Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Aktualności

6 grudnia 2022, 09:27

Na stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych (www.pse.pl) publikowane są informacje na temat tzw. godzin szczytu. Zachęcamy do oszczędzania energii elektrycznej w tych godzinach. Określenie godzin szczytu ma kluczowe znaczenie, ponieważ właśnie w tych godzinach każdy z nas może najbardziej wspomóc bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii elektrycznej. ...

Więcej...

5 grudnia 2022, 13:57

PSE S.A. 2 grudnia 2022 r. podjęły decyzję o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym na „Opracowanie, implementację i wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) wraz z usługami wspierającymi”. Ofertę najkorzystniejszą złożyło Konsorcjum w składzie: 1.CGI Information Systems and Management Consultants (Polska) Sp. z o. o., ul. Królewska 16 00-103...

Więcej...

30 listopada 2022, 16:24

OIRE udostępnił na stronie internetowej wstępną specyfikację plików migracyjnych JSON Lines wraz z objaśnieniami. Dokumenty pozwalają uczestnikom migracji na przygotowanie danych inicjalnych CSIRE oraz umożliwiają przeprowadzenie walidacji technicznych na etapie tworzenia plików migracyjnych. Opublikowany został również pomocniczy format przekazywania danych w postaci szablonu Excel, możliwy do użycia w przypadku mniejszej niż 5000 liczby...

Więcej...

30 listopada 2022, 14:48

Przyłączenie Słowacji do SIDC, w kontekście polskiej strefy rynkowej, oznacza zmianę zasad alokacji zdolności przesyłowych i wymiany handlowej energii na połączeniu elektroenergetycznym łączącym obszary rynkowe Polski i Słowacji w horyzoncie dnia bieżącego z metody explicit (gdzie uczestnik rynku zawiera oddzielne kontrakty – na zdolności przesyłowe oraz na energię) na implicit (gdzie uczestnik rynku zawiera tylko jeden kontrakt na energię w ramach dostępnych zdolności przesyłowych). Z polskiej...

Więcej...

30 listopada 2022, 13:55

Realizując zapisy pkt. 9.1.4. regulaminu rynku mocy PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok dostaw 2027. Harmonogram zawiera m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce „ Aukcja główna na rok dostaw 2027 ”.

Więcej...

24 listopada 2022, 14:46

1 grudnia odbędzie się drugie spotkanie Market Coupling Consultative Group (MCCG) – grupy utworzonej przez Market Coupling Steering Committee w celu zapewnienia przestrzeni do dyskusji – pomiędzy TSOs, NEMOs i Uczestnikami Rynku – najważniejszych zagadnień z obszaru projektowania, rozwoju, wdrażania i działania operacyjnego Single Day-Ahead Coupling (SDAC) i Single...

Więcej...

23 listopada 2022, 14:30

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa o rynku mocy”.), 23 listopada 2022 r. rozpoczęły konsultacje zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/6/2022. Szczegółowe informacje nt. konsultacji znajdują się pod adresem ...

Więcej...

22 listopada 2022, 15:21

Prezes URE uzgodnił „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” na lata 2023-2032 (Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego). Planowany rozwój sieci przesyłowej wspiera transformację energetyczną kraju, w tym w głównej mierze: zobowiązania do osiągnięcia celu krajowego w zakresie udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii, rządowy plan...

Więcej...

17 listopada 2022, 11:59

11,95 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki wytworzyły Polskie Sieci Elektroenergetyczne w 2021 roku. Spółka odprowadziła także 1,08 mld zł podatków i składek do budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Rok 2021 był rekordowy dla PSE również pod względem przepływów energii elektrycznej w sieci przesyłowej należącej do spółki. W porównaniu z 2020 r. ilość energii...

Więcej...

17 listopada 2022, 10:34

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne. Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć (nr kodowy: PSE–SF.STACJE/2022) Specyfikacja zawiera podstawowe wymagania techniczne, które powinny spełniać stacje elektroenergetyczne z rozdzielniami o napięciu znamionowym 400, 220 i 110 kV przewidziane do pracy w...

Więcej...

