Podatek u źródła / Withholding tax (WHT)

Information in English below.
 

Niniejsze informacje i załączniki są udostępnianie przez PSE S.A. dla naszych kontrahentów, usługodawców i ich podwykonawców, którzy świadczą na rzecz PSE S.A. usługi o charakterze niematerialnym, lub którym PSE S.A. wypłaca należności o charakterze licencyjnym lub odsetkowym podlegające opodatkowaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Prosimy o przesłanie do nas dokumentów i informacji, o których mowa poniżej, jeżeli świadczycie nam Państwo usługi niematerialne, otrzymujecie od nas płatności o charakterze licencyjnym lub odsetkowym o których mowa powyżej oraz:

 1. nie jesteście Państwo polskim rezydentem dla celów podatkowych;
 2. nie jesteście Państwo polskim rezydentem dla celów podatkowych i prowadzicie w Polsce działalność za pośrednictwem stałego zakładu;
 3. niezależnie od powyższego, jeżeli wynika to z umowy, którą zawarliście Państwo z PSE S.A.

W związku z obowiązkiem o charakterze administracyjno-podatkowym nałożonym na nas, jako płatnika polskich podatków w zakresie należytej staranności przy weryfikacji naszych kontrahentów (tj. ich statusu rzeczywistego właściciela, miejsca rezydencji podatkowej itd.), zamieszczamy poniżej i uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego Kwestionariusza weryfikacji kontrahenta zagranicznego*. 

Prosimy, aby załączyli Państwo do kwestionariusza następujące dokumenty:

 1. Państwa certyfikat rezydencji**;
 2. podpisane oświadczenie rzeczywistego właściciela*** należności;
 3. wyciąg z rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Państwa kraj rezydencji lub inny dokumentu potwierdzającego Państwa rejestrację oraz Państwa sprawozdanie finansowe (adres publikacji sprawozdania w Internecie lub jako załącznik do e-maila).

Bardzo dziękujemy za Państwa współpracę.

Dokumenty do pobrania:

 

* Kwestionariusz weryfikacji kontrahenta to nasze narzędzie diagnostyczne, którego celem jest określenie, czy spółka (jednostka) świadcząca usługi posiada zdolność gospodarczą odpowiednią dla zakresu świadczonych usług.  Kwestionariusz zawiera pytania i prośby o dodanie załączników wskazanych powyżej. 

** Certyfikat rezydencji jest oficjalnym dokumentem wystawionym przez państwo rezydencji, czyli organ podatkowy.  Przedmiotowym zaświadczeniem Państwa urząd skarbowy potwierdza dwa fakty: że Państwa spółka/jednostka lub jej wspólnicy w są rezydentami podatkowymi w Państwa kraju oraz że podlegają tam opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Najlepiej, aby certyfikat ten stwierdzał, że jednostka (wspólnicy w przypadku spółki osobowej) jest rezydentem podatkowym zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy Polską a Państwa krajem rezydencji. Należy pamiętać, że certyfikat powinien być jak najbardziej aktualny, tzn. najlepiej wydany w bieżącym roku kalendarzowym.  Certyfikat wydany bez wskazania terminu obowiązywania może być przez nas stosowany przez rok od daty wydania.  Uwaga: dokumenty wydane przez organy inne niż organy podatkowe Państwa kraju nie są ważnymi certyfikatami rezydencji, tzn. przykładowo oświadczenia podpisane przez księgowego lub zespół prawny lub potwierdzenie rejestracji VAT, certyfikat prawidłowej rejestracji i/lub funkcjonowania nie są certyfikatami rezydencji.  Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi bez posiadania Państwa certyfikatu rezydencji PSE S.A.  jest zobowiązane do pobrania od wypłaconego Państwu wynagrodzenia za ww. usługi podatku u źródła i przekazania go do organów skarbowych.

*** Oświadczenie rzeczywistego właściciela to oświadczenie składane przez osoby upoważnione do reprezentacji w Państwa spółce (jednostce), potwierdzające, że spółka (jednostka):

 1. otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,
 2. nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
 3. prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności są uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez ten podmiot w zakresie otrzymanej należności.

