Nieruchomości GK PSE na sprzedaż i wydzierżawienie

Zespół Zarządzania Nieruchomościami

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

tel.: 503 793 566

nieruchomosci@pse.pl


• Regulamin sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / prawa własności nieruchomości
 

Powrót

Widełka 873, 36-145 Widełka, powierzchnia przewidziana do najmu / dzierżawy łącznie: 3553 m2

24 kwietnia 2019, 13:53

Widełka 873, 36-145 Widełka, powierzchnia przewidziana do najmu / dzierżawy łącznie: 3553 m2

Opis nieruchomości

Aktualny stan zagospodarowania - tereny zadrzewione i zakrzewione, nieużytkowane rolnie. Stan techniczno-użytkowy – teren niezagospodarowany. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – brak urządzeń. Stan otoczenia nieruchomości - otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, działki sąsiednie niezabudowane, zadrzewione, przedmiotowe działki przyległe do stacji elektroenergetycznej poza jej granicami. Obowiązujące studium - dz. nr ew. 2346/15, 2346/16, 2348/10, 2348/11, 2349/10, 2349/11, 2351/8, 235/5, 2354/10, 2355/11  znajdują się na obszarze projektowanej oczyszczalni ścieków – oznaczenie w studium symbolem NO, - dz. nr ew. 2346/14 oraz część działek nr ew. 2346/15, 2346/16, 2348/10, 2348/11, 2349/10, 2349/11, 2345/8 znajdują się na obszarze rolnym otwartym o dobrych warunkach do rozwoju rolnictwa, zmeliorowanym, wyłączonym z zabudowy – oznaczenie w studium symbolem RO ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości - przez działkę 2346/14 przechodzą 2 linie 110 kV (brak ustanowionej służebności przesyłu), dz. nr ew. 2346/16, 2348/11, 2349/11 w pasie technologicznym linii 400 kV. Dostęp do drogi publicznej - brak

 

Opis nieruchomości wg. ewidencji gruntów

 1. nr dz. ew. 2346/14, 2346/15, 2346/16, 2348/10, 2348/11, 2349/10, 2349/11, 2345/8, 2351/8, 235/5, 2354/10, 2355/11 obręb Widełka, gmina Kolbuszowa,
 2. powierzchnia przewidziana do najmu / dzierżawy łącznie: 3553 m², (dz. 2346/14 – 1000 m², dz. 2346/15 – 900 m², dz. 2346/16 – 23 m², dz. 2348/10 – 700 m², dz. 2348/11 – 17 m², dz. 2349/10 – 900 m², dz. 2349/11 – 13 m², dz. 2345/8 - 292 m², dz. 2351/8 - 25 m², dz. 2352/8 - 18 m², dz. 2354/10 - 200 m², dz. 2355/11 - 400 m²),
 3. działki o kształcie nieregularnych,
 4. użytek wg. rejestru gruntów:
  • grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi,
  • tereny przemysłowe,
  • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
  • pastwiska trwałe, łąki trwałe, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
 5. faktyczny sposób użytkowania - tereny zadrzewione i zakrzewione, nieużytkowane rolnie,

Stan prawny

 1. tytuł do nieruchomości: własność,
 2. ograniczenia w obrocie: brak
 3. ograniczenia w użytkowaniu: służebności, ograniczenia w użytkowaniu: przez działkę 2346/14 przechodzą 2 linie 110 kV (brak ustanowionej służebności przesyłu), dz. nr ew. 2346/16, 2348/11, 2349/11 w pasie technologicznym linii 400 kV,