System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom

Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. prowadzi działalność z poszanowaniem prawa, w sposób transparentny, rzetelny i uczciwy.

Przy realizacji swoich działań PSE kierują się następującymi zasadami:

  • braku tolerancji dla przejawów korupcji i nadużyć lub innych nieetycznym praktyk realizowanych w celu osiągnięcia korzyści finansowych lub osobistych dla siebie, bądź osób trzecich,
  • zapobiegania konfliktowi interesów,
  • stałego doskonalenia wewnętrznych procedur i mechanizmów kontrolnych skoncentrowanych na wykrywaniu i zwalczaniu przejawów nadużyć i korupcji, 
  • kreowania właściwych postaw wobec zagrożeń korupcyjnych wśród pracowników i kontrahentów,
  • monitorowania i udoskonalania mechanizmów antykorupcyjnych w bieżącej działalności PSE,
  • bezwzględnego przestrzegania przepisów antykorupcyjnych, z uwzględnieniem regulacji unijnych,
  • zobowiązania każdego pracownika PSE do eliminowania przejawów korupcji i nadużyć zarówno w przestrzeni zawodowej, jak i osobistej.

W PSE obowiązuje system przeciwdziała zagrożeniom korupcyjnym, którego podstawowymi elementami są Polityka Antykorupcyjna”, „Polityka Compliance” oraz „Instrukcja przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom”.

W ramach tych regulacji określone zostały mechanizmy postępowania PSE w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, takich jak: nadużycie, korupcja lub konflikt interesów.

Zgłoszenia nieprawidłowości i nadużyć

Jeśli są Państwo świadkiem nadużycia finansowego, nieprawidłowości w prowadzonych procesach albo obawiają się Państwo uwikłania w niejasne relacje - prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Antykorupcji. Można to zrobić w drodze korespondencji tradycyjnej, elektronicznej: sygnal@pse.pl lub telefonicznie: +48 601 401 596  (całodobowo).

PSE posiadają i stosują mechanizmy ochrony sygnalistów. Spółka zobowiązuje się zapewnić anonimowość każdej osobie zgłaszającej nieprawidłowość lub nadużycie, a także zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec każdego, kto w dobrej wierze przekazuje informacje o możliwości wystąpienia nieprawidłowości.

Informacje o nadużyciach przesyłać można także drogą mailową: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub przez specjalny formularz opublikowany na stronie: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci. Na wskazanej stronie znajdą również Państwo szczegółowe informacje oraz zasady rozpatrywania przekazanych zgłoszeń.