Oświadczenie powinno wskazywać umowę, z jakiej wynika obowiązek zapłaty należności na Państwa rzecz.  W przypadku, gdy jesteście podwykonawcami i nie macie umowy zawartej bezpośrednio z PSE S.A., prosimy o wskazanie umowy, którą zawarł z nami główny wykonawca lub o wskazanie nazwy projektu, którego prace dotyczą. Prosimy pamiętać o podpisaniu Oświadczenia rzeczywistego właściciela przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji jednostki i o opatrzenie go datą w dniu podpisu. Prosimy o dołączenie dokumentu potwierdzającego Państwa umocowanie do podpisania oświadczenia w imieniu Państwa Jednostki. Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi bez posiadania Państwa Oświadczenia rzeczywistego właściciela PSE S.A. jest zobowiązane do pobrania od wypłaconego Państwu wynagrodzenia za ww. usługi podatku u źródła i przekazania go do organów skarbowych.

 

 

Information concerning withholding tax (WHT)

The following information and attachments are made available by PSE S.A. to our counterparties, service providers and their sub-contractors who provide to PSE S.A. intangible services or to whom PSE S.A. pays various fees such as license fees, or interest that are subject to tax based on Article 21 Cl. 1 of the law on corporate income tax.

Please be so kind and send us documents and information mentioned below, if you provide to us intangible services or, if you receive from us fees such as licence fees or interest payments mentioned above and:

 1. you are not Polish resident for tax purposes
 2. you are not Polish resident for tax purposes and you do business in Poland through a permanent establishment;
 3. notwithstanding the above, if it is indicated in the agreement that you have concluded with PSE S.A.

Following the tax compliance responsibilities imposed on us as a remitter of Polish taxes to make the due diligence checks when verifying our contractors (i.e. their beneficial owner status, the actual place of the tax residence, etc.), we insert here and kindly ask you to complete the attached Verification questionnaire of a foreign contractor*.

Please attach to the questionnaire the following documents:

 1. your certificate of residence**;
 2. signed beneficial owner statement***;
 3. excerpt from the register of entrepreneurs kept by your country of residence or another document confirming country of your registration, your financial statement (Internet publication address or as  an attachment to an e-mail).

Thank you very much for your cooperation.

Documents to download:

 

* Verification questionnaire of a foreign contractor is our diagnostic tool aimed to determine whether the company (entity) that provides services has a business substance appropriate for the scope of the services provided. The questionnaire contains questions and requests for provision of attachemnets indicated above.

** The certificate of residence is an official document issued by your country of residence, i.e. it's tax authority. By this statement your tax office confirms two facts: that the entity (or partners in respect of partnerships) is a tax resident in your country and that they are subject to income tax there. Preferably, the certificate should state that the company (partner) is a tax resident as per the double taxation treaty concluded between Poland and your country of residence. Please note that the certificate should be as recent as possible, i.e. preferably issued in the current calendar year. The certificate that does not indicate the period of validity can only be used by us for a year from the date of issuance.  Note: the documents issued by authorities other than the tax authorities are not valid certificates of residence, i.e. for instance, statements signed by your accountant or legal team or confirmation of your VAT registration or a certificate of good standing are not certificates of residence. Pursuant to Polish tax rules, without holding your certificate of residence, PSE S.A. is due to deduct the withholding tax from the remuneration paid to you for the above mentioned services and remit the WHT to the relevant tax authority.

*** The Beneficial owner statement is a statement by persons authorised to represent your company (entity) confirming that the company (entity):

 1. receives the receivable for its own benefit, including deciding on its use and bearing the economic risk associated with the loss of the receivable or part thereof;
 2.  is not an intermediary, representative, trustee or other entity legally or factually obliged to transfer all or part of a claim to another entity;
 3. conducts actual business activity in the country of its registered office if the receivables are obtained in connection with the business activity conducted, whereas when assessing whether the entity conducts actual business activity one shall take into account the type and scale of the activity in respect of the received payment.

The beneficial owner statement shall refer to the agreement which provides for our liability to make a payment to you.  Where you are a sub-contractor and has not an agreement concluded directly with PSA S.A., please indicate the agreement which has been concluded by the primary contractor or please indicate the name of project concerned.  Please remember to sign the beneficial owner statement by the person(s) authorised to represent the entity and please date it on the day of signature. Please add a document confirming your authorisation to sign the statement on behalf of your Entity. Pursuant to Polish tax rules, without holding your beneficial owner statement, PSE S.A.  is due to deduct the withholding tax from the remuneration paid to you paid to you for the above mentioned services and remit the WHT to the relevant tax authority.