Powrót

Nasze wartości

Nasze wartości
Wartości PSE stanowią drogowskaz dla pracowników w drodze do osiągania celów, wskazując normy i główne zasady postępowania na co dzień. Ich przestrzeganie umożliwia PSE zrównoważony rozwój, który jest długofalową strategią Spółki, jak też stanowi element budowania silnych fundamentów zaufania kontrahentów i społeczności lokalnych.

 

Do wartości, jakimi kierują się PSE należą:

 1. Odpowiedzialność za wykonywaną pracę i jej efekty mając świadomość wpływu na gospodarkę kraju.

  Realizując zadania inwestycyjne służące rozbudowie systemu elektroenergetycznego Spółka kieruje się zasadą równowagi potrzeb biznesowych i społecznych przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

  PSE prowadzi odpowiedzialną politykę kadrową umożliwiającą pracownikom Grupy PSE rozwój zawodowy przez możliwość doskonalenia umiejętności i kompetencji oraz tworzy stabilne miejsca pracy.
   
 2. Bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego będące priorytetem działalności Spółki.

  Najważniejszym celem PSE jest pewność i gwarancja dostaw energii elektrycznej siecią przesyłową do wszystkich regionów kraju, co przekłada się na bezpieczeństwo funkcjonowania zarówno odbiorców przemysłowych jak i gospodarstw domowych.
   
 3. Współpraca poprzez aktywne angażowanie się w realizację wspólnych zadań dzieląc się wiedzą, wykorzystując wzajemne doświadczenia oraz budując zaufanie stosując transparentne zasady.

  PSE aktywnie rozwija partnerstwo z innymi operatorami systemów przesyłowych. Szanując wzajemną odrębność współpracuje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.
   
 4. Profesjonalizm kadry pracowniczej, który jest gwarancją bezpiecznej i stabilnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Realizując zadania z profesjonalnie przygotowaną kadrą Spółka dba o jej stały rozwój umożliwiając podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego.

  Profesjonalizm pracowników wyraża się także w rzetelnym i terminowym wykonywaniu powierzonych zadań oraz przestrzeganiu najwyższych norm etycznych.

  Rozwój zawodowy i pogłębianie wiedzy przez pracowników przyczynia się do budowania silnej pozycji Grupy PSE jako kompetentnego godnego zaufania partnera biznesowego.
   
 5. Transparentność zapewniająca jasne, obiektywne i merytoryczne kryteria przy podejmowaniu każdej decyzji biznesowej.

  Spółka ściśle przestrzega zasad równego traktowania pracowników i uczestników rynku. Wyrazem tego jest przyjęty Program Zgodności zapewniający równoprawne, niedyskryminacyjne podejście do wszystkich interesariuszy Spółki.

  Zainteresowanym podmiotom PSE zapewnia równy dostęp do prawdziwych, rzetelnych i kompletnych informacji. Każdego partnera biznesowego traktuje na takich samych zasadach i w równy sposób.

  Zapewnia jednakowe warunki dla rozwoju wszystkich źródeł wytwarzania energii elektrycznej zarówno Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) jak i dla konwencjonalnych.