Komunikaty OSP

12 listopada 2007, 00:00

W dniu 12.11.2007 r., w dzienniku „Rzeczpospolita”, została opublikowana informacja o wszczęciu przez PSE-Operator S.A. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. Jako termin realizacji zamówienia został omyłkowo wskazany okres od 1 stycznia 2008 roku do 30...

Więcej...

7 listopada 2007, 00:00

Operator systemu przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7102-14(17)/2007/RGa z dnia 30 października 2007 r., postanowił: 1) zmienić decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. (zmienioną późniejszymi decyzjami: nr DPK-7102-14(7)/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r., nr DPK-7102-14(8)/2007 z dnia 29 marca 2007 r., nr DPK-7102-14(10)/2007 z dnia 15 maja 2007 r. oraz nr DPK-7102-14(14)/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r.) poprzez zatwierdzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci...

Więcej...

31 października 2007, 00:00

PSE-Operator S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. I. ZAMAWIAJĄCY. nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów Nazwa PSE-Operator S.A. Adres...

Więcej...

22 października 2007, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 4 października 2007 r., zakończył w dniu 18 października 2007 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP-Bilansowanie”) określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/4/2007 IRiESP-Bilansowanie. Wyniki konsultacji, w postaci nadesłanych uwag przez użytkowników systemu oraz informacja o sposobie uwzględnienia tych uwag...

Więcej...

16 października 2007, 11:40

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PSE-Operator S.A., po zapoznaniu się z wynikami procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr K/2/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, zatwierdził w dniu 15 października 2007 r. Kartę aktualizacji nr K/2/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.Projekt Karty aktualizacji nr...

Więcej...

12 października 2007, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku ze zmianą daty wdrożenia nowych standardów technicznych systemów WIRE wer 8.0. oraz SOWE wer. 5.0. po stronie węzła centralnego OSP, zmodyfikowane zostały harmonogramy wprowadzania zmian w systemach komunikacyjnych WIRE i SOWE zawarte w opublikowanych w dniu 20.08.2007 na stronie internetowej www.pse.pl procedurach wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu SOWE wer. 3.0. oraz WIRE...

Więcej...

4 października 2007, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje od 1 stycznia 2008 r. wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP-Bilansowanie”). Przedmiotem planowanych zmian jest dostosowanie zapisów IRiESP-Bilansowanie do postanowień: 1. Wytycznych w sprawie zarządzania i alokacji dostępnej zdolności przesyłowej połączeń wzajemnych pomiędzy systemami krajowymi, zatwierdzonych Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 9 listopada 2006...

Więcej...

1 października 2007, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 01.10.2007 na stronie internetowej http://www.pse.pl/ została opublikowana Procedura przyłączania i akceptacji systemów informatycznych Elektrowni do systemów informatycznych OSP dla SOWE/EL i SOWE wer. 1.0. Opublikowana procedura zawiera kroki jakie powinna wykonać Elektrownia w celu przyłączenia i akceptacji systemu SOWE/EL do systemu SOWE OSP. Procedura wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej. ...

Więcej...

1 października 2007, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 01.10.2007 na stronie internetowej http://www.pse.pl/ została opublikowana Procedura przyłączania i akceptacji systemów informatycznych Operatora Rynku do systemów informatycznych OSP dla WIRE/UR i WIRE wer. 6.1.Opublikowana procedura zawiera kroki jakie powinna wykonać Operatora Rynku w celu przyłączenia i akceptacji systemu WIRE/UR do systemu WIRE OSP. Procedura wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej. ...

Więcej...

21 września 2007, 00:00

Operatorzy Systemów Przesyłowych zrzeszeni w BALTSO oraz PSE-Operator S.A. podjęli decyzję o nawiązaniu czterostronnej współpracy.BALTSO - organizacja zrzeszająca Operatorów Systemów Przesyłowych z Estonii (OÜ “Põhivõrk“), Łotwy (AS “Augstsprieguma Tīkls”) oraz Litwy (AB “Lietuvos energija”) i PSE-Operator S.A. odbyły pierwsze spotkanie...

Więcej...

