Aktualności

12 lutego 2021, 12:14

W piątek 12 lutego 2021 r. o godz. 10:45 odnotowano rekordowe, najwyższe w historii zapotrzebowanie KSE na moc - 27 617 MW*. Poprzednie najwyższe zapotrzebowanie na moc odnotowano 18 stycznia 2021 roku. Wyniosło ono wówczas 27 380 MW. Na tak wysokie zapotrzebowanie wpłynęła przede wszystkim niska temperatura powietrza. Bardzo wysokie zapotrzebowanie utrzymywało...

Więcej...

10 lutego 2021, 15:55

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne. Linia kablowa do zasilania potrzeb własnych ( link do pobrania ) Zaktualizowany dokument, obowiązujący w spółce, obejmuje wymagania techniczne dla linii kablowej SN stosowaną do połączenia podstawowego oraz rezerwowego źródła zasilania dla układów zasilania potrzeb własnych...

Więcej...

10 lutego 2021, 10:22

9 lutego 2021 r. uruchomiono aukcje w ramach procesu jednolitego łączenia rynków dnia następnego z udziałem wielu Nominowanych Operatorów Rynku Energii (NEMO) w Polsce, tzw. Multi-NEMO Arrangements (MNA). Celem jednolitego łączenia rynków dnia następnego - Single Day-Ahead Coupling (SDAC) jest stworzenie jednego ogólnoeuropejskiego międzystrefowego rynku energii elektrycznej dnia następnego....

Więcej...

5 lutego 2021, 09:28

4 lutego 2020 r. otwarto oferty w postępowaniu na Interwencyjną ofertową redukcję poboru mocy przez odbiorców (Interwencyjna Redukcja Poboru). Oferty przedstawiło łącznie sześciu potencjalnych Wykonawców: Polenergia Obrót S.A., Enel X Polska Sp. z o.o., Enspirion Sp. z o.o., Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., CMC Poland Sp. z o.o. oraz Lerta SA. Udział w postępowaniu mogły wziąć podmioty, które posiadają...

Więcej...

4 lutego 2021, 09:28

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchomiły 155-kilometrowy ciąg liniowy o napięciu 400 kV, który połączył stacje elektroenergetyczne Mikułowa przy zachodniej granicy kraju i Pasikurowice niedaleko Wrocławia. Koszt inwestycji to pół miliarda złotych. Dzięki połączeniu dwóch odcinków nowobudowanych linii 400 kV relacji Mikułowa – Czarna i Czarna – Pasikurowice ...

Więcej...

3 lutego 2021, 09:57

Rozpoczęły się badania dna Morza Bałtyckiego w ramach budowy Harmony Link, nowego połączenia morskiego między Polską a Litwą. Projekt jest realizowany przez PSE i Litgrid, operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej w Polsce i na Litwie. Harmony Link to jedna z największych inwestycji w infrastrukturę przesyłową w naszej części Europy. Za przeprowadzenie badania planowanej trasy...

Więcej...

29 stycznia 2021, 16:03

PSE S.A. opublikowały dokument pn.: "Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Proces rozliczeń rynku mocy – wynagrodzenia". Instrukcja przedstawia proces wypłaty wynagrodzenia, w tym w szczególności sposób przekazywania do OSP informacji dotyczącej środków otrzymanych w ramach systemów wsparcia innych niż rynek mocy oraz wystawienia faktury na podstawie informacji zawierającej wartość...

Więcej...

29 stycznia 2021, 10:30

Zakończyły się testy rozwiązań technicznych wdrażających mechanizm Multi-NEMO na rynku dnia następnego, umożliwiający operacyjny udział wielu giełd w rynku energii elektrycznej. Trwają ostatnie ustalenia między zaangażowanymi podmiotami, w związku z czym mechanizm zacznie działać 9 lutego 2021 roku. Komunikat w tej sprawie jest dostępny tutaj (jęz. ang.).

Więcej...

28 stycznia 2021, 13:49

W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Testy SAT dla urządzeń i układów zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych podmiotów o zgłaszanie uwag do przedmiotowego dokumentu. Standardowa Specyfikacja Techniczna zawiera zakres i wymagania dotyczące przeprowadzania testów SAT (Substation Acceptance Test) na stacjach elektroenergetycznych oraz szablony programów testów SAT dla różnych układów...

Więcej...

27 stycznia 2021, 14:07

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że zgodnie z §16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym (dalej: Rozporządzenie), stawka kary za niewykonanie obowiązku mocowego obowiązująca w 2021 roku wynosi 4263,47 zł/MWh . Stawka została obliczona na podstawie danych...

