Powrót

Strategia PSE na rzecz zrównoważonego rozwoju

Strategia PSE na rzecz zrównoważonego rozwoju

Dokument został stworzony z uwzględnieniem oczekiwań głównych interesariuszy oraz wyzwań określonych w unijnych i krajowych regulacjach, np. Strategii Europa 2020 – Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz Wizji zrównoważonego rozwoju polskiego biznesu.

Proces przygotowania Strategii

Prace nad Strategią prowadzone były w formule projektu strategicznego. Ich punktem wyjścia były zorganizowane w Spółce warsztaty dla pracowników na temat wdrożenia zrównoważonego rozwoju w PSE według standardów normy ISO 26000. W efekcie prac warsztatowych określone zostały priorytetowe obszary zrównoważonego rozwoju PSE wraz z przypisaniem do nich projektów strategicznych i działań operacyjnych oraz mierników ich efektywności. Przypisane projekty strategiczne wynikają ze strategii biznesowej oraz planu jej wdrożenia, a działania operacyjne  - z wewnętrznych regulaminów Spółki. Takie podejście pozwala na zintegrowanie w ramach wspólnej idei, jaką jest zrównoważony rozwój, zachodzących w Spółce procesów, realizowanych celów, projektów oraz działań operacyjnych.

Obszary strategii

12 marca 2014 r. Zarząd zatwierdził „Strategię PSE na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2020” wraz z Programem działań. Strategia definiuje pięć priorytetowych obszarów zrównoważonego rozwoju, wzajemnie ze sobą powiązanych. Obszary te wyznaczają kierunki rozwoju PSE „w sposób zrównoważony” na najbliższe lata, przy tym wspierając realizację strategii biznesowej Spółki. Należą do nich:

  1. Gwarant Bezpieczeństwa Energetycznego
  2. Przykładny Inwestor
  3. Odpowiedzialny Pracodawca
  4. Wiarygodny Partner
  5. Ekspert w Branży.

Gwarant Bezpieczeństwa Energetycznego
Cel: Utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa energetycznego, w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa i środowiska.

Gwarant Bezpieczeństwa Energetycznego – obszar wynika wprost z podstawowej działalności spółki PSE, jaką jest pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego.

Wyzwania dla PSE, jakie wynikają z tego priorytetowego obszaru, w szczególności związane są z pokryciem wzrastającego zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną, niezawodnym zasilaniem odbiorców oraz niezawodną pracą systemu elektroenergetycznego jako całości. PSE odpowiadają za zdefiniowanie i rozwój infrastruktury sieciowej w Polsce w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

W kontekście rynku energii elektrycznej, PSE biorą udział w jego rozwoju oraz aktywnie uczestniczą w rozwoju inicjatyw globalnych podejmowanych przez operatorów zrzeszonych w ENTSO-E.

Przykładny Inwestor
Cel: pozyskanie przychylności otoczenia inwestycyjnego.

PSE planują i realizują inwestycje liniowe oraz stacyjne, wynikające z potrzeby zapewnienia wysokiej jakości ciągłości funkcjonowania i niezawodnej pracy polskiego systemu przesyłowego, co gwarantuje utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Spółka podejmuje szereg działań w kierunku zapewnienia stabilnych źródeł finansowania dla realizowanych projektów, zapewnienia specjalistycznego wykonawstwa inwestycji oraz likwidacji barier prawnych utrudniających prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych.

Najwyższa staranność w działaniu i nadzorze nad generalnym wykonawstwem zadań inwestycyjnych, zapewnić ma, że wartości środowiska przyrodniczego pozostaną dostępne dla teraźniejszych i przyszłych pokoleń, a inwestycje będą realizowane przy akceptacji społeczności lokalnych, w sposób niekolidujący z ich szeroko rozumianym interesem społecznym.

Odpowiedzialny Pracodawca
Cel: Zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego oraz zbudowanie kultury korporacyjnej w oparciu o przyjęte wartości.

W trosce o zrównoważony rozwój organizacji, polityka kadrowa PSE koncentruje się na zapewnieniu Spółce wysokiej klasy specjalistów, których wiedza, kompetencje oraz profesjonalizm będą sprzyjały realizacji strategii biznesowej.

Od początku działalności PSE stwarzają swoim pracownikom możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego, któremu podlegają zarówno kompetencje merytoryczne, jak też uniwersalne kompetencje społeczne i menedżerskie.

Wiarygodny Partner
Cel: dbałość o transparentność działań i etykę postępowania wobec partnerów. 

PSE przywiązują dużą wagę do transparentności i rzetelności, równego traktowania wszystkich uczestników rynku oraz podmiotów kooperujących, zapobiegania korupcji w kontekście przejrzystych i skutecznych procedur postępowania jak również w ramach własnych procedur, procesów współpracy z innymi uczestnikami rynku energii elektrycznej, jak również procesów regulacyjnych oraz samoregulacji (deklaracji).

Ekspert w Branży
Cel: zbudowanie i utrzymanie wizerunku OSP jako eksperta na kluczowych forach ustawodawczych i opiniotwórczych.

Dzięki posiadanym kompetencjom i doświadczeniu pracowników, PSE są postrzegane jako partner do współpracy z organami ustawodawczymi, jednostkami administracji państwowej i samorządowej, a także jednostkami naukowymi i organizacjami branżowymi. Biorąc merytoryczny i kompetentny udział w tworzeniu prawa, poprzez wprowadzane rozwiązania na rynku energii elektrycznej, dbają o jego rozwój i transparentność.