Aktualności

22 marca 2022, 19:07

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”), działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, podają do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023, przeprowadzonych w dniu 17 marca 2022 r., zgodnie...

Więcej...

18 marca 2022, 12:43

Uprawomocniła się wydana przez Wojewodę Lubuskiego decyzja o pozwoleniu na budowę dla sześciu ostatnich stanowisk słupowych linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna-Plewiska. Tym samym pozyskano komplet dokumentów pozwalających na ukończenie tej kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju inwestycji. Inwestorem projektu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne, a generalnym wykonawcą...

Więcej...

17 marca 2022, 13:44

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcja dodatkowa na 2. kwartał roku dostaw 2023 zakończyła się w rundzie 6. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854) wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia.

Więcej...

17 marca 2022, 12:51

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcja dodatkowa na 3. kwartał roku dostaw 2023 zakończyła się w rundzie 5. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854) wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia. Jednocześnie informujemy, że aukcja dodatkowa na 2. kwartał roku dostaw 2023...

Więcej...

17 marca 2022, 08:47

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcje dodatkowe na 1. i 4. kwartał roku dostaw 2023 zostały zakończone. Aukcja dodatkowa na 1. kwartał 2023 zakończyła się w rundzie 1. Aukcja dodatkowa na 4. kwartał 2023 zakończyła się w rundzie 1. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854) wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w...

Więcej...

17 marca 2022, 08:01

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały roku dostaw 2023 rozpoczęły się o godzinie 8:00. Pełne harmonogramy aukcji dodatkowych znajdują się pod adresami: https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-1-kwartal-2023 - Aukcja dodatkowa na 1. kwartał 2023 https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-2-kwartal-2023 - Aukcja dodatkowa na 2. kwartał 2023 ...

Więcej...

16 marca 2022, 14:35

Operatorzy systemów przesyłowych z obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej (Continental Europe Synchronous Area - CESA) 16 marca 2022 r. rozpoczęli próbną pracę synchroniczną systemów Ukrainy i Mołdawii z CESA. Ten krok był poprzedzony wnioskiem operatorów Ukrainy i Mołdawii, odpowiednio Ukrenergo i Moldelectrica, o synchronizację w trybie awaryjnym. Przyspieszenie rozpoczętego w 2017 r. projektu synchronizacji było możliwe dzięki zakończonym w 2021...

Więcej...

14 marca 2022, 12:28

Informujemy, że certyfikacja ogólna w roku 2022 została zakończona 11 marca 2022 r. W związku z powyższym, dedykowany do obsługi tego procesu numer infolinii +48 22 242 24 77 został wyłączony. W przypadku pytań, prosimy o kontakt poprzez infolinię rynku mocy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 na jeden ze wskazanych numerów znajdujących się pod adresem: ...

Więcej...

4 marca 2022, 15:48

27 lutego 2022 r. Ukrenergo, operator systemu przesyłowego Ukrainy, wystąpił z wnioskiem do operatorów z Europy kontynentalnej o awaryjną synchronizację systemu Ukrainy z systemem Europy kontynentalnej. ENTSO-E, a w szczególności jego członkowie z Europy kontynentalnej, mają świadomość pilnej potrzeby rozpatrzenia wniosku. Z tego względu niezwłocznie zostały rozpoczęte i trwają intensywne prace na rzecz...

Więcej...

3 marca 2022, 15:05

Na podstawie art. 6 ust. 3, w związku z art. 30 ust. 1 i 5, Rozporządzenia (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: EB GL) operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) opracowali zmianę obowiązującej metody określania cen energii bilansującej wynikającej z aktywacji ofert dotyczących energii bilansującej dla procesu odbudowy częstotliwości (dalej: PP). W dniu 28 sierpnia 2021 r. OSP działając zgodnie z art. 6 ust. 3 i art. 5 ust. 2 lit. f)...

Więcej...

