Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa

Projekt „Połączenie elektroenertyczne Polska-Litwa” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Dofinansowanie:

W ramach projektu podpisano z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym 6 umów o dofinansowanie dla projektów:

 1. Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew – część projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa (umowa nr UDA-POIS.10.01.00-00-005/10-00)
  • Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 92,83 mln zł.
  • Całkowita wartość inwestycji to ok. 212,78 mln zł.
 2. Budowa linii Ostrołęka-Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew – część projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa (umowa nr UDA-POIS.10.01.00-00-007/10-00)
  • Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 206,13 mln zł.
  • Całkowita wartość inwestycji to ok. 560,23 mln zł.
 3. Budowa linii Ełk Bis – Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk Bis (etap I i etap II) – część projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa
  (umowa nr UDA-POIS.10.01.00-00-001/12-00)
  • Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 198,09 mln zł.
  • Całkowita wartość inwestycji to ok. 471,43 mln zł.
 4. Budowa linii Miłosna - Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów – część projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa – część projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa (umowa nr UDA-POIS.10.01.00-00-002/11-00)
  • Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 122,08 mln zł.
  • Całkowita wartość inwestycji to ok. 275,07 mln zł.
 5. Budowa linii Ełk Bis – Granica RP – część projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa (umowa nr UDA-POIS.10.01.00-00-003/12-00)
  • Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 244,17 mln zł.
  • Całkowita wartość inwestycji to ok. 547,61 mln zł.
 6. Budowa stacji Stanisławów – część projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa (umowa nr UDA-POIS.10.01.00-00-005/12-00)
  • Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 33,55 mln zł.
  • Całkowita wartość inwestycji ok. 74,8 mln zł.

Łączna kwota dofinansowania przyznana w ramach całego Projektu połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa  to ok. 896,84 mln zł.

Łączna wartość inwestycji objętych projektem Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa to ok. 2,14 mld zł.

 • W1 – Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew
 • W2 – Budowa linii Ostrołęka-Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew
 • W3 – Budowa linii Ełk Bis – Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk Bis (etap I i etap II)
 • W4 – Budowa linii Miłosna - Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów
 • W5 - Budowa linii Ełk Bis – Granica RP
 • W6 – Budowa stacji Stanisławów

 

Cel:

Celem realizacji projektu było umożliwienie transgranicznej wymiany energii w ramach Pierścienia Bałtyckiego, wypełnienie Dyrektyw Unii Europejskiej mówiącej o podejmowaniu działań gwarantujących właściwy poziom połączeń międzysystemowych dla rozwoju rynku wewnętrznego oraz zapewnienie poprawy jakości i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej w centralnych i północno-wschodnich obszarach Polski.

Efekty:

Projekt Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa obejmował nie tylko zbudowanie połączenia stacji Ełk Bis ze stacją Alytus na Litwie. Równolegle, po stronie polskiej, budowane i modernizowane były linie oraz stacje elektroenergetyczne na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W ramach Projektu zrealizowano 11 dużych inwestycji w infrastrukturę sieciową.

Zbudowano 4 linie elektroenergetyczne 400 kV o łącznej długości ok. 400 km:

 • Narew-Łomża-Ostrołęka;
 • Ełk-Łomża,
 • Miłosna-Siedlce Ujrzanów,
 • Ełk-Granica RP.

Wybudowano 5 stacji elektroenergetycznych:

 • Ołtarzew (400/220/110 kV),
 • Ełk Bis (400/110 kV),
 • Łomża (400 kV),
 • Stanisławów (400 kV),
 • Siedlce Ujrzanów (400/110 kV),

 Zmodernizowano 2 już pracujące stacje elektroenergetyczne:

 • Ostrołęka (220/110 kV) ,
 • Narew (400/110 kV).

Ponadto, w wyniku realizacji projektu zapewniono dodatkową moc przesyłową energii elektrycznej (ok. 500 MW), służącą podwyższeniu zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych.