Komunikaty OSP

20 grudnia 2011, 00:00

20 grudnia w siedzibie PSE Operator zawarto kolejne dwie umowy o dofinansowanie w ramach projektu budowy mostu elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą. Umowy podpisane przez PSE Operator z Instytutem Nafty i Gazu dotyczą realizacji projektów Budowy linii Ostrołęka- Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew oraz Budowy linii Miłosna - Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów, stanowiących część projektu...

Więcej...

20 grudnia 2011, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją z dnia 15 grudnia 2011 r. nr DPK-4320-1(4)/2011/LK zatwierdził, opracowaną przez PSE Operator S.A., Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części określającej szczegółowe warunki korzystania przez użytkowników systemu z sieci elektroenergetycznych oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci (dalej „IRiESP -...

Więcej...

20 grudnia 2011, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2011 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydał decyzję o znakach DTA-4211-37(13)/2011/4988/VIII/BT-S zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2012 r. Decyzja ta została w dniu 17 grudnia 2011 r. opublikowana w Biuletynie URE Nr 168/2011 (1103). Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy — Prawo energetyczne,...

Więcej...

19 grudnia 2011, 00:00

Jury konkursu grantowego Sieć dobrych pomysłów wyłoniło siedem najlepszych projektów promujących racjonalne wykorzystanie energii i zwiększających efektywność energetyczną. Projekty zostały nadesłane z czterech gmin biorących udział w konkursie: gminy Łomża, Siedlce, Ełk oraz miasta i gminy Chęciny. Konkurs jest jednym z działań podejmowanych przez PSE Operator S.A. na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Opowiedzianego Biznesu...

Więcej...

9 listopada 2011, 00:00

lsce" PSE Operator S.A. zaprasza na seminarium "Aktywny odbiorca energii elektrycznej na rynku bilansującym w Polsce", które odbędzie się w auli w siedzibie PSE Operator S.A. w dniu 16 listopada 2011 o godz. 11.00. Celem seminarium jest ocena możliwości i zasadności wdrożenia na rynku bilansującym zmian, umożliwiających odbiorcom aktywny udział w bilansowaniu zasobów systemu na rynku bilansującym, poprzez składanie ofert redukcji obciążenia. Agenda seminarium : Wprowadzenie Przedstawienie koncepcji aktywnego...

Więcej...

12 października 2011, 00:00

PSE Operator uprzejmie informuje, że w zakładce dokumenty zostały zamieszczone "Wytyczne odnośnie zasad oceny stanu technicznego stacji i linii" . Wytyczne zostały opracowane w celu wypełnienia obowiązku nałożonego postanowieniami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. "Prawo Energetyczne" z późniejszymi zmianami oraz zapisami w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP). Art. 15b. Prawa Energetycznego...

Więcej...

7 października 2011, 20:12

Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że zgodnie z Komunikatem z dnia 26 sierpnia 2011 r., OSP zakończył w dniu 16 września 2011 r. proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej "IRiESP-Korzystanie"). W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP, zgodnie z art. 9g ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne oraz pkt. I.D.2.6 e) Instrukcji Ruchu i...

Więcej...

12 września 2011, 00:00

PSE Operator podpisał z powiatem łomżyńskim oraz gminą Łomża porozumienie w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji - budowy stacji elektroenergetycznej na terenie gminy Łomża. Uroczystość miała miejsce 12 września 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Łomży, a w wydarzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan oraz wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski. PSE Operator reprezentował prezes zarządu spółki Henryk Majchrzak, natomiast ze strony starostwa podpisy...

Więcej...

12 września 2011, 00:00

omża 12 września 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Łomży nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na budowę linii 400kV Ełk — Łomża pomiędzy PSE Operator a konsorcjum firm PBE ELBUD Warszawa oraz PBE ELBUD Katowice. W wydarzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan i wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski, a także władze powiatu oraz gminy. PSE Operator reprezentował prezes zarządu spółki...

Więcej...

5 września 2011, 00:00

Od 2009 r. jedyna europejska organizacja zrzeszająca 41 OSP — ENTSO-E oraz europejskie organizacje Regulatorów ERGEG/ACER zaangażowane są w proces uzgodnień i opracowania Wytycznych Ramowych oraz Kodeksu Sieci w zakresie wymagań wobec wytwórców w związku z przyłączeniem do sieci. W marcu br. ACER opublikował do publicznych konsultacji Projekt Wytycznych Ramowych w zakresie przyłączeń do sieci (ang. Framework Guidelines on Electricity Grid Connections). W ślad za tym ENTSO-E opublikowało nieformalny — pilotażowy...

