Powrót

Raporty społeczne

Raporty społeczne

13,57 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki wytworzyły Polskie Sieci Elektroenergetyczne w 2022 r. Spółka odprowadziła 1,41 mld zł podatków oraz składek do budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a na ochronę środowiska poniosła nakłady w wysokości 14,6 mln zł. PSE zredukowały o 22 proc. emisję CO2 w stosunku do roku 2017, w którym to po raz pierwszy spółka wyliczyła emisje. To tylko część danych z najnowszego Raportu wpływu PSE.

Zintegrowany Raport wpływu PSE całościowo ukazuje oddziaływanie spółki na rozwój krajowej gospodarki i społeczeństwa. W najnowszej edycji, obejmującej 2022 r., kompleksowo opisano sposób, w jaki PSE zarządzają obszarem ESG (Environment, Social, Governance), czyli własnym wpływem środowiskowym, społecznym oraz dotyczącym ładu zarządczego.

Raport jest cennym źródłem wiedzy o inicjatywnych spółki odpowiadających na wyzwania biznesowe, w szczególności związane z transformacją energetyczną, a także zaangażowaniu PSE w kształtowanie mechanizmów rynkowych w ramach budowy europejskiego rynku energii elektrycznej. Ważnym elementem tych działań jest zachęcanie odbiorców do świadomego korzystania z energii elektrycznej.

PSE w obszarze zarządzania pracą systemu elektroenergetycznego utrzymały wysokie wskaźniki, potwierdzające spełnienie kryteriów bezpieczeństwa i niezawodności zasilania. Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej utrzymuje się na poziomie 99,99 proc. Dobry wynik spółka odnotowała również dla wskaźnika dyspozycyjności urządzeń przesyłowych (DYSU) - w 2022 roku osiągnął poziom 99,72 proc. Na te wyniki mają wpływ konsekwentnie realizowane inwestycje w infrastrukturę sieciową, a także prowadzone prace eksploatacyjne. W latach 2023-2036 PSE planują przeznaczyć na rozwój sieci przesyłowej 61,8 mld zł.

Działalność Polskich Sieci Elektroenergetycznych w 2022 r. wytworzyła aż 13,57 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki. W relacji rocznej, nastąpił jej wzrost o 13,5 proc. Bezpośrednia wartość dodana wygenerowana przez spółkę w sektorze elektroenergetycznym stanowiła 2,6 mld zł. Działalność PSE przyczyniła się do utrzymania w Polsce ponad 47 tys. miejsc pracy. Spółka odprowadziła prawie 359,3 mln zł podatków do budżetów gmin.

Wyliczenie śladu węglowego spółki zostało w 2022 r. poszerzone o kolejne kategorie emisji gazów cieplarnianych. Według metody market-based (dla której stosuje się wskaźniki emisji specyficzne dla branży) odnotowano redukcję emisji o 22 proc. w stosunku do bazowego roku 2017, gdy wielkość emisji wyliczono po raz pierwszy. Za ponad 56 proc. emisji gazów cieplarnianych w PSE odpowiada energia elektryczna przesłana w naszych sieciach do użytkowników końcowych, a kolejne niemal 42 proc. wynika z produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej na pokrycie strat powstałych w procesie przesyłania energii. Tym samym około 98 proc. emisji PSE wynika z realizowania działalności Operatora.

Najnowsza publikacja jest dziewiątym już raportem społecznym spółki i szóstym, w którym badany jest jej wpływ na otoczenie i rozwój gospodarki.  Każdego roku PSE sukcesywnie rozwijają serwis internetowy poświęcony wpływowi spółki i wzbogacają go o kolejne elementy, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i sposobu prezentowania danych i ich czytelności.

Struktura i treść serwisu powstała zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative Standards za 2021 oraz Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (The International Integrated Reporting Council). Zadbano o jego przyjazną strukturę i intuicyjną nawigację. Niezmiennie publikacja została poddana procesowi zewnętrznej weryfikacji, której efektem jest pozyskanie dwóch certyfikatów w zakresie wyliczenia emisji gazów cieplarnianych oraz wskaźników wg Global Reporting Initiative Standards.

Interaktywny raport spółki został udostępniony pod adresem: https://raport.pse.pl

 


Piąty zintegrowany Raport wpływu PSE

11,95 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki wytworzyły Polskie Sieci Elektroenergetyczne w 2021 roku. Spółka odprowadziła także 1,08 mld zł podatków i składek do budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Rok 2021 był rekordowy dla PSE również pod względem przepływów energii elektrycznej w sieci przesyłowej należącej do spółki. W porównaniu z 2020 r. ilość energii wprowadzonej do tej sieci wzrosła o 12 proc.

