Powrót

Deklaracje na rzecz zrównoważonego rozwoju

Deklaracje na rzecz zrównoważonego rozwoju
PSE podpisały Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju (28 maja 2012 roku) oraz Deklarację zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej (17 czerwca 2010 roku).

 

Deklaracja polskiego biznesu

Deklaracja to wspólny głos biznesu wskazujący wyzwania cywilizacyjne stojące przed polskimi firmami i zmiany niezbędne do tego, aby Polska rozwijała się w sposób zrównoważony.

Deklaracja polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju:

 1. nasze działania opierać o szeroką współpracę, innowacyjne myślenie oraz edukację zarówno własnych pracowników jak i społeczeństwa;
 2. prowadzić działalność biznesową w oparciu o zaufanie i dialog;
 3. podejmować współpracę z ośrodkami akademickim i szkołami w zakresie edukacji przyszłych pracowników;
 4. stwarzać pracownikom warunki i możliwości rozwoju;
 5. promować i wspierać wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych;
 6. tworzyć infrastrukturę i prowadzić inwestycje w oparciu o dialog oraz w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 7. podejmować działania na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko;
 8. wprowadzać rozwiązania pozwalające ma zmniejszenie zużycia energii, zarówno w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, optymalizacji procesów jak i edukacji;
 9. prowadzić dialog z rządem i dzielić się swoimi doświadczeniami w kwestiach istotnych dla przedsiębiorców i gospodarki;
 10. podnosić poziom etyki w biznesie, w tym w relacjach z wszystkimi grupami interesariuszy.

Deklaracja zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej

PSE dołączyły do grona sygnatariuszy deklaracji zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej. Wydarzenie to zapoczątkowało cykl corocznych inicjatyw pod nazwą „Odpowiedzialna energia”.

Deklaracja zwraca szczególną uwagę na:

 • przejrzystość działania i efektywne zarządzanie firmą, mając na względzie zarówno bezpieczeństwo energetyczne, jak i ochronę środowiska;
 • potrzebę budowania otwartego rynku, na którym skutecznie realizowane są prawa przyznane odbiorcom i dostawcom energii;
 • poprawę bezpieczeństwa i higiena pracy oraz wyrównanie szans rozwoju kobiet i mężczyzn w miejscu pracy;
 • partnerskie traktowanie klientów, dostawców i podwykonawców;
 • współpracę z szerokim gronem interesariuszy w prowadzeniu działalności i zasięganie opinii społeczności lokalnych;
 • promocję energooszczędnych rozwiązań, opracowywanie i wdrażanie czystszych i efektywnych  technologii oraz uwzględnianie wpływu na środowisko na każdym etapie realizacji inwestycji;
 • uczestnictwo w rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz uwzględnienie możliwości, które dla energetyki odnawialnej tworzą nowe osiągnięcia nauki i techniki oraz konsekwentne i stabilne uwarunkowania regulacyjne;
 • przejrzystość, wiarygodność oraz publiczny dostęp do sprawozdań i raportów prezentujących wyniki działań firmy w zakresie społecznym, ekonomicznym i środowiskowym, według powszechnie przyjętych i stosowanych wytycznych.