Posiadane certyfikaty

Certyfikat Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001

PSE posiadają certyfikat, dla stosowanego w siedzibie centrali spółki, Systemu Zarządzania Energią według DIN EN ISO 50001 : 2011. Certyfikat potwierdza, że PSE stosują System Zarządzania Energią (SZE) zgodnie z normą w zakresie zarządzania infrastrukturą techniczną w siedzibie centrali w Konstancinie – Jeziornie, dla zapewnienia ciągłości działania Operatora Systemu Przesyłowego.

Certyfikat ISO 50001 oznacza, że spółka konsekwentnie, zgodnie z założeniami normy dąży do osiągania celów energetycznych - ograniczania ilości zużywanej energii na potrzeby zasilania siedziby o 15 % w okresie 5 lat w stosunku do energii bazowej, optymalizacji doboru wartości mocy zamówionej oraz kosztów ponoszonych z tytułu mocy zamówionej dla przyłączy zasilających siedzibę centrali PSE, a także zwiększenia udziału oświetlenia z wykorzystaniem nowoczesnych i energooszczędnych technologii.
Wdrożenie certyfikowanego SZE dla siedziby centrali to odpowiedzialne, zrównoważone rozwijanie biznesu, bardziej efektywnie wykorzystywanie źródeł energii, ograniczanie kosztów zaopatrzenia w energię oraz redukowanie emisji gazów cieplarnianych i innych form oddziaływania na środowisko.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią wg standardu PN EN ISO 50001 umożliwia ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia optymalnego zarządzania energią na potrzeby organizacji, czemu towarzyszy obniżenie kosztów operacyjnych funkcjonowania spółki oraz redukcja skutków oddziaływania procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na środowisko, a w tym obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią w oparciu o ISO 50001 to implementacja najlepszych praktyk z zakresu zarządzania energią, opartych na sprawdzonych międzynarodowych standardach i inicjatywach.

 

 

 

 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001:2005

PSE posiadają System Zarządzania Środowiskowego, który jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005. Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego stanowi dobrowolne zobowiązanie Spółki do podejmowania działań w trosce o środowisko, wynikających nie tylko z przepisów prawa.

Odnowiony Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego dla PSE potwierdza, że Spółka skutecznie zbudowała i wdrożyła System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) w oparciu o normę. Ponadto pokazuje, że PSE funkcjonują z poszanowaniem środowiska naturalnego we wszystkich obszarach swojej działalności, zapobiegają zanieczyszczeniom oraz dążą do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Odnowienie PSE certyfikatu to dowód, że Spółka z sukcesem i w sposób świadomy realizuje przyjętą Politykę środowiskową, a także konsekwentnie zmierza do wyznaczonych celów środowiskowych oraz zobowiązuje się do stałego doskonalenia w zakresie ochrony środowiska.

 

 

 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-ISO/IEC 27001:2007

Posiadamy Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który potwierdza, że nasza Spółka formalnie spełnienia wymagania normy PN-ISO/IEC 27001:2007.

Certyfikat PN-ISO/IEC 27001:2007 pomaga zarządzać cennymi zasobami informacji i je chronić. Norma ta określa najwyższe wymogi dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.

Korzyści z posiadania certyfikatu PN-ISO/IEC 27001:2007 to przede wszystkim wzrost wiarygodności Spółki wobec partnerów biznesowych oraz zapewnienie, że powierzone i przetwarzane informacje są w odpowiedni sposób chronione, a także podkreślenie, że PSE spełnia wszelkie wymogi prawne, do których przestrzegania jest zobowiązany.

 


 

 

Certyfikat Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Nadużyciom BS 10500:2011

PSE wdrożyły, certyfikowały i utrzymują Systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom, który jest zgodny z brytyjską normą British Standard 10500:2011. Certyfikat Systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom potwierdza wysoki standard transparentności Spółki PSE oraz skuteczną realizację III Celu strategicznego – Doskonalenie relacji z otoczeniem. System daje kontrahentom PSE pewność, że w  Spółce działają mechanizmy zapobiegania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom.

 
 

 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania Ciągłością Działania – PN-EN ISO 22301:2014-11

Certyfikat w zakresie  zarządzania usługami przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, został przyznany PSE po przeprowadzeniu kolejnego audytu certyfikującego System Zarządzania Ciągłością Działania spółki na zgodność z normą PN-EN ISO 22301:2014-1. Wcześniej spółka posiadała certyfikat na zgodność z normą ISO 22301:2012 był to pierwszy tego typu certyfikat przyznany polskiej firmie z sektora elektroenergetycznego

Norma PN-EN ISO 22301:2014-11 przede wszystkim stanowi podstawę do budowy odporności organizacji, niezbędnej, aby sprostać nieoczekiwanym zdarzeniom i działać efektywnie podczas najtrudniejszych sytuacji. Ponadto, ma kluczowe znaczenie w przypadku kiedy zachowanie ciągłości działań operacyjnych lub produkcyjnych bezpośrednio przekłada się na funkcjonowanie organizacji oraz ma wpływ na wszystkie zainteresowane strony w jej otoczeniu. Pozwala również wskazać i ocenić potrzeby oraz ustalić efektywną politykę w zakresie ciągłości działania.

Wdrożenie i utrzymanie  w PSE Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnego z normą PN-EN ISO 22301:2014-11 jest kolejnym etapem przyjętej w 2010 r. strategii systemowego podejścia do realizacji podstawowego celu działalności PSE, jakim jest zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

 
 

 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania BHP – PN-N-18001:2004

Certyfikat Systemu Zarządzania BHP wg normy PN-N-18001:2004 zawiera wytyczne dotyczące zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników. Dokument potwierdza zgodność stosowanych w PSE standardów z normą PN-N-18001:2004 oraz to, że w Spółce pomyślnie został wdrożony i właściwie funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Przyznanie Spółce certyfikatu jest zwieńczeniem prac prowadzonych w projekcie wdrożenia powyższego systemu, który realizuje założenia V celu strategicznego PSE dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa pracy KSE. Celem projektu była implementacja systemu w pełni zgodnego z polityką PSE, ukierunkowanego na zagwarantowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracy oraz zdrowia pracowników.