Zintegrowany raport wpływu PSE przedstawia całościowy wpływ działalności spółki na  gospodarkę oraz finanse publiczne, środowisko naturalne, otoczenie społeczne i  pracowników. Raport ukazuje też stopień realizacji strategii biznesowej spółki na lata 2020-2030, w tym kierunki działań oraz inicjatywy z obszaru odpowiedzialnego biznesu. Dokument opisuje również podejście operatora do wyzwań, przed którymi stoi spółka i cały sektor elektroenergetyczny.

W 2021 r. bezpośrednia wartość dodana wytworzona przez PSE w sektorze elektroenergetycznym wyniosła 3,04 mld zł. Łączna wartość dodana dla krajowej gospodarki wygenerowana przez spółkę to blisko 12 mld zł - o 82 proc. więcej niż w 2020 r. Tak znacząca różnica jest efektem wdrożenia rynku mocy. PSE odprowadziły do budżetów gmin prawie 327,5  mln zł podatków. Działalność spółki przyczyniła się do utrzymania w Polsce ponad 39 tys. miejsc pracy.

Wyliczenie śladu węglowego spółki w 2021 r. poszerzono o kolejne kategorie emisji gazów cieplarnianych. Według metody market-based (dla której stosuje się wskaźniki emisji specyficzne dla branży) odnotowano redukcję emisji o 19 proc. w stosunku do 2017 r., gdy wielkość emisji wyliczono po raz pierwszy. W porównaniu do 2020 r. nastąpił wzrost o 8 proc. Na wielkość emisji w dużym stopniu wpływa proces przesyłu energii elektrycznej, nierozerwalnie związany ze stratami energii. Rok 2021 był rekordowy dla spółki pod względem przepływów energii w sieci – liczony rok do roku wzrost energii wprowadzonej wyniósł 12 proc. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę sieciową i modernizacji urządzeń, rekordowe przepływy nie wpłynęły znacząco na wskaźnik strat, który osiągnął poziom 1,47 proc.

Struktura i treść serwisu powstała zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative Standards oraz Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (The International Integrated Reporting Council). Publikacja została poddana zewnętrznej weryfikacji, której efektem jest pozyskanie dwóch certyfikatów w zakresie wyliczenia emisje gazów cieplarnianych oraz wskaźników wg Global Reporting Initiative Standards.

Interaktywny raport spółki został udostępniony pod adresem: https://raport2021.pse.pl

 


Czwarty zintegrowany Raport wpływu PSE

6,58 mld zł łącznej wartości dodanej w krajowej gospodarce, w tym 2,78 mld zł bezpośredniej wartości wytworzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w sektorze elektroenergetycznym, a także 19 proc. redukcja własnego śladu węglowego oraz 14,2 mld zł planowanych nakładów na inwestycje infrastrukturalne do 2030 roku – to kluczowe dane z najnowszego Raportu wpływu PSE. Spółka odnotowała poprawę wskaźników w każdym obszarze raportowania.

Raport jest kolejną, zaawansowaną formą sprawozdawczości spółki. Publikacja stanowi całościowy obraz operacyjnej oraz strategicznej działalności PSE, stopień realizacji najważniejszych kierunków strategicznych, w tym z obszaru odpowiedzialnego biznesu, oraz ich wpływ na gospodarkę oraz finanse publiczne, środowisko naturalne, otoczenie społeczne i pracowników.

W raporcie po raz kolejny PSE obliczyły swój ślad węglowy. W 2020 r. działalność PSE przyczyniła się do emisji:

  • według metody market-based (branża): 1,27 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla, (emisja mniejsza o 26 proc. w stosunku do 2017 r.),
  • według metody location-based (Polska): 1,03 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (emisja mniejsza o 19 proc. w stosunku do 2017 r.).

Mniejsza emisja PSE to w dużym stopniu zasługa ograniczenia strat energii elektrycznej w czasie jej przesyłania. Dzięki inwestycjom w nową infrastrukturę i modernizacji urządzeń, PSE udaje się stale ograniczać te straty – w 2020 roku wyniosły one 1,4 proc. całej przesłanej energii, podczas gdy jeszcze dwa lata temu współczynnik ten wynosił 1,6 proc. Spółka dokłada wszelkich starań, aby każdy z etapów procesu inwestycyjnego uwzględniał aspekt środowiskowy, a infrastruktura przesyłowa w minimalnym stopniu wpływała na otoczenie.

