Komunikaty OSP

19 września 2008, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”). W związku z tym, OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 19 września 2008 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl .OSP, publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty...

Więcej...

29 sierpnia 2008, 00:00

Operator systemu przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7102-2(2)/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. postanowił: 1. Zmienić decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. (zmienioną decyzjami nr DPK-7102-14(7)/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r., nr DPK-7102-14(8)/2007 z dnia 29 marca 2007 r., nr DPK-7102-14(10)/2007 z dnia 15 maja 2007 r., nr DPK-7102-14(14)/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r., DPK-7102-14(17)/2007/RGa z dnia 30 października 2007 r. oraz nr...

Więcej...

27 sierpnia 2008, 00:00

W związku z zaistniałym przypadkiem nieprawidłowego zastosowania przepisów IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi punkt 5.3.1.6.5., w wyniku, którego nastąpiło znaczące odchylenie pomiędzy deklarowaną ilością dostaw, a energią rzeczywistą, co w konsekwencji znalazło odzwierciedlenie w przepływach finansowych, Operator Systemu Przesyłowego informuje, że przesłane przez OSD dane pomiarowo-rozliczeniowe reprezentujące dostawy energii...

Więcej...

30 lipca 2008, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zgodnie z zapisami IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi pkt 5.3.1.6.5.(2), z dniem 01.08.2008 r. zmianie ulega długość okresu korygowanego. Poczynając od tej daty długość okresu korygowanego będzie wynosić 13 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc kalendarzowy, w którym jest wykonywana korekta.W związku powyższym od dnia 01.08.2008 r. będą obowiązywały następujące, nowe ograniczenia czasowe dla...

Więcej...

29 lipca 2008, 00:00

Operatorzy Rynku Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 29.07.2008 na stronie internetowej www.pse.pl został opublikowany zaktualizowany Załącznik A do Standardów technicznych systemu WIRE wer.8.0 oraz zaktualizowane schematy walidacji dokumentów BPKDH, RD, RDGWS, RDRUS, RH, RHK, RHGWS, RHKGWS, RHRUS, RHKRUSWprowadzone zmiany związane są ze zmianą liczby dopuszczalnych znaków w polu <KDO> - kod pocztowy. Przed zmianą pole oznaczone było jako pole znakowe [6], po zmianie pole oznaczone będzie jako pole...

Więcej...

25 lipca 2008, 00:00

Elektrownie, Operatorzy Rynku Informujemy, że w dniu 24.07.2008 na stronie internetowej www.pse.pl zostały opublikowane zaktualizowane Wymagania bezpieczeństwa dla systemów transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR wer. 8.1. Wprowadzone w dokumencie zmiany dotyczą konfiguracji urządzeń sieciowych po stronie Operatorów Rynku/Elektrowni, w przypadku realizacji połączeń ICCP. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

22 lipca 2008, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 18 czerwca 2008 r., zakończył w dniu 2 lipca 2008 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej — Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP— Bilansowanie”), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/6/2008 IRiESP—Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do...

Więcej...

3 lipca 2008, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z wejściem w życie od dnia 11 lipca 2008 roku Części II Karty aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, zmianie ulegają zasady dokonywania zgłoszeń danych handlowych i technicznych na Rynku Bilansującym. Zmienione zasady, stosownie do daty wejścia w życie powołanej wyżej karty aktualizacji, będą stosowane począwszy od zgłoszeń dla doby handlowej 11 lipca 2008 roku, tj. procesu zgłoszeń...

Więcej...

27 czerwca 2008, 00:00

Szanowni Państwo, Dzień dzisiejszy jest dla nas pracowników spółki PSE-Operator dniem szczególnym. Część z nas już tutaj pracuje. Większość przeprowadzi się za kilka tygodni. Reszta pod koniec roku. Dzisiaj w sposób symboliczny dokonujemy oficjalnego otwarcia naszej nowej siedziby. Chcemy aby informacja o tym, że operator systemu przesyłowego rozpoczął wreszcie działalność w miejscu neutralnym, niezwiązanym z innym podmiotem funkcjonującym na rynku energii, dotarła szeroko do wszystkich...

Więcej...

18 czerwca 2008, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP - Bilansowanie\"). W związku z tym, OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/6/2008 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 18 czerwca 2008 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP pod adresem http://www.pse.pl/ . OSP, publikując na...

Więcej...

