78 mld zł bezpośredniej wartości wytworzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w sektorze elektroenergetycznym, a także 19 proc. redukcja własnego śladu węglowego oraz 14,2 mld zł planowanych nakładów na inwestycje infrastrukturalne do 2030 roku – to kluczowe dane z najnowszego Raportu wpływu PSE. Spółka odnotowała poprawę wskaźników w każdym obszarze raportowania.

Najnowszy raport jest kolejną, zaawansowaną formą sprawozdawczości spółki. Publikacja stanowi całościowy obraz operacyjnej oraz strategicznej działalności PSE, stopień realizacji najważniejszych kierunków strategicznych, w tym z obszaru odpowiedzialnego biznesu, oraz ich wpływ na gospodarkę oraz finanse publiczne, środowisko naturalne, otoczenie społeczne i pracowników.


więcej...


Kontakt

Pełnomocnik ds. Zrównoważonego Rozwoju w GK PSE

Małgorzata Jachimowska-Noworyta
tel.: 22 242 17 06
malgorzata.jachimowska-noworyta@pse.pl


Dobre praktyki

Z kamerą w gnieździe rybołowa

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wspólnie z Lasami Państwowymi ponownie uruchomiły, transmisję na żywo z gniazda rybołowów, które usytuowane jest na słupie elektroenergetycznym należącym do PSE. Słup znajduje się na terenie nadleśnictwa Lipka, w północno-zachodniej Polsce.
więcej...