Struktura Organizacyjna PSE S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki

Departament
Zarządu

Departament Eksploatacji

Departament Zarządzania
Zasobami Ludzkimi
Centralna
Jednostka Inwestycyjna

Departament
Zarządzania Systemem

Departament
Bezpieczeństwa

Departament
Standardów Technicznych

Departament
Zakupów
Departament
Rozwoju Systemu

Departament Przesyłu

Departament
Teleinformatyki

  Departament Planowania
i Kontrolingu
 

Departament Współpracy Międzynarodowej

Departament
Komunikacji

  Departament
Rachunkowości i Finansów
 

Biuro Pomiarów Energii

Biuro
Zarządzania Ryzykiem

  Departament Administracji    

Biuro Prawne

       

Biuro Nadzoru

       

Biuro Zarządzania
Środowiskiem Pracy

       

Biuro Monitorowania
Rynku Bilansującego