Komunikaty OSP

20 czerwca 2018, 14:21

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Informacją OSP z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji propozycji Warunków Dotyczących Bilansowania , zakończył w dniu 4 czerwca 2018 r. proces konsultacji propozycji Warunków Dotyczących Bilansowania. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE)...

Więcej...

15 czerwca 2018, 14:04

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego z dnia 15 czerwca 2018 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Karty aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/18/2018...

Więcej...

5 czerwca 2018, 14:59

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że w dniu 4 czerwca 2018 r. na stronie internetowej PSE S.A. w zakładce OBSZARY DZIAŁALNOŚCI – Wymiana Międzysystemowa – Biuro przetargów – Ogłoszenia przetargów zostało opublikowane Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO na lipiec 2018 r. W związku z korektą planu prac remontowych na części połączenia międzysystemowego PSE S.A. i...

Więcej...

30 maja 2018, 08:39

W odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez uczestników rynku, OSP poszerzył zakres danych publikowanych na stronie internetowej https://www.pse.pl/dane-systemowe , dotyczących raportu z godzinowymi cenami uprawnień do emisji CO 2 , wyznaczonymi zgodnie z pkt 5.3.1.3.4.2.3. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Opublikowany raport zawiera dane od 1 stycznia 2017 r.

Więcej...

28 maja 2018, 10:42

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na lipiec 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lipca 2018 r. i kończący się z dniem 31 lipca 2018 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 maja 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w...

Więcej...

17 maja 2018, 14:14

W odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez uczestników rynku, OSP poszerzył zakres danych publikowanych na stronie internetowej https://www.pse.pl/dane-systemowe , poprzez dodanie następujących czterech raportów: Rozliczeniowa cena uprawnień do emisji CO 2 – raport z godzinowymi cenami uprawnień do emisji CO 2 , wyznaczonymi zgodnie z pkt 5.3.1.3.4.2.3. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi;...

Więcej...

11 maja 2018, 11:59

W związku z opracowaniem przez PSE S.A. Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „STANDARDOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE OBWODÓW WTÓRNYCH STOSOWANE W STACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH NN i WN”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. Standardowa Specyfikacja Techniczna obejmuje rozwiązania techniczne dotyczące obwodów wtórnych instalowanych na stacjach elektroenergetycznych NN/WN należących do PSE S.A. Przedstawione wymagania mają zastosowanie w pełnym zakresie dla...

Więcej...

8 maja 2018, 16:10

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE S.A.), wypełniając obowiązki Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) określone w Art. 9c ust 2 pkt 1, 5 i 17 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r., zwracają się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o wzięcie udziału w ankiecie dotyczącej planów budowy morskich farm wiatrowych (MFW) na Bałtyku, przyłączanych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Celem ankiety jest oszacowanie poziomu zdolności wytwórczych MFW oraz ustalenie stanu...

Więcej...

30 kwietnia 2018, 12:46

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP -Bilansowanie). OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie , który 30 kwietnia 2018 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP w zakładce „Dokumenty”. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst...

Więcej...

25 kwietnia 2018, 12:04

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na Czerwiec 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 czerwca 2018 r. i kończący się z dniem 30 czerwca 2018 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 kwietnia 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

20 kwietnia 2018, 12:30

W związku z kierowanymi do PSE S.A. pytaniami uczestników rynku, dotyczącymi świadczenia usługi operacyjnej rezerwy mocy (dalej „ORM”) oraz zasad kalkulacji cen za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej (dalej „cena CW”) i cen za uruchomienie jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (dalej „cena CU”) w latach 2019 – 2020 oraz od 2021 r., tj. pierwszego roku dostaw na rynku mocy, PSE S.A. informują, co następuje. PSE S.A. nie wystąpiły i obecnie nie...

Więcej...

27 marca 2018, 15:49

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na Maj 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 maja 2018 r. i kończący się z dniem 31 maja 2018 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 marca 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w...

Więcej...

28 lutego 2018, 15:56

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9, dalej „ustawa”) oraz realizując obowiązek, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, w terminie od 19 stycznia 2018 r. do 9 lutego 2018 r. przeprowadziły konsultacje publiczne Regulaminu rynku mocy (dalej „regulamin”). W wyniku tego procesu interesariusze zgłosili ponad osiemset uwag do...

Więcej...

28 lutego 2018, 14:20

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 kwietnia 2018 r. i kończący się z dniem 30 kwietnia 2018 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 lutego 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

26 stycznia 2018, 15:35

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MARZEC 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 marca 2018 r. i kończący się z dniem 31 marca 2018 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 26 stycznia 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

23 stycznia 2018, 16:10

PSE S.A. pełniące, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), poddają pod konsultacje zainteresowanych stron projekt Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018-2027 (dalej: PRSP). Zainteresowane strony, biorące udział w konsultacjach, zostały wymienione w pkt 3.1.5. w rozdziale 3 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) w części Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. ...

Więcej...

19 stycznia 2018, 17:07

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9, dalej „ustawa”) oraz realizując obowiązek, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, rozpoczynają konsultacje publiczne Regulaminu rynku mocy. Celem konsultacji publicznych jest wypracowanie tekstu regulaminu, o którym mowa w art. 83 ustawy, opisującego organizację procesów na rynku mocy oraz...

Więcej...

27 grudnia 2017, 12:06

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lutego 2018 r. i kończący się z dniem 28 lutego 2018 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 grudnia 2017 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

22 grudnia 2017, 14:06

Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.1.2016.LK z dnia 19 grudnia 2017 r. postanowił umorzyć w części postępowanie administracyjne w przedmiocie zatwierdzenia zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej „IRiESP”) w zakresie dotychczas nierozstrzygniętym, tj. zmian określonych w części zatytułowanej „ Modyfikacja zasad pozyskiwania i rozliczania operacyjnej rezerwy mocy " znajdujących się na stronach od 8 do 28 Karty aktualizacji nr CB/16/2016 IRiESP - Bilansowanie...

Więcej...

15 grudnia 2017, 15:46

Informujemy, że w dniu 14 grudnia 2017 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o znakach DRE.WPR.4211.4.15.2017.BTS/ŁM zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 r. Decyzja Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 195 (2417) z dnia 15 grudnia 2017 r. W ww. decyzji, Prezes URE zatwierdził taryfę PSE S.A. na okres od dnia 1...

Więcej...