Władze spółki

Władze spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

PSE S.A. jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa. Funkcję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wykonuje Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
więcej...

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki PSE S.A.
więcej...