Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Aktualności

27 października 2022, 17:59

W Jarosławiu powstanie inwestycja kluczowa dla rozwoju całego regionu. Trzy podmioty - Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), PGE Dystrybucja i Gmina Jarosław - podpisały list intencyjny dotyczący budowy stacji najwyższych napięć. Zawarcie porozumienia odbyło się przy udziale przedstawicieli Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego. List intencyjny został...

Więcej...

26 października 2022, 08:16

W dniu 31 marca 2022 r. Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych - ENTSO-E, wystąpiła do Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (dalej: ACER) z wnioskami o zmianę następujących metod: ram wdrażania europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw odbudowy częstotliwości z aktywacją nieautomatyczną (dalej: mFRRIF ); ram...

Więcej...

21 października 2022, 13:47

Publikujemy kolejną aktualizację Planu wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, który umożliwia uczestnikom rynku energii zaplanowanie ich działań związanych z wdrożeniem CSIRE. Dokument, aktualizowany w miarę postępu prac nad wdrożeniem CSIRE oraz zmian prawnych, dostępny jest tutaj.

Więcej...

18 października 2022, 15:32

OIRE dodał na stronie internetowej opis procesu nadawania kodu identyfikacyjnego EIC (Energy Identification Code) - który jednoznacznie identyfikuje podmioty na europejskim rynku energii elektrycznej. Posiadanie kodu EIC przez wszystkich Uczestników migracji jest niezbędne do przeprowadzenie procesu migracji danych do systemu CSIRE (zakładka Kody EIC w Migracji ). Zmodyfikowano również...

Więcej...

18 października 2022, 09:48

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowany Standard profilu podłużnego oraz wykazu montażowego napowietrznej linii elektroenergetycznej NN (nr kodowy: PSE-SF.Linia_Stand_Profil PL/2022v1). Standard ten zastępuje dotychczasową wersję o nr kodowym: PSE-SF.Linia_Stand_Profil PL/2019v1. Dokumenty do...

Więcej...

11 października 2022, 11:16

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły przetarg, w ramach którego poszukują firm zajmujących się wykonywaniem projektów budowalnych dla infrastruktury przesyłowej, opracowaniem studiów wykonalności oraz pozyskiwaniem pozwoleń na budowę. Szacunkowa wartość zamówienia to ponad 14 mln zł. Oferty można składać do 9 listopada, szczegóły przetargu są dostępne na Platformie...

Więcej...

10 października 2022, 16:09

Opublikowany dokument zawiera szczegółową charakterystykę procesu weryfikacji przez OSP dostępności projektowej zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej, realizowanego w ramach weryfikacji dokumentacji projektowej tego zespołu przedkładanej przez Inwestorów. W dokumencie przedstawiono kroki (działania cząstkowe) procesu weryfikacji dostępności projektowej zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy wynikającej z rozwiązań...

Więcej...

4 października 2022, 18:25

sprawny Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Svenska Kraftnät, operatorzy systemów przesyłowych w Polsce i Szwecji, przeprowadzili we wtorek testy podmorskiego połączenia SwePol Link. Badania potwierdziły, że kabel jest nienaruszony i połączenie może zostać udostępnione uczestnikom rynku po zakończeniu planowanej wcześniej przerwy technicznej. Jak podał w zeszłym...

Więcej...

23 września 2022, 11:36

W piątek, 23 września 2022 r. PSE ogłosiły okresy zagrożenia na rynku mocy: w godz. 19-20 i 20-21. Jest to sygnał tylko dla jednostek rynku mocy, by w tych godzinach zrealizowały swoje obowiązki mocowe. Ogłoszenie okresu zagrożenia nie ma wpływu na odbiorców energii elektrycznej, chyba że uczestniczą w rynku mocy jako jednostki redukcji zapotrzebowania. Ogłoszenie okresu zagrożenia wynika z...

Więcej...

14 września 2022, 15:12

PSE S.A. informuje, że w ramach Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego (SDAC) został wyznaczony termin corocznych testów Procesu Rezerwowego w Przetargach dobowych z Uczestnikami Wymiany Międzysystemowej. Celem planowanych testów, jest stworzenie dla wszystkich zaangażowanych stron, możliwości potwierdzenia, że są odpowiednio przygotowane do obsługi ww. Procesu Rezerwowego. W załączeniu pełen komunikat wraz z planowanym harmonogramem.

Więcej...

13 września 2022, 17:59

Market Coupling Steering Committee zaprasza na webinar poświęcony, planowanemu na Q4/2022, uruchomieniu Lokalnych Projektów Implementacyjnych SIDC (LIP14 i LIP17)”. LIP17 jest projektem, w ramach którego, dzięki dołączeniu Słowacji do SIDC, będzie możliwe objecie mechanizmem SIDC m.in. granicy PL-SK. Szczegółowe informacje w załączonym zaproszeniu .

Więcej...

5 września 2022, 15:06

Operator Informacji Rynku Energii publikuje najnowszą wersję Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, które w ramach IRiESP-OIRE zostały przekazane Prezesowi URE do zatwierdzenia. Dokumentację zaktualizowano w oparciu o uwagi zgłoszone w procesie konsultacji IRIESP-OIRE. SWI wersja 5.3 zostały zaktualizowane m.in. w zakresie: powiązania przebiegu procesu Wprowadzenia użytkownika KSE...

Więcej...

1 września 2022, 09:27

W postępowaniu przetargowym na wykonanie CSIRE oferty ostateczne złożyły dwa konsorcja wykonawców. Zamówienie obejmuje prace projektowe i wdrożeniowe, oprogramowanie, platformę sprzętową, prawo opcji i usługi utrzymywania systemu. Otwarcie ofert nastąpiło 31.08.2022 r. Wykonawca 1: Lider Konsorcjum CGI Information Systems and Management Consultants (Polska) Sp. z o.o., ul....

Więcej...

22 sierpnia 2022, 09:47

ACER 1 w dniu 18 lipca 2022 r. wydała decyzję nr 9/2022 zatwierdzającą zmianę wymagań dotyczących wspólnej platformy alokacji oraz metody podziału kosztów ustanowienia, rozwoju i obsługi wspólnej platformy alokacji 2 . PSE S.A. niniejszym publikują treść ww. decyzji 3 . Podstawa prawna Art. 5 ust. 2 Rozporządzenia (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki Art. 4 ust. 6 lit. c) i f), art. 4 ust. 12, art. 49...

Więcej...

17 sierpnia 2022, 15:19

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. with its registered office in Konstancin-Jeziorna, acting as the operator within the Act of 8 December 2017 on Capacity Market (i.e. Journal of Laws of 2021, item 1854, hereinafter referred to as the "Act"), according to Section 5.2.2.3 of the Capacity Market Rules, announces: start date and time of the pre-auction for the main auction for delivery...

Więcej...

17 sierpnia 2022, 15:13

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”), realizując postanowienia pkt. 5.2.2.3. Regulaminu Rynku Mocy, ogłaszają: datę i godzinę rozpoczęcia aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2027 dla strefy, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt...

Więcej...

5 sierpnia 2022, 10:47

Realizując postanowienia pkt. 3.2.1 regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2027. Wnioski o certyfikację do aukcji będzie można składać w terminie 8 - 21 września 2022 r. włącznie. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce „Certyfikacja do aukcji” .

Więcej...

29 lipca 2022, 14:53

ACER 1 wydał decyzję nr 10/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. zatwierdzającą zmianę metody podziału dochodu z ograniczeń uzyskanego w ramach długoterminowej alokacji zdolności. 2 PSE S.A. niniejszym publikują treść ww. decyzji. 3 Podstawa prawna: 1. Art. 5 ust.2 Rozporządzenia (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) 2. Art. 4 ust.5, art. 4 ust. 6 lit. 3),...

Więcej...

28 lipca 2022, 14:08

W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Funkcjonalnej pn.: „Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów. Standardowa Specyfikacja Funkcjonalna „ Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć ” zawiera podstawowe wymagania techniczne, które powinny spełniać stacje elektroenergetyczne z rozdzielniami o napięciu...

Więcej...

25 lipca 2022, 10:44

W dniu 17 grudnia 2021 r. PSE S.A., wystąpiły do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) z wnioskami o udzielenie odstępstw od wymogów terminów, w jakim OSP ma korzystać z: europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw odbudowy częstotliwości z aktywacją nieautomatyczną (dalej: odstępstwo mFRR ) oraz europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw odbudowy...

Więcej...