Układ i treść raportu zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego oraz Global Reporting Initiative Standards.

Interaktywny raport spółki został udostępniony pod adresem online: https://raport2020.pse.pl

 


Raport wpływu za rok 2019 – Napełniamy Polskę mocą

5,39 mld zł łącznej wartości dodanej w krajowej gospodarce, w tym 2,75 mld zł bezpośredniej wartości wytworzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w sektorze elektroenergetycznym, a także 12-procentowa redukcja śladu węglowego to kluczowe dane z najnowszego Raportu wpływu PSE.

Publikacja ukazuje całościowy obraz operacyjnej i strategicznej działalności PSE, stopień realizacji najważniejszych celów i inicjatyw, w tym z obszaru odpowiedzialnego biznesu, oraz ich wpływ na otoczenie gospodarcze, społeczne, środowiskowe i biznesowe.

W raporcie zaprezentowana została strategia PSE na lata 2020-2030, która jest odpowiedzią na wyzwania nowej rzeczywistości, a także dynamicznie zmieniającego się rynku energii elektrycznej i otoczenia regulacyjnego.

W tej edycji raportu PSE ponownie obliczyły swój ślad węglowy. Całkowita wielkość emisji spółki w 2019 roku wyniosła 1,1 mln t ekwiwalentu dwutlenku węgla. Oznacza to, że zredukowano emisje o 12 proc. w stosunku do roku bazowego (2017), w którym wyliczono emisje po raz pierwszy. Ten spadek to w dużym stopniu efekt ograniczenia strat energii elektrycznej w czasie jej przesyłania – odpowiadają one za blisko 96 proc. emisji PSE.

Układ i treść serwisu zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego oraz Global Reporting Initiative Standards.

Interaktywny raport spółki został udostępniony pod adresem online: https://raport2019.pse.pl

 


Raport wpływu PSE za rok 2018 – Napełniamy Polskę mocą

6,73 mld zł łącznej wartości dodanej w krajowej gospodarce, w tym aż 4,36 mld zł bezpośredniej wartości wytworzonej w gałęzi produkcji i przesyłu energii elektrycznej to kluczowe dane pochodzące z drugiego Raportu wpływu PSE, który prezentuje wpływ spółki na rozwój społeczno-gospodarczy Polski.

Publikacja, zatytułowana „Napełniamy Polskę mocą”, ukazuje całościowy obraz działań PSE, jej najważniejsze osiągnięcia biznesowe oraz ich wpływ na otoczenie: gospodarkę, społeczności lokalne, środowisko i biznes. W sposób zintegrowany przedstawia dane finansowe i  niefinansowe za 2018 rok. Raport skupia się też na wyzwaniach i perspektywach rozwoju PSE w obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku energii elektrycznej i otoczenia regulacyjnego.

W tej edycji raportu PSE po raz pierwszy obliczyły własny ślad węglowy. Całkowita wielkość emisji spółki w 2018 roku wyniosła 1,6 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (według metody uwzględniającej wskaźniki emisji specyficzne dla sprzedawców energii elektrycznej). Największym źródłem emisji było zużycie energii elektrycznej na pokrycie strat powstałych w procesie przesyłania energii, a więc będących wynikiem działalności operatora. Stanowiło to około 99 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Na pozostały 1 proc. składało się głównie zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej  w budynkach spółki, a także emisja gazu stosowanego jako izolator w transformatorach oraz spalanie paliw w samochodach służbowych.

Kluczowym etapem przygotowania raportu była czwarta już sesja dialogowa, zorganizowana w maju 2019 roku przez PSE. Było to największe tego typu spotkanie w branży energetycznej w Polsce - wzięło w nim udział ponad 100 osób, z czego 75 proc. uczestniczyło już w sesjach PSE dwu- lub trzykrotnie. W czasie warsztatów mogli oni ocenić sposób funkcjonowania spółki i jej  wpływ na otoczenie.

Dla zapewnienia wysokiej jakości raportowania układ i treść serwisu zostały przygotowane zgodnie z  wytycznymi Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (The International Integrated Reporting Council) oraz Global Reporting Initiative Standards. Dla wiarygodności prezentowanych przez spółkę danych, raport poddano zewnętrznej weryfikacji niezależnych audytorów. Jej potwierdzeniem jest pozyskanie dwóch certyfikatów w zakresie poprawności sporządzenia danych GRI oraz zmierzenia śladu węglowego.