26 maja 2008, 00:00

Uprzejmie informujemy, że opublikowany został wzór wniosku o zawarcie Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z Kontrahentem OSP typu Przedsiębiorstwo Obrotu wraz z dokumentem opisującym proces rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej z Kontrahentem OSP typu Przedsiębiorstwo Obrotu.

Więcej...

19 maja 2008, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 19 maja 2008 r. na stronie internetowej PSE-Operator S.A. pod adresem http://www.pse.pl , zostały opublikowane w wersji angielskojęzycznej następujące dokumenty: standardowy aneks do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, opracowany w związku z podjętą przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7102-1(2)/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r., wprowadzającą do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i...

Więcej...

9 maja 2008, 00:00

Kolejnym krokiem w procesie wyposażenia PSE-Operator w zespół materialnych i niematerialnych składników majątkowych niezbędnych do realizacji zadań Operatora Systemu Przesyłowego, wynikającym z zapisów w \"Programie dla elektroenergetyki\" było nabycie w dniu 5 maja br. spółek Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Info Sp. z o.o. oraz EPC S.A. Transakcja odbyła się na zasadach rynkowych w oparciu o...

Więcej...

8 maja 2008, 12:05

Z inicjatywy PSE-Operator S.A. zgłoszonej 8 kwietnia br. powstaje Porozumienie spółek i organizacji związanych z krajową energetyką, którego celem będzie doprowadzenie do zniesienia formalno-prawnych barier dla powstawania i eksploatacji inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu państwowym. List intencyjny o utworzeniu Porozumienia podpisały: GAZ-SYSTEM S.A., Izba Gospodarcza Gazownictwa, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, PSE-Operator S.A. oraz Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury ProLinea. „Porozumienie stawia sobie za cel uświadomienie...

Więcej...

8 maja 2008, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z podjętą przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7102-1(2)/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r., wprowadzającą do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP-Bilansowanie”), zmiany określone w Karcie aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP-Bilansowanie (dalej „Karta aktualizacji nr B/5/2008”),...

Więcej...

30 kwietnia 2008, 00:00

Operator systemu przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7102-1(2)/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r., postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. (zmienioną decyzjami nr DPK-7102-14(7)/2006 z dnia 22 grudnia 2006r., nr DPK-7102-14(8)/2007 z dnia 29 marca 2007 r., nr DPK-7102-14(14)/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. oraz DPK-7102-14(17)/2007/RGa z dnia 30 października 2007 r.) poprzez wprowadzenie do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji...

Więcej...

11 kwietnia 2008, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 14 marca 2008 r. , zakończył w dniu 3 kwietnia 2008 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP-Bilansowanie\"), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP-Bilansowanie.Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o...

Więcej...

8 kwietnia 2008, 00:00

PSE-Operator S.A. informuje, że w nocy z dnia 7 na 8 kwietnia 2008 roku w okresie trwania katastrofalnych warunków atmosferycznych (intensywne opady mokrego śniegu oraz silny wiatr), w najbliższym rejonie aglomeracji szczecińskiej, doszło do trwałego wyłączenia kilkunastu linii energetycznych najwyższych i wysokich napięć, w tym dwóch linii 220 kV i 13 linii 110 kV. W wyniku tych wyłączeń nastąpiła przerwa w zasilaniu energią elektryczną na znacznym obszarze...

Więcej...

8 kwietnia 2008, 00:00

PSE-Operator S.A. informuje, że po usunięciu uszkodzeń, relacja 220 kV Krajnik-Police została przywrócona do pracy. Napięcie do stacji 220/110 kV Glinki zostało podane o godz. 17:05, a do stacji 220/110 kV Police - o godz. 17:08. Powyższe umożliwia pełną odbudowę zasilania na terenie Szczecina, w tym uruchomienie lokalnych elektrociepłowni i pracę Zakładów Chemicznych w Policach. PSE-Operator S.A. informuje jednocześnie, że ciągle nie...

Więcej...

1 kwietnia 2008, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dot. aneksów do umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentami typu operator systemu dystrybucyjnego posiadający miejsca dostarczania energii elektrycznej z sieci przesyłowej i odbiorca końcowy oraz umowy o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego z kontrahentem OSP typu operator systemu dystrybucyjnego nie posiadający miejsc dostarczania energii elektrycznej z sieci przesyłowej. Operator...

Więcej...