7 listopada 2022, 10:49

Realizując postanowienia pkt. 3.2.1 regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2024. Wnioski o certyfikację do aukcji będzie można składać od 22 listopada do 5 grudnia 2022 r. włącznie. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce „Certyfikacja do aukcji”.

Więcej...

3 listopada 2022, 14:20

2 listopada br. operatorzy systemów przesyłowych (OSP) z regionu Morza Bałtyckiego na spotkaniu w Helsinkach omówili skutki kryzysu energetycznego w Europie oraz perspektywy pokrycia zapotrzebowania przez źródła wytwórcze. Operatorzy systemów przesyłowych regionu Morza Bałtyckiego współpracują oraz wymieniają się informacjami na temat bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w regionie. W przypadku ograniczeń w dostępie do energii, operatorzy będą starali się zminimalizować skutki...

Więcej...

27 października 2022, 17:59

W Jarosławiu powstanie inwestycja kluczowa dla rozwoju całego regionu. Trzy podmioty - Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), PGE Dystrybucja i Gmina Jarosław - podpisały list intencyjny dotyczący budowy stacji najwyższych napięć. Zawarcie porozumienia odbyło się przy udziale przedstawicieli Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego. List intencyjny został...

Więcej...

26 października 2022, 08:16

W dniu 31 marca 2022 r. Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych - ENTSO-E, wystąpiła do Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (dalej: ACER) z wnioskami o zmianę następujących metod: ram wdrażania europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw odbudowy częstotliwości z aktywacją nieautomatyczną (dalej: mFRRIF ); ram...

Więcej...

21 października 2022, 13:47

Publikujemy kolejną aktualizację Planu wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, który umożliwia uczestnikom rynku energii zaplanowanie ich działań związanych z wdrożeniem CSIRE. Dokument, aktualizowany w miarę postępu prac nad wdrożeniem CSIRE oraz zmian prawnych, dostępny jest tutaj.

Więcej...

18 października 2022, 15:32

OIRE dodał na stronie internetowej opis procesu nadawania kodu identyfikacyjnego EIC (Energy Identification Code) - który jednoznacznie identyfikuje podmioty na europejskim rynku energii elektrycznej. Posiadanie kodu EIC przez wszystkich Uczestników migracji jest niezbędne do przeprowadzenie procesu migracji danych do systemu CSIRE (zakładka Kody EIC w Migracji ). Zmodyfikowano również...

Więcej...

18 października 2022, 09:48

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowany Standard profilu podłużnego oraz wykazu montażowego napowietrznej linii elektroenergetycznej NN (nr kodowy: PSE-SF.Linia_Stand_Profil PL/2022v1). Standard ten zastępuje dotychczasową wersję o nr kodowym: PSE-SF.Linia_Stand_Profil PL/2019v1. Dokumenty do...

Więcej...

11 października 2022, 11:16

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły przetarg, w ramach którego poszukują firm zajmujących się wykonywaniem projektów budowalnych dla infrastruktury przesyłowej, opracowaniem studiów wykonalności oraz pozyskiwaniem pozwoleń na budowę. Szacunkowa wartość zamówienia to ponad 14 mln zł. Oferty można składać do 9 listopada, szczegóły przetargu są dostępne na Platformie...

Więcej...

10 października 2022, 16:09

Opublikowany dokument zawiera szczegółową charakterystykę procesu weryfikacji przez OSP dostępności projektowej zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej, realizowanego w ramach weryfikacji dokumentacji projektowej tego zespołu przedkładanej przez Inwestorów. W dokumencie przedstawiono kroki (działania cząstkowe) procesu weryfikacji dostępności projektowej zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy wynikającej z rozwiązań...

Więcej...

4 października 2022, 18:25

sprawny Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Svenska Kraftnät, operatorzy systemów przesyłowych w Polsce i Szwecji, przeprowadzili we wtorek testy podmorskiego połączenia SwePol Link. Badania potwierdziły, że kabel jest nienaruszony i połączenie może zostać udostępnione uczestnikom rynku po zakończeniu planowanej wcześniej przerwy technicznej. Jak podał w zeszłym...

Więcej...