Implementation of Baltic Synchronisation Project Phase II – part 2

 

 

Projekt „Implementation of Baltic Synchronisation Project Phase II – part 2” (Wdrożenie II fazy synchronizacji krajów bałtyckich – część 2) współfinansowany jest ze środków instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) w ramach umowy o dofinansowanie 101069633 — 4.8.9-W-M-21-BS Synchro PhII - p2, podpisanej przez Komisję Europejską, PSE S.A., LITGRID AB, Augstsprieguma tikls AS oraz Elering AS w dniu 3 czerwca 2022 r.

Kontekst:

Synchronizacja krajów bałtyckich jest procesem, w ramach którego planowana jest desynchronizacja Litwy, Łotwy i Estonii z obszarem IPS / UPS i jednoczesna ich synchronizacja z obszarem Europy Kontynentalnej, do którego przynależy także Polska. Proces synchronizacji został podzielony na trzy fazy.

W ramach II fazy synchronizacji realizowany jest projekt połączenia podmorskiego HVDC Polska-Litwa - Harmony Link, projekty rozbudowy sieci przesyłowej w Polsce (budowa linii 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina oraz modernizacja linii 400 kV od SE Krajnik do SE Gdańsk Przyjaźń), projekty instalacji kompensatorów synchronicznych w Estonii, na Litwie i na Łotwie oraz projekty mające na celu wypełnienie wytycznych pozwalających na przyłączenie systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich do obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej.

Powyższe zadania inwestycyjne realizowane są przez PSE S.A. oraz operatorów systemów przesyłowych Estonii (Elering AS), Litwy (LITGRID AB) i Łotwy (Augstsprieguma tikls AS). Wartość pozyskanego w 2022 r. z CEF wsparcia dla inwestycji II fazy synchronizacji (część 2) wynosi 170,27 mln euro.

Wskazane wyżej projekty znajdują się na liście PCI (ang. projects of common interest) pod numerem 4.8 - Integracja i synchronizacja systemów elektroenergetycznych krajów bałtyckich z systemem Europy Kontynentalnej.

Cel:

Celem projektu budowa i modernizacja infrastruktury przesyłowej oraz wdrożenie systemów IT w Polsce, na Litwie, na Łotwie i w Estonii, dzięki czemu możliwa będzie bezpieczna synchronizacja państw bałtyckich z obszarem Europy kontynentalnej.