Więcej...

27 stycznia 2021, 13:44

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Miłosna. Inwestycja jest realizowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Decyzja RDOŚ potwierdza, że PSE realizują inwestycję zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z dbałością o poszanowanie zasobów naturalnych. Na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu...

Więcej...

26 stycznia 2021, 08:03

lizacja 8 stycznia 2021 roku o godz. 14.05 czasu środkowoeuropejskiego obszar synchroniczny Europy kontynentalnej podzielił się na dwie części. Było to spowodowane serią następujących po sobie wyłączeń elementów systemu przesyłowego, które wystąpiły w bardzo krótkim czasie. Stowarzyszenie europejskich operatorów systemów przesyłowych ENTSO-E, którego członkiem są PSE, opublikowało aktualizację informacji na temat wydarzeń z 8 stycznia. ...

Więcej...

25 stycznia 2021, 15:03

W związku z opracowaniem Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Lokalizacja układów pomiarowych energii elektrycznej w obiektach elektroenergetycznych PSE S.A.”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. Standardowa Specyfikacja Techniczna określa zasady opomiarowania stacji elektroenergetycznych NN/110 kV i NN/SN, których właścicielem lub współwłaścicielem jest OSP oraz możliwości odczytu i udostępniania danych...

Więcej...

25 stycznia 2021, 10:31

W związku z opracowywaniem przez PSE S.A. dokumentu pn.: „Guideline of technical requirements for offshore transformer substation”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego opracowania. W ww. dokumencie określone zostały szczegółowe wymagania techniczne, stawiane przez PSE S.A., dla morskich stacji (platform) transformatorowych. Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod...

Więcej...

18 stycznia 2021, 18:50

W poniedziałek 18 stycznia 2021 r. o godz. 10:45 odnotowano rekordowe, najwyższe w historii zapotrzebowanie KSE na moc - 27 380 MW. Poprzednie najwyższe zapotrzebowanie na moc odnotowano 10 grudnia 2020 roku. Wyniosło ono wówczas 26 817 MW. Na tak wysokie zapotrzebowanie wpłynęła przede wszystkim niska temperatura powietrza, przekraczająca na niektórych...

Więcej...

15 stycznia 2021, 18:21

lizacja 8 stycznia 2021 roku o godz. 14.05 czasu środkowoeuropejskiego system synchroniczny Europy kontynentalnej podzielił się na dwie części. Było to spowodowane serią następujących po sobie wyłączeń elementów systemu przesyłowego, które wystąpiły w bardzo krótkim czasie. Publikujemy tłumaczenie komunikatu ENTSO-E na ten temat. Linię podziału systemu zaznaczono na mapie: Tuż po 14.05 częstotliwość w...

Więcej...

14 stycznia 2021, 13:47

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zakończyły rozbudowę stacji elektroenergetycznej Mikułowa niedaleko Zgorzelca. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie m.in. wyprowadzenie mocy z nowego bloku Elektrowni Turów. Na stacji zainstalowano nowoczesną aparaturę elektroenergetyczną m.in. komplet wyłączników, dwa komplety przekładników prądowych i napięciowych wraz z ogranicznikami przepięć...

Więcej...

12 stycznia 2021, 14:45

Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmian Regulaminu rynku mocy (dalej: „Regulamin”) określonych w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu (dalej: „Karta aktualizacji”), zmianie uległ m.in. wzór pełnomocnictwa dla użytkownika rejestru (załącznik 4.3 do Regulaminu). Załącznik ten został doprecyzowany poprzez dodanie nowych zakresów upoważnień...

Więcej...

7 stycznia 2021, 14:08

Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Wyznaczeni Operatorzy Rynku Energii Elektrycznej (NEMO), zaangażowani w polski projekt Multi-NEMO (MNA) w ramach Jednolitego Łączenia Rynków Dnia Następnego, informują o nowym terminie uruchomienia polskiego projektu MNA który został wyznaczony na dzień 2 lutego 2021r. Uruchomienie polskiego projektu MNA jest uzależnione od pomyślnego zakończenia testów symulacyjnych pomiędzy PSE a wyznaczonymi NEMO, które mają na celu...

Więcej...

5 stycznia 2021, 15:26

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2020 r. poz. 247, z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2025 przeprowadzonej w dniu 14 grudnia 2020 r. Ww. informacja dostępna jest pod adresem https://www.pse.pl/rynek-mocy-dokumenty-powiazane . ...

Więcej...