Więcej...

26 sierpnia 2011, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje o planowanych do wprowadzenia zmianach w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej "IRiESP - Korzystanie"). W treści IRiESP - Korzystanie dokonano zmiany numeracji wszystkich punktów dokumentu i poszczególnych odwołań w jego treści, wprowadzając sposób numerowania poszczególnych punktów IRiESP - Korzystanie zgodny ze stosowanym w części Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej...

Więcej...

26 sierpnia 2011, 00:00

PSE Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. I. ZAMAWIAJĄCY nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów ...

Więcej...

25 sierpnia 2011, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2011 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją o znakach DTA-4211-39(2)/2011/4988/VII/BT-S zatwierdził wnioskowaną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. zmianę Taryfy dla energii elektrycznej zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 16 grudnia 2010 r. znak: DTA-4211-45(19)/201/4988/VII/BT-S. Zmiana Taryfy opublikowana została w Biuletynie URE Nr 96/201 (1031) w dniu 16 sierpnia 2011r....

Więcej...

5 sierpnia 2011, 00:00

ased" Operatorzy systemów przesyłowych Regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) potwierdzają, że docelowym modelem europejskiego rynku energii elektrycznej jest "full price market coupling" w oparciu o wyznaczanie i alokację zdolności przesyłowych metodą "flow-based" (FBA). Przemyślana decyzja o rozpoczęciu projektu wdrożenia FBA podjęta przez OSP Regionu CEE została potwierdzona przez Europejskich Regulatorów zrzeszonych w ACER, którzy zadeklarowali w Wytycznych...

Więcej...

29 czerwca 2011, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) Decyzją z dnia 28 czerwca 2011 r. nr DPK-4320-1(2)/2011/LK postanowił: zmienić decyzję z dnia 30 grudnia 2010 r. nr DPK-4320-1(16)/2010/LK zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej również „IRiESP-Korzystanie”) poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP-Korzystanie; ustalić termin...

Więcej...

16 czerwca 2011, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2011 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej warunków korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”), zakończył w dniu 8 czerwca 2011 r. proces konsultacji zmian IRiESP - Korzystanie, określonych w powołanym wyżej projekcie Karty aktualizacji. W...

Więcej...

25 maja 2011, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. (dalej "IRiESP - Korzystanie"). W związku z powyższym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP - Korzystanie, który w dniu 25 maja 2011 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP. OSP publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP - Korzystanie,...

Więcej...

11 marca 2011, 00:00

11 marca 2011 w Ministerstwie Gospodarki PSE Operator i 50Hertz Transmission podpisały umowę na współpracę w projekcie budowy trzeciego połączenia pomiędzy systemami przesyłowymi Polski i Niemiec. Ze strony niemieckiego operatora 50Hertz Transmission umowę podpisali prezes Boris Schucht i Wolfgang Neldner, techniczny dyrektor zarządzający, a ze strony polskiej - prezes PSE Operator Henryk Majchrzak oraz Jerzy Andruszkiewicz, członek zarządu. W uroczystym podpisaniu umowy, poza...

Więcej...

11 marca 2011, 00:00

W Ministerstwie Gospodarki 11 marca 2011, PSE Operator (beneficjent) podpisał umowę z Instytutem Nafty i Gazu o dofinansowanie projektu Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew. Beneficjenta reprezentował prezes PSE Operator Henryk Majchrzak oraz członek zarządu Kazimierz Kułaga. Ze strony Instytutu umowę podpisała profesor Maria Migdał. Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce w obecności podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafała Baniaka....

Więcej...

11 lutego 2011, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że został poszerzony zakres publikowanych informacji o pracy KSE oraz RB. Do dotychczas udostępnianego zbioru informacji zostały dodane wielkości określające stan pracy KSE w dobie realizacji dostaw energii, tj.: Krajowe zapotrzebowanie na moc; Suma zdolności wytwórczych JWCD; Suma zdolności wytwórczych nJWCD; Generacja JWCD; Generacja nJWCD; Krajowe saldo wymiany międzysystemowej równoległej;...

Więcej...