Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Aktualności

14 marca 2022, 12:28

Informujemy, że certyfikacja ogólna w roku 2022 została zakończona 11 marca 2022 r. W związku z powyższym, dedykowany do obsługi tego procesu numer infolinii +48 22 242 24 77 został wyłączony. W przypadku pytań, prosimy o kontakt poprzez infolinię rynku mocy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 na jeden ze wskazanych numerów znajdujących się pod adresem: ...

Więcej...

4 marca 2022, 15:48

27 lutego 2022 r. Ukrenergo, operator systemu przesyłowego Ukrainy, wystąpił z wnioskiem do operatorów z Europy kontynentalnej o awaryjną synchronizację systemu Ukrainy z systemem Europy kontynentalnej. ENTSO-E, a w szczególności jego członkowie z Europy kontynentalnej, mają świadomość pilnej potrzeby rozpatrzenia wniosku. Z tego względu niezwłocznie zostały rozpoczęte i trwają intensywne prace na rzecz...

Więcej...

3 marca 2022, 15:05

Na podstawie art. 6 ust. 3, w związku z art. 30 ust. 1 i 5, Rozporządzenia (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: EB GL) operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) opracowali zmianę obowiązującej metody określania cen energii bilansującej wynikającej z aktywacji ofert dotyczących energii bilansującej dla procesu odbudowy częstotliwości (dalej: PP). W dniu 28 sierpnia 2021 r. OSP działając zgodnie z art. 6 ust. 3 i art. 5 ust. 2 lit. f)...

Więcej...

3 marca 2022, 09:29

Realizując postanowienia pkt. 9.1.4. regulaminu rynku mocy PSE S.A. opublikowały szczegółowe harmonogramy aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023. Każdy harmonogram zawiera m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi. Szczegółowe informacje dotyczące opublikowanych harmonogramów znajdują się w zakładkach: „ 1 kwartał 2023 ”, „ 2 kwartał...

Więcej...

25 lutego 2022, 08:04

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”), realizując zapisy art. 29 ust. 2 ustawy, ogłaszają daty przeprowadzenia: aukcji głównej na rok dostaw 2027 – 15 grudnia 2022 r. aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2024 – 16 marca 2023 r. Realizując...

Więcej...

20 lutego 2022, 08:00

Przechodzące przez Polskę silne wichury spowodowały wyłączenie wielu linii najwyższych napięć. Według stanu na niedzielę wieczór ze względu na powalone na przewody drzewa lub uszkodzone słupy wciąż nie działa siedem z nich, ale służby Polskich Sieci Elektroenergetycznych cały czas pracują nad ich ponownym uruchomieniem. Najwięcej wyłączonych linii znajduje się...

Więcej...

17 lutego 2022, 11:41

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zaoferują firmom wykonawczym kolejne pięcioletnie umowy ramowe na realizację robót budowlano-montażowych. Operator systemu przesyłowego ogłosił postępowanie przetargowe na takie umowy – tym razem o łącznej wartości 550 mln złotych. Kluczowe kryteria przystąpienia do postępowania to wykazanie minimum 15 mln zł obrotu w ostatnim roku oraz wybudowanie w minionych...

Więcej...

9 lutego 2022, 09:59

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, które mają co najmniej milion złotych rocznego obrotu, mogą ubiegać się o zawarcie z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowy ramowej o wykonawstwo. Trwający właśnie przetarg publiczny nieograniczony na roboty budowlano-montażowe w latach 2022-2026 to szansa dla firm, które dotąd nie współpracowały z krajowym operatorem systemu przesyłowego. PSE planują zawrzeć umowy z 20...

Więcej...

4 lutego 2022, 11:39

2 lutego 2022 r. w Dzienniku Ustaw z 2022 r., pod poz. 234 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie procesów rynku energii, które umożliwi wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Rozporządzenie zawiera m.in. wykaz i sposób realizacji procesów rynku energii elektrycznej prowadzonych za pośrednictwem CSIRE. Wszystkie procesy i wymagania są...

Więcej...

28 stycznia 2022, 15:33

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne: „Ceramiczne długopniowe izolatory wiszące do sieci o znamionowym napięciu 110 kV” (nr kodowy: PSE-ST.Izolatory_ceramiczne_wiszące_110kV/2021) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są ceramiczne długopniowe izolatory wiszące, przeznaczone do napowietrznych sieci...

