Powrót

Raporty społeczne

Raporty społeczne

Raport wpływu za rok 2019 - Napełniamy Polskę mocą

5,39 mld zł łącznej wartości dodanej w krajowej gospodarce, w tym 2,75 mld zł bezpośredniej wartości wytworzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w sektorze elektroenergetycznym, a także 12-procentowa redukcja śladu węglowego to kluczowe dane z najnowszego Raportu wpływu PSE.

Publikacja ukazuje całościowy obraz operacyjnej i strategicznej działalności PSE, stopień realizacji najważniejszych celów i inicjatyw, w tym z obszaru odpowiedzialnego biznesu, oraz ich wpływ na otoczenie gospodarcze, społeczne, środowiskowe i biznesowe.

W raporcie zaprezentowana została strategia PSE na lata 2020-2030, która jest odpowiedzią na wyzwania nowej rzeczywistości, a także dynamicznie zmieniającego się rynku energii elektrycznej i otoczenia regulacyjnego.

W tej edycji raportu PSE ponownie obliczyły swój ślad węglowy. Całkowita wielkość emisji spółki w 2019 roku wyniosła 1,1 mln t ekwiwalentu dwutlenku węgla. Oznacza to, że zredukowano emisje o 12 proc. w stosunku do roku bazowego (2017), w którym wyliczono emisje po raz pierwszy. Ten spadek to w dużym stopniu efekt ograniczenia strat energii elektrycznej w czasie jej przesyłania – odpowiadają one za blisko 96 proc. emisji PSE.

Układ i treść serwisu zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego oraz Global Reporting Initiative Standards.

Interaktywny raport spółki został udostępniony pod adresem online: https://raport.pse.pl

Raport wpływu PSE za rok 2018 – Napełniamy Polskę mocą

6,73 mld zł łącznej wartości dodanej w krajowej gospodarce, w tym aż 4,36 mld zł bezpośredniej wartości wytworzonej w gałęzi produkcji i przesyłu energii elektrycznej to kluczowe dane pochodzące z drugiego Raportu wpływu PSE, który prezentuje wpływ spółki na rozwój społeczno-gospodarczy Polski.

Publikacja, zatytułowana „Napełniamy Polskę mocą”, ukazuje całościowy obraz działań PSE, jej najważniejsze osiągnięcia biznesowe oraz ich wpływ na otoczenie: gospodarkę, społeczności lokalne, środowisko i biznes. W sposób zintegrowany przedstawia dane finansowe i  niefinansowe za 2018 rok. Raport skupia się też na wyzwaniach i perspektywach rozwoju PSE w obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku energii elektrycznej i otoczenia regulacyjnego.

W tej edycji raportu PSE po raz pierwszy obliczyły własny ślad węglowy. Całkowita wielkość emisji spółki w 2018 roku wyniosła 1,6 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (według metody uwzględniającej wskaźniki emisji specyficzne dla sprzedawców energii elektrycznej). Największym źródłem emisji było zużycie energii elektrycznej na pokrycie strat powstałych w procesie przesyłania energii, a więc będących wynikiem działalności operatora. Stanowiło to około 99 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Na pozostały 1 proc. składało się głównie zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej  w budynkach spółki, a także emisja gazu stosowanego jako izolator w transformatorach oraz spalanie paliw w samochodach służbowych.

Kluczowym etapem przygotowania raportu była czwarta już sesja dialogowa, zorganizowana w maju 2019 roku przez PSE. Było to największe tego typu spotkanie w branży energetycznej w Polsce - wzięło w nim udział ponad 100 osób, z czego 75 proc. uczestniczyło już w sesjach PSE dwu- lub trzykrotnie. W czasie warsztatów mogli oni ocenić sposób funkcjonowania spółki i jej  wpływ na otoczenie.

Dla zapewnienia wysokiej jakości raportowania układ i treść serwisu zostały przygotowane zgodnie z  wytycznymi Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (The International Integrated Reporting Council) oraz Global Reporting Initiative Standards. Dla wiarygodności prezentowanych przez spółkę danych, raport poddano zewnętrznej weryfikacji niezależnych audytorów. Jej potwierdzeniem jest pozyskanie dwóch certyfikatów w zakresie poprawności sporządzenia danych GRI oraz zmierzenia śladu węglowego.

