EU-SYS FLEX

 

Projekt EU-Sys Flex:

Projekt badawczy „Pan-European system with an efficient coordinated use of flexibilities for the integration of a large share of RES” (EU-SysFlex) współfinansowany jest ze środków unijnego programu badawczo-innowacyjnego Horyzont 2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr 773505.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum 33 partnerów z 15 krajów. Umowa konsorcjum została podpisana 4 września 2017 r.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozpoczęły realizację projektu w listopadzie 2017 r. na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Komisją Europejską w dniu 28 września 2017 r.

 

Cel:

Celem realizacji projektu jest opracowanie zasad zarządzania pracą systemu elektroenergetycznego w warunkach dużego udziału generacji OZE (głównie określenie wymagań w zakresie modyfikacji istniejących i wprowadzenia nowych usług systemowych) oraz dokonanie analizy rozwiązań rynkowych wymaganych dla zapewnienia możliwości efektywnego pozyskania nowych usług systemowych. W ramach pracy badawczej zostaną wykonane symulacje wprowadzenia nowych usług systemowych do operacyjnego zarządzania systemem elektroenergetycznym. Zostaną także opracowane zasady zarządzania przepływem informacji wymaganym dla zapewnienia efektywnego  działania nowych usług systemowych.