Komunikaty OSP

2 stycznia 2008, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z 24 grudnia 2007r. DPE-47-58(5)/4988/2007/BT wyznaczył PSE-Operator S.A. - operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego na okres od 1 stycznia 2008r. do 1 lipca 2014r. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej...

21 grudnia 2007, 00:00

PSE-Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. I. ZAMAWIAJĄCY. nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów Nazwa PSE-Operator S.A. Adres siedziby ul. Mysia 2, 00-496...

Więcej...

17 grudnia 2007, 00:00

Uprzejmie informujemy, że PSE-Operator S.A. zawarł nowe Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z czternastoma Operatorami Systemów Dystrybucyjnych (OSD) oraz Odbiorcami sieciowymi (URBSD).Podpisanie ww. Umów wynikało z obowiązku wyodrębnienia do dnia 1 lipca 2007 roku ze struktur Spółek Dystrybucyjnych działalności OSD, zgodnie z art. 9 d. - ustawy Prawo energetyczne. Powyższy