Interaktywny raport spółki został udostępniony pod adresem online: https://raport2018.pse.pl

Napełniamy Polskę mocą! Pierwszy Raport wpływu PSE

6,81 mld zł wygenerowanej łącznie wartości dodanej dla polskiej gospodarki, 1,31 mld zł podatków odprowadzonych do budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz 15,63 tys. utrzymanych miejsc pracy w gospodarce w 2017 roku - to wkład Polskich Sieci Elektroenergetycznych w rozwój Polski i jej regionów, przedstawiony w opublikowanym Raporcie wpływu spółki.

PSE publikują raporty społecznej odpowiedzialności, korzystając z najlepszych światowych praktyk i  standardów. Z roku na rok podnoszą sobie poprzeczkę - zarówno jeżeli chodzi o jakość informacji, jak i sposób ich przedstawienia. Teraz operator systemu przesyłowego po raz pierwszy zaprezentował raport wpływu, w którym w sposób zintegrowany przedstawił dane finansowe i niefinansowe za 2017 rok. Dokument ma formę strony internetowej o bardzo nowoczesnej, interaktywnej formie.

W Raporcie, podobnie jak we wszystkich dotychczas wydanych publikacjach, w kompleksowy sposób przedstawiono wpływ spółki na system elektroenergetyczny i krajową gospodarkę, środowisko oraz społeczeństwo. Dodatkowo w tegorocznym wydaniu postanowiono zmierzyć ten wpływ i pokazać jego skalę. W tym celu skorzystano z metodyki Deloitte modelu Wassily'ego Leontiefa, nazywanego też modelem przepływów międzygałęziowych lub modelem Input-Output.

Interaktywny raport spółki został udostępniony pod adresem online: http://raport2017.pse.pl

 


 

Zintegrowany raport PSE – W trosce o bezpieczeństwo przyszłych pokoleń

Raport zintegrowany za 2016 rok jest trzecim z kolei raportem społecznym PSE, ale pierwszym w historii spółki łączącym sprawozdanie z działań w obszarze zrównoważonego rozwoju z danymi finansowymi. Przedstawia on nową strategię spółki i realizowane, kluczowe, inicjatywy.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), jako operator systemu przesyłowego, odpowiadają za bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów Polski. Tym samym wpływają na rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju – na bezpieczeństwo przyszłych pokoleń.

Wartością dodaną raportu jest wypracowany model tworzenia wartości PSE, który został oparty na trzech obszarach: Rynek, Infrastruktura i Inwestycje oraz Ludzie i Relacje.

Przygotowując sprawozdanie pozafinansowe kierowano się wytycznymi Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (The International Integrated Reporting Council) oraz Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards).

Raport został opublikowany w formie interaktywnej. Co ważne, dodatkowo zawiera on filmy edukacyjne, które pozwalają lepiej zrozumieć misyjną rolę PSE jako strażnika bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Interaktywny raport spółki, dostępny jest pod adresem: http://raport2016.pse.pl

„Patrzymy w przyszłość” to idea przewodnia drugiego Raportu Zrównoważonego Rozwoju PSE. Jest ona obecna w każdym z pięciu wyeksponowanych w raporcie filarów strategii Spółki na rzecz Zrównoważonego Rozwoju: Gwarant bezpieczeństwa energetycznego, Przykładny inwestor, Odpowiedzialny pracodawca, Wiarygodny Partner oraz Ekspert w branży.

Publikacja oddaje pełen obraz aktywności PSE, wynikających z realizowanej Strategii Spółki na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Raport przygotowany został również w oparciu o uznane, międzynarodowe standardy raportowania Global Reporting Initiative G.4 (GRI G4) oraz poddany zewnętrznej weryfikacji przez niezależnego audytora.

Zapraszamy do obejrzenia animacji na temat opublikowanego Raportu Zrównoważonego Rozwoju PSE - „Patrzymy w przyszłość”

Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju PSE przygotowany został w oparciu o uznane międzynarodowe standardy raportowania Global Reporting Initiative G.4 (GRI G4). Dokument w sposób kompleksowy przedstawia sposób działania firmy oraz jej wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko naturalne. Raport otrzymał znak „Materiality Matters Check” potwierdzający jego rzetelność i zgodność z wytycznymi GRI.