Polityka zintegrowanego systemu zarządzania BHP i ochrony środowiska

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka w zakresie swoich ustawowych obowiązków odpowiada za przesyłanie energii elektrycznej, bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi.

Prowadząc swoją działalność zgodnie z zasadą Zrównoważonego Rozwoju, PSE dąży do tego, aby godzić niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego oraz jego rozwój, z poszanowaniem środowiska naturalnego i interesu społecznego. Szczególną naszą troską jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, gości zewnętrznych oraz personelu firm wykonawczych Spółki.

Na potrzeby realizacji powyższych celów PSE zobowiązują się do:

  • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zanieczyszczeniom środowiska,
  • ciągłego dążenia do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, m.in. poprzez identyfikację zagrożeń, eliminowanie zagrożeń i zmniejszanie ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska,
  • monitorowania środowiska pracy w aspekcie bezpieczeństwa pracy oraz środowiska naturalnego,
  • spełnienia wymagań przepisów prawnych oraz innych dotyczących Spółki,
  • podnoszenia kwalifikacji pracowników, uwzględniania ich roli, a także angażowania ich do działań
  • na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
  • zapewnienia konsultowania i uczestnictwa pracowników,
  • ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania,
  • rozwoju i modernizacji infrastruktury sieciowej w sposób zapewniający bezpieczeństwo wykonywania prac, poszanowanie krajobrazu, terenów chronionych oraz obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych.

Zarząd PSE zobowiązuje się do zapewnienia zasobów ludzkich, finansowych, technicznych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji niniejszej Polityki. Zarząd PSE zobowiązuje także wszystkich pracowników Spółki do przestrzegania wymagań i podejmowania działań w celu ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.