Łącząc Europę (Connecting Europe Facility)

 

 

Instrument Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF) jest kluczowym unijnym instrumentem finansowania na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności poprzez realizację ukierunkowanych inwestycji infrastrukturalnych na poziomie europejskim. Wspiera rozwój wydajnych, zrównoważonych i wydajnie połączonych sieci transeuropejskich w zakresie transportu, energii i usług cyfrowych.

PSE korzystają ze środków CEF przeznaczonych na wspieranie inwestycji w zakresie sektora elektroenergetycznego. Warunkiem korzystania ze środków CEF – Energy jest realizacja przedsięwzięć wpisujących się w projekty wspólnego zainteresowania, które to projekty ujęte są na liście PCI (Projects of Common Interest). PCI obejmuje kluczowe projekty infrastrukturalne, zwłaszcza o charakterze transgranicznym, które łącza systemy energetyczne krajów UE. Lista PCI aktualizowana jest co dwa lata.

Do chwili obecnej PSE podpisały cztery umowy o dofinansowanie w ramach środków CEF na realizację projektów: