Polityka Ciągłości Działania

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Spółka w zakresie swoich ustawowych obowiązków odpowiada za bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego poprzez m.in. prowadzenie ruchu sieciowego w sieci przesyłowej, bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi.

Zapewnienie bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) oraz utrzymanie ciągłości działania są dla PSE priorytetem, co ma odzwierciedlenie w Strategii na lata 2020-2030 oraz Suplemencie na lata 2020-2022 – dokumencie, który jest odpowiedzią na wyzwania związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

W spółce funkcjonuje System Zarządzania Ciągłością Działania (SZCD) zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 22301 – Bezpieczeństwo Powszechne: „System Zarzadzania Ciągłością Działania – Wymagania”. Zbiór zasad, opracowany na podstawie najlepszych międzynarodowych praktyk, pozwala na efektywne zarządzanie pracą KSE, w szczególności podczas najtrudniejszych czy nieoczekiwanych sytuacji.

PSE jako podmiot odpowiedzialny za realizację priorytetowej usługi, jaką jest przesyłanie energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy KSE, przepisów prawa i zasad bezpieczeństwa zobowiązują się do:

  • zidentyfikowania, zaplanowania oraz wdrożenia wszelkich niezbędnych działań zapobiegawczych, które zmniejszą ryzyko oraz skutek zakłóceń kluczowych procesów spółki i świadczonych przez nie usług we wszystkich obszarach objętych zakresem niniejszej Polityki,
  • przygotowania planów działania odpowiedzi na możliwe krytyczne incydenty, aby umożliwić odtworzenie kluczowych usług i umożliwienie powrotu do normalnego trybu pracy w zaplanowanym czasie,
  • utrzymania najwyższego osiągalnego poziomu realizacji kluczowych usług w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej
  • przygotowania i utrzymania odpowiednich procedur do utrzymania skutecznej komunikacji w sytuacji kryzysowej,
  • przygotowania i utrzymania procedur dla zapewnienia sprawnej współpracy PSE z lokalnymi służbami ratunkowymi, administracją państwową i samorządową oraz innymi organizacjami uczestniczącymi w akcji awaryjnej w sytuacji kryzysowej,
  • posiadania aktualnego i skutecznego Planu Ciągłości Działania obejmującego swoim zakresem krytyczne procesy wspierające realizację świadczonych przez spółkę usług,
  • zapewnienia zasobów niezbędnych do realizacji wszystkich ww. działań.

PSE dostosowują SZCD, tak aby procedury, siły, środki oraz umiejętności pracowników umożliwiały zarówno normalną, bieżącą działalność OSP, jak i tę w warunkach zdarzeń kryzysowych czy awarii. Inicjatywa obejmuje wszystkich pracowników oraz kierownictwo spółki.

Całokształtem prac związanych z budowaniem i utrzymywaniem SZCD kieruje Koordynator, którego zadaniem jest m.in. monitorowanie i raportowanie skuteczności wdrożenia niniejszej Polityki. Szczególną rolę odgrywają kierujący jednostkami PSE, którzy dbają o aktualność poszczególnych scenariuszy Planu Ciągłości Działania, planów awaryjnych, a także zapewniają odpowiednie szkolenia dla członków zespołów awaryjnych. Nad całością SZCD czuwa Zarząd spółki, który m.in. dokonuje corocznych przeglądów i aktualizacji Polityki.

Szczegółowy zakres ról i odpowiedzialności osób zaangażowanych w zapewnienie ciągłości działania krytycznych procesów i zadań zawiera Księga Zarządzania Ciągłością Działania, która jest rozwinięciem Polityki. Elementami doskonalącymi SZCD są ćwiczenia, testy oraz szkolenia. Kierownictwo oraz pracownicy spółki są na bieżąco przygotowywani do działania w przypadku sytuacji kryzysowej. Krytyczne oraz wspierające procesy i zadania są przeanalizowane oraz opisane w taki sposób, aby każda jednostka PSE działała automatycznie w tzw. sposób zastępczy.

Postanowienia Polityki oraz procedur związanych z ciągłością działania są na bieżąco komunikowane w spółce.