Posiadane certyfikaty

Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy – PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06

PSE utrzymują wdrożony zintegrowany system zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, który jest zgodny z wymaganiami dwóch norm międzynarodowych: ISO 14001:2015-09 „Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania” oraz ISO 45001:2018-06 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania”. Kierunkowe cele systemu określa polityka, stanowiąca deklarację zarządu, że spółka prowadzi swoją działalność z poszanowaniem życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego.

Wydany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną dokument poświadcza, że zintegrowany system zarządzania funkcjonuje w PSE zgodnie z przywołanymi wyżej standardami.

 


 

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

PSE posiadają certyfikat potwierdzający, że działający w spółce System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06. W lutym 2019 roku PSE zostały wyznaczone przez ministra energii operatorem usługi kluczowej - przesył energii elektrycznej. Nałożyło to na spółkę szereg obowiązków, wynikających m.in. z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która wymaga od operatorów usług kluczowych przestrzegania najwyższych standardów dotyczących bezpieczeństwa informacji. W PSE już wcześniej działał system zarządzania bezpieczeństwem informacji, konieczna jednak była jego rozbudowa i dostosowanie do nowych wymagań. Skuteczne wdrożenie tych zmian potwierdził audyt przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Trzech audytorów zweryfikowało działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w głównej siedzibie spółki w Konstancinie-Jeziornej i w zamiejscowych jednostkach organizacyjnych. Efektem ich pracy jest raport poświadczający zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w PSE z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

 


 

Certyfikat Systemu Zarządzania Ciągłością Działania – PN-EN ISO 22301:2012

Certyfikat w zakresie  zarządzania usługami przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, został przyznany PSE po przeprowadzeniu kolejnego audytu certyfikującego System Zarządzania Ciągłością Działania spółki na zgodność z normą PN-EN ISO 22301:2012. Na podstawie przeprowadzonych badań audytowych oraz uzyskanych przez audytorów dokumentów, wywiadów i obserwacji, jednostka certyfikacyjna potwierdziła spełnienie przez PSE wymagań normy międzynarodowej PN-EN ISO 22301:2012 „Bezpieczeństwo powszechne -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wymagania”.

Norma PN-EN ISO 22301:2012 przede wszystkim stanowi podstawę do budowy odporności organizacji, niezbędnej, aby sprostać nieoczekiwanym zdarzeniom i działać efektywnie podczas najtrudniejszych sytuacji. Ponadto, ma kluczowe znaczenie w przypadku kiedy zachowanie ciągłości działań operacyjnych lub produkcyjnych bezpośrednio przekłada się na funkcjonowanie organizacji oraz ma wpływ na wszystkie zainteresowane strony w jej otoczeniu. Pozwala również wskazać i ocenić potrzeby oraz ustalić efektywną politykę w zakresie ciągłości działania.

Utrzymanie i doskonalenie w PSE Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnego z normą PN-EN ISO 22301:2012 jest kontynuacją przyjętej w 2010 r. strategii systemowego podejścia do realizacji podstawowego celu działalności PSE, jakim jest zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz wypełnieniem zapisów Strategii PSE S.A. 2017-2019.

 

 

 


 

Certyfikat Systemu Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PSE S.A. w Radomiu wdrożyło System Zarządzania Jakością  oparty o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i uzyskało akredytację PCA we wnioskowanym zakresie.