Struktura Organizacyjna PSE S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki

Biuro Obsługi
Zarządu

Departament Eksploatacji

Departament Administracji i Zakupów Centralna
Jednostka Inwestycyjna

Departament
Zarządzania Systemem

Departament
Bezpieczeństwa

Departament
Standardów Technicznych

Departament Planowania
i Kontrolingu
Departament
Rozwoju Systemu

Departament Przesyłu

Departament
Teleinformatyki

  Departament
Rachunkowości i Finansów
 

Departament Współpracy Międzynarodowej

Departament Personalny       Biuro Pomiarów Energii

Departament
Komunikacji

      Biuro NCAE

Biuro
Zarządzania Ryzykiem

       

Biuro Prawne

       

Biuro Audytu Wewnętrznego

       

Biuro Zarządzania
Środowiskiem Pracy

       

Biuro Monitorowania
Rynku Bilansującego