20 września 2007, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (zwanej dalej także „IRiESP-Korzystanie”). Zmiany postanowień IRiESP-Korzystanie wynikają z wdrożenia Standardów technicznych systemu SOWE w wersji 5.0 oraz Standardów technicznych systemu WIRE w wersji 8.0. i związanych z tym zmian dotyczących wymagań bezpieczeństwa dla systemów...

Więcej...

18 września 2007, 11:52

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PSE-Operator S.A., po zapoznaniu się z wynikami procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr K/1/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, zatwierdził w dniu 17 września 2007 r. Kartę aktualizacji nr K/1/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Projekt Karty aktualizacji nr...

Więcej...

12 września 2007, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 12.09.2007 na stronie internetowej http://www.pse.pl zostały opublikowane Wymagania bezpieczeństwa dla systemów transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR wer. 8.0. Wymagania zawierają zmiany związane z wdrożeniem Standardów technicznych systemu SOWE wer.5.0 oraz Standardów technicznych systemu WIRE wer. 8.0.Aktualizacja dokumentu dotyczy podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemu poprzez...

Więcej...

21 sierpnia 2007, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 20.08.2007 na stronie internetowej http://www.pse.pl zostały opublikowane Standardy techniczne systemu SOWE wer. 5.0. oraz Procedura wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu SOWE wer. 3.0. Standardy zawierają zmiany związane z dostosowaniem systemu SOWE do aktualnie obowiązującej rekomendacji W3C (Word Wide Web Consortium), wprowadzeniem wersjonowania schematów...

Więcej...

21 sierpnia 2007, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 20.08.2007 na stronie internetowej http://www.pse.pl zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 8.0. oraz Procedura wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu WIRE wer. 4.0. Standardy zawierają zmiany związane z dostosowaniem systemu WIRE do aktualnie obowiązującej rekomendacji W3C (Word Wide Web Consortium), wprowadzeniem wersjonowania schematów...

Więcej...

6 sierpnia 2007, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (zwanej dalej także \"IRiESP-Korzystanie\"). Zmiany postanowień IRiESP-Korzystanie wprowadzane są przede wszystkim w związku z wejściem w życie wydanego w dniu 4 maja 2007 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U....

Więcej...

3 sierpnia 2007, 00:00

W związku z wprowadzaniem zmian w systemach komunikacyjnych WIRE i SOWE OSP zaprasza na spotkanie informacyjne, na którym zostanie Państwu przedstawiony zakres zmian w systemach komunikacyjnych WIRE i SOWE oraz plan ich wdrożenia. Robocze wersje Standardów technicznych systemu WIRE wer. 8.0 oraz Standardów technicznych systemu SOWE wer. 5.0. zostały opublikowane na stronie OSP odpowiednio w dniach 16 i 20.04.2007 r. Spotkanie...

Więcej...

30 lipca 2007, 12:12

W związku z zakończeniem wsparcia technicznego dla oprogramowania AppGate 4.0 przez producenta tego oprogramowania, OSP przeprowadził po stronie węzła centralnego aktualizację pakietu AppGate do wersji 8.0. Aby proces aktualizacji został zakończony konieczne jest również zaktualizowanie pakietu bezpieczeństwa AppGate po stronie Operatorów Rynku. Instalację nowej wersji oprogramowania należy wykonać zgodnie z instrukcją...

Więcej...

29 czerwca 2007, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2007 r. zmian IRiESP w zakresie dotyczącym rozwiązań Rynku Bilansującego, dokonanych w związku z wydzieleniem Operatorów Systemów Dystrybucyjnych oraz otwarciem rynku energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców, wprowadzonych Kartą aktualizacji nr B/3/2007 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, opracował standardowe aneksy do umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentami OSP typu przedsiębiorstwo obrotu,...

Więcej...

29 czerwca 2007, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że w związku z wydzieleniem się - zgodnie z art. 9d ustawy-Prawo energetyczne - operatorów systemu dystrybucyjnego ze struktur przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo oraz wejściem w życie z dniem 1 lipca 2007 r. Karty aktualizacji nr B/3/2007 IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, w dniach 27 i 28 czerwca 2007 r. zostały zawarte: nowe umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej - z dwoma...

Więcej...