Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ 2007-2013)

Działanie 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego

Jednym z najważniejszych, zrealizowanych przy wsparciu środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, przez PSE przedsięwzięć inwestycyjnych, była budowa tzw. mostu elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą.

Projekt  Polska - Litwa, zgodnie z decyzją 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 roku należał do Osi Projektów Priorytetowych, których realizacja leżała w interesie Unii Europejskiej, stanowiąc jednocześnie istotny element prowadzonej od jesieni 2008 roku inicjatywy KE „Baltic Energy Market Interconnection Plan” (BEMIP).

Projekt został zakończony w grudniu 2015 r.

 

 

Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych

Projektem wspierającym rozwój odnawialnych źródeł energii był realizowany przy wsparciu środków Programu Operacyjnego i Środowisko 2007-2013 projekt polegający na rozbudowie stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbięcino umożliwiającej przyłączenie min. farm wiatrowych Słupsk oraz Potęgowo.

Projekt został zakończony w grudniu 2015 r.