3 marca 2022, 09:29

Realizując postanowienia pkt. 9.1.4. regulaminu rynku mocy PSE S.A. opublikowały szczegółowe harmonogramy aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023. Każdy harmonogram zawiera m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi. Szczegółowe informacje dotyczące opublikowanych harmonogramów znajdują się w zakładkach: „ 1 kwartał 2023 ”, „ 2 kwartał...

Więcej...

25 lutego 2022, 08:04

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”), realizując zapisy art. 29 ust. 2 ustawy, ogłaszają daty przeprowadzenia: aukcji głównej na rok dostaw 2027 – 15 grudnia 2022 r. aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2024 – 16 marca 2023 r. Realizując...

Więcej...

20 lutego 2022, 08:00

Przechodzące przez Polskę silne wichury spowodowały wyłączenie wielu linii najwyższych napięć. Według stanu na niedzielę wieczór ze względu na powalone na przewody drzewa lub uszkodzone słupy wciąż nie działa siedem z nich, ale służby Polskich Sieci Elektroenergetycznych cały czas pracują nad ich ponownym uruchomieniem. Najwięcej wyłączonych linii znajduje się...

Więcej...

17 lutego 2022, 11:41

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zaoferują firmom wykonawczym kolejne pięcioletnie umowy ramowe na realizację robót budowlano-montażowych. Operator systemu przesyłowego ogłosił postępowanie przetargowe na takie umowy – tym razem o łącznej wartości 550 mln złotych. Kluczowe kryteria przystąpienia do postępowania to wykazanie minimum 15 mln zł obrotu w ostatnim roku oraz wybudowanie w minionych...

Więcej...

9 lutego 2022, 09:59

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, które mają co najmniej milion złotych rocznego obrotu, mogą ubiegać się o zawarcie z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowy ramowej o wykonawstwo. Trwający właśnie przetarg publiczny nieograniczony na roboty budowlano-montażowe w latach 2022-2026 to szansa dla firm, które dotąd nie współpracowały z krajowym operatorem systemu przesyłowego. PSE planują zawrzeć umowy z 20...

Więcej...

4 lutego 2022, 11:39

2 lutego 2022 r. w Dzienniku Ustaw z 2022 r., pod poz. 234 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie procesów rynku energii, które umożliwi wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Rozporządzenie zawiera m.in. wykaz i sposób realizacji procesów rynku energii elektrycznej prowadzonych za pośrednictwem CSIRE. Wszystkie procesy i wymagania są...

Więcej...

28 stycznia 2022, 15:33

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne: „Ceramiczne długopniowe izolatory wiszące do sieci o znamionowym napięciu 110 kV” (nr kodowy: PSE-ST.Izolatory_ceramiczne_wiszące_110kV/2021) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są ceramiczne długopniowe izolatory wiszące, przeznaczone do napowietrznych sieci...

Więcej...

27 stycznia 2022, 14:38

W środę 26 stycznia komitet koordynacyjny instrumentu UE Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility, CEF) pozytywnie ocenił i zatwierdził wniosek złożony przez operatorów systemów przesyłowych z krajów bałtyckich i Polski. Komitet przyznał 170 mln euro pomocy finansowej dla szeregu projektów w ramach synchronizacji krajów bałtyckich z obszarem synchronicznym Europy kontynentalnej (CESA). Czterech operatorów...

Więcej...

25 stycznia 2022, 15:16

Dokument „Methodology for Identifying Regional Electricity Crisis Scenarios”, zatwierdzony decyzją Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) z dnia 6 marca 2020 r. numer 07/2020, został przygotowany w języku angielskim. „Metoda ustalania scenariuszy regionalnego kryzysu elektroenergetycznego”, stanowi jego tłumaczenie na język polski. Metoda opracowana została zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gotowości na...

Więcej...

19 stycznia 2022, 15:59

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne: Autotransformator jednofazowy 700/700/5 MVA, 410/√3 / 245/√3 / 15,75 kV (nr kodowy: PSE-ST.ATR_1F_400_220_kV_700_MVA) Niniejszy standard stanowi zbiór wymagań technicznych, konstrukcyjnych, eksploatacyjnych oraz dotyczących prób jakie musi spełniać jednofazowy...

Więcej...