Interaktywny raport spółki został udostępniony pod adresem online: https://raport2018.pse.pl

 


Napełniamy Polskę mocą! Pierwszy Raport wpływu PSE

6,81 mld zł wygenerowanej łącznie wartości dodanej dla polskiej gospodarki, 1,31 mld zł podatków odprowadzonych do budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz 15,63 tys. utrzymanych miejsc pracy w gospodarce w 2017 roku - to wkład Polskich Sieci Elektroenergetycznych w rozwój Polski i jej regionów, przedstawiony w opublikowanym Raporcie wpływu spółki.

PSE publikują raporty społecznej odpowiedzialności, korzystając z najlepszych światowych praktyk i  standardów. Z roku na rok podnoszą sobie poprzeczkę - zarówno jeżeli chodzi o jakość informacji, jak i sposób ich przedstawienia. Teraz operator systemu przesyłowego po raz pierwszy zaprezentował raport wpływu, w którym w sposób zintegrowany przedstawił dane finansowe i niefinansowe za 2017 rok. Dokument ma formę strony internetowej o bardzo nowoczesnej, interaktywnej formie.

W Raporcie, podobnie jak we wszystkich dotychczas wydanych publikacjach, w kompleksowy sposób przedstawiono wpływ spółki na system elektroenergetyczny i krajową gospodarkę, środowisko oraz społeczeństwo. Dodatkowo w tegorocznym wydaniu postanowiono zmierzyć ten wpływ i pokazać jego skalę. W tym celu skorzystano z metodyki Deloitte modelu Wassily'ego Leontiefa, nazywanego też modelem przepływów międzygałęziowych lub modelem Input-Output.

Interaktywny raport spółki został udostępniony pod adresem online: https://raport2017.pse.pl

 


 

Zintegrowany raport PSE – W trosce o bezpieczeństwo przyszłych pokoleń

Raport zintegrowany za 2016 rok jest trzecim z kolei raportem społecznym PSE, ale pierwszym w historii spółki łączącym sprawozdanie z działań w obszarze zrównoważonego rozwoju z danymi finansowymi. Przedstawia on nową strategię spółki i realizowane, kluczowe, inicjatywy.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), jako operator systemu przesyłowego, odpowiadają za bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów Polski. Tym samym wpływają na rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju – na bezpieczeństwo przyszłych pokoleń.

Wartością dodaną raportu jest wypracowany model tworzenia wartości PSE, który został oparty na trzech obszarach: Rynek, Infrastruktura i Inwestycje oraz Ludzie i Relacje.

Przygotowując sprawozdanie pozafinansowe kierowano się wytycznymi Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (The International Integrated Reporting Council) oraz Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards).

Raport został opublikowany w formie interaktywnej. Co ważne, dodatkowo zawiera on filmy edukacyjne, które pozwalają lepiej zrozumieć misyjną rolę PSE jako strażnika bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Interaktywny raport spółki, dostępny jest pod adresem: https://raport2016.pse.pl

„Patrzymy w przyszłość” to idea przewodnia drugiego Raportu Zrównoważonego Rozwoju PSE. Jest ona obecna w każdym z pięciu wyeksponowanych w raporcie filarów strategii Spółki na rzecz Zrównoważonego Rozwoju: Gwarant bezpieczeństwa energetycznego, Przykładny inwestor, Odpowiedzialny pracodawca, Wiarygodny Partner oraz Ekspert w branży.

Publikacja oddaje pełen obraz aktywności PSE, wynikających z realizowanej Strategii Spółki na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Raport przygotowany został również w oparciu o uznane, międzynarodowe standardy raportowania Global Reporting Initiative G.4 (GRI G4) oraz poddany zewnętrznej weryfikacji przez niezależnego audytora.

Zapraszamy do obejrzenia animacji na temat opublikowanego Raportu Zrównoważonego Rozwoju PSE - „Patrzymy w przyszłość”

Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju PSE przygotowany został w oparciu o uznane międzynarodowe standardy raportowania Global Reporting Initiative G.4 (GRI G4). Dokument w sposób kompleksowy przedstawia sposób działania firmy oraz jej wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko naturalne. Raport otrzymał znak „Materiality Matters Check” potwierdzający jego rzetelność i zgodność z wytycznymi GRI.