Posiadane świadectwa i certyfikaty

Posiadane świadectwa

Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. posiada pełną zdolność do przetwarzania informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742). W Spółce mogą być przetwarzane informacje niejawne krajowe (do klauzuli TAJNE włącznie) a także informacje niejawne międzynarodowe należące do Unii Europejskiej (do klauzuli SECRET UE/EU SECRET) oraz Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (do klauzuli NATO SECRET). Potwierdzeniem pełnej zdolności PSE S.A. do ochrony informacji niejawnych są Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. PSE S.A posiada także Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego potwierdzające zdolność do przetwarzania informacji niejawnych Europejskiej Agencji Kosmicznej do klauzuli ESA SECRET.

 

 

Posiadane certyfikaty


Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy – PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06

PSE utrzymują wdrożony zintegrowany system zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, który jest zgodny z wymaganiami dwóch norm międzynarodowych: ISO 14001:2015-09 „Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania” oraz ISO 45001:2018-06 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania”. Kierunkowe cele systemu określa polityka, stanowiąca deklarację zarządu, że spółka prowadzi swoją działalność z poszanowaniem życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego.

Wydany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną dokument poświadcza, że zintegrowany system zarządzania funkcjonuje w PSE zgodnie z przywołanymi wyżej standardami.

 


 

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

PSE posiadają certyfikat potwierdzający, że działający w spółce System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06. W lutym 2019 roku PSE zostały wyznaczone przez ministra energii operatorem usługi kluczowej - przesył energii elektrycznej. Nałożyło to na spółkę szereg obowiązków, wynikających m.in. z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która wymaga od operatorów usług kluczowych przestrzegania najwyższych standardów dotyczących bezpieczeństwa informacji. W PSE już wcześniej działał system zarządzania bezpieczeństwem informacji, konieczna jednak była jego rozbudowa i dostosowanie do nowych wymagań. Skuteczne wdrożenie tych zmian potwierdził audyt przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Trzech audytorów zweryfikowało działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w głównej siedzibie spółki w Konstancinie-Jeziornej i w zamiejscowych jednostkach organizacyjnych. Efektem ich pracy jest raport poświadczający zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w PSE z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

 


 

Certyfikat Systemu Zarządzania Ciągłością Działania – PN-EN ISO 22301:2019

Certyfikat w zakresie  zarządzania usługami przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, został przyznany PSE po przeprowadzeniu kolejnego audytu certyfikującego System Zarządzania Ciągłością Działania spółki na zgodność z normą PN-EN ISO 22301:2019. Na podstawie przeprowadzonych badań audytowych oraz uzyskanych przez audytorów dokumentów, wywiadów i obserwacji, jednostka certyfikacyjna potwierdziła spełnienie przez PSE wymagań normy międzynarodowej PN-EN ISO 22301:2019 „Bezpieczeństwo powszechne -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wymagania”.

Norma PN-EN ISO 22301:2019 przede wszystkim stanowi podstawę do budowy odporności organizacji, niezbędnej, aby sprostać nieoczekiwanym zdarzeniom i działać efektywnie podczas najtrudniejszych sytuacji. Ponadto, ma kluczowe znaczenie w przypadku kiedy zachowanie ciągłości działań operacyjnych lub produkcyjnych bezpośrednio przekłada się na funkcjonowanie organizacji oraz ma wpływ na wszystkie zainteresowane strony w jej otoczeniu. Pozwala również wskazać i ocenić potrzeby oraz ustalić efektywną politykę w zakresie ciągłości działania.

Utrzymanie i doskonalenie w PSE Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnego z normą PN-EN ISO 22301:2019 jest kontynuacją strategii systemowego podejścia do realizacji podstawowego celu działalności PSE, jakim jest zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

 


 

Certyfikat Systemu Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PSE S.A. w Radomiu wdrożyło System Zarządzania Jakością  oparty o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i uzyskało akredytację PCA we wnioskowanym zakresie.