Więcej...

27 stycznia 2022, 14:38

W środę 26 stycznia komitet koordynacyjny instrumentu UE Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility, CEF) pozytywnie ocenił i zatwierdził wniosek złożony przez operatorów systemów przesyłowych z krajów bałtyckich i Polski. Komitet przyznał 170 mln euro pomocy finansowej dla szeregu projektów w ramach synchronizacji krajów bałtyckich z obszarem synchronicznym Europy kontynentalnej (CESA). Czterech operatorów...

Więcej...

25 stycznia 2022, 15:16

Dokument „Methodology for Identifying Regional Electricity Crisis Scenarios”, zatwierdzony decyzją Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) z dnia 6 marca 2020 r. numer 07/2020, został przygotowany w języku angielskim. „Metoda ustalania scenariuszy regionalnego kryzysu elektroenergetycznego”, stanowi jego tłumaczenie na język polski. Metoda opracowana została zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gotowości na...

Więcej...

19 stycznia 2022, 15:59

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne: Autotransformator jednofazowy 700/700/5 MVA, 410/√3 / 245/√3 / 15,75 kV (nr kodowy: PSE-ST.ATR_1F_400_220_kV_700_MVA) Niniejszy standard stanowi zbiór wymagań technicznych, konstrukcyjnych, eksploatacyjnych oraz dotyczących prób jakie musi spełniać jednofazowy...

Więcej...

17 stycznia 2022, 13:05

Polskie Sieci Elektroenergetyczne do 2030 roku rozbudują Krajowy System Elektroenergetyczny o blisko 3 600 km nowych linii 400 kV. Modernizację przejdzie również 1 600 km istniejących linii najwyższych napięć i 44 stacje elektroenergetyczne. PSE z myślą o swoich partnerach społecznych przygotowało interaktywną mapę inwestycji, która ułatwi uzyskanie informacji na ich temat. ...

Więcej...

10 stycznia 2022, 10:09

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1854), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2026 przeprowadzonej w dniu 16 grudnia 2021 r. Ww. informacja dostępna jest pod adresem https://www.pse.pl/rynek-mocy-dokumenty-powiazane . ...

Więcej...

5 stycznia 2022, 14:46

Na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 3 i art. 55 Rozporządzenia (UE) 2016/1719 wszyscy operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core (dalej: CCR Core) opracowali zmianę obowiązujących wymagań regionalnych w CCR Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji (dalej: Metoda). Na podstawie powyższego, propozycja zmienionej Metody została przekazana do...

Więcej...

4 stycznia 2022, 13:35

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, które wykazują co najmniej milion złotych rocznego obrotu, mogą ubiegać się o zawarcie z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowy ramowej o wykonawstwo. Spółka ogłosiła przetarg publiczny nieograniczony, a umowy z wybranymi wykonawcami obejmą lata od 2022 do 2026 r. Umowy ramowe na wykonawstwo prac budowlanych to nowa ścieżka udzielania zamówień proponowana przez PSE....

Więcej...

30 grudnia 2021, 14:56

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”), działając zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy, dokonały waloryzacji cen obowiązków mocowych dla wieloletnich umów mocowych począwszy od 1 stycznia 2022 r. PSE S.A. informują jednocześnie, że do...

Więcej...

28 grudnia 2021, 09:56

Przygotowanie danych inicjalnych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu migracji danych i uruchomienia CSIRE. Za dostarczenie danych do migracji odpowiedzialni są uczestnicy rynku, którym działanie to pozwoli: odpowiednio przygotować dane źródłowe, zlokalizować braki danych lub związane z nimi nieprawidłowości, które muszą zostać uzupełnione lub skorygowane, ...

Więcej...

23 grudnia 2021, 12:51

OIRE opracował Plan wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii umożliwiający uczestnikom rynku energii zaplanowanie działań, do których są zobowiązani, w związku z budową i uruchomieniem CSIRE. Plan wdrożenia CSIRE uwzględnia terminy określone w Ustawie, przedstawia proces opracowania i uzgodnień dokumentów stanowiących podstawy formalne wdrożenia CSIRE oraz proces migracji...

Więcej...