Polityka Ciągłości Działania

PSE są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Spółka w zakresie swoich ustawowych obowiązków odpowiada za przesyłanie energii elektrycznej, bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Wszystkie te zadania są realizowane w oparciu o wartości, na których PSE budują swoje misję i wizję. To niezawodność, wiarygodność i odpowiedzialność.

Zapewnienie ciągłości działania OSP jest również zawarte w Strategii PSE, obejmującej horyzont czasowy do 2019 r. Działalność PSE determinują cztery główne kierunki zapisane w Strategii PSE, których nieodzownym elementem pozostaje wymiar bezpieczeństwa. Przerwanie ciągłości funkcjonowania procesów i podprocesów krytycznych dla działalności PSE, mogłoby doprowadzić do blackout’u w Polsce, a nawet w Europie.

Zarząd PSE dbając o ciągłość realizacji przypisanych obowiązków podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (SZCD) zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 22301:2012 – Bezpieczeństwo Powszechne - „System Zarzadzania Ciągłością Działania – Wymagania”.

PSE jako podmiot odpowiedzialny za realizację priorytetowej usługi jaką jest przesyłanie energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy KSE, przepisów prawa i zasad bezpieczeństwa zobowiązuje się do:

  • zidentyfikowania, zaplanowania, zapewnienia zasobów i wdrożenia działań zapobiegawczych, które zmniejszą ryzyko zakłóceń kluczowych usług PSE we wszystkich obszarach objętych zakresem niniejszej Polityki,
  • przygotowania odpowiedzi na krytyczne incydenty, uzgodnienia sposobu zapewnienia niezbędnych zasobów oraz priorytetów w taki sposób, aby odtworzyć kluczowe usługi i umożliwić powrót do normalnego trybu pracy w zaplanowanym czasie,
  • przygotowania i utrzymania procedur oraz zapewnienia zasobów niezbędnych do utrzymania skutecznej komunikacji w sytuacji kryzysowej,
  • umożliwienia, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, utrzymania najwyższego osiągalnego w bieżących warunkach poziomu realizacji kluczowych usług,
  • przygotowania i utrzymania procedur oraz zapewnienia zasobów niezbędnych do umożliwienia sprawnej współpracy PSE z lokalnymi służbami ratunkowymi, administracją państwową i samorządową oraz innymi organizacjami uczestniczącymi w akcji awaryjnej w sytuacji kryzysowej,
  • posiadania aktualnego i skutecznego Planu Ciągłości Działania obejmującego swoim zakresem krytyczne procesy wspierające realizację usług.

PSE dostosowują SZCD, tak aby procedury, siły, środki oraz umiejętności pracowników umożliwiały zarówno normalną, bieżącą działalność OSP jak i działalność w warunkach zdarzeń kryzysowych i awarii. Inicjatywa ta obejmuje wszystkich pracowników oraz kierownictwo Spółki.

Całokształtem prac związanych z budowaniem i utrzymywaniem SZCD zajmuje się jego koordynator, którego zadaniem jest m.in. monitorowanie i raportowanie skuteczności wdrożenia niniejszej Polityki. Szczególną rolę odgrywają kierujący jednostkami PSE, którzy dbają o aktualność poszczególnych scenariuszy Planu Ciągłości Działania, planów awaryjnych, a także zapewniają odpowiednie szkolenia dla członków zespołów awaryjnych. Nad całością SZCD czuwa Zarząd PSE, który m.in. dokonuje corocznych przeglądów i aktualizacji Polityki.

Szczegółowy zakres ról i odpowiedzialności poszczególnych osób zaangażowanych w zapewnienie ciągłości działania krytycznych procesów i zadań zawiera Księga Zarządzania Ciągłością Działania, która jest rozwinięciem Polityki.

Elementami doskonalącymi SZCD są ćwiczenia, testy oraz szkolenia. Kierownictwo oraz pracownicy Spółki są na bieżąco przygotowywani do działania w przypadku sytuacji kryzysowej wykorzystując możliwości SZCD. Krytyczne/wspierające procesy i podprocesy są przeanalizowane i opisane w taki sposób, aby każda jednostka PSE działała automatycznie w tzw. sposób zastępczy.

Zapisy Polityki oraz procedur związanych z ciągłością działania są powszechnie komunikowane w Spółce. Są także elementem programu adaptacji dla nowych pracowników, a także obowiązkowych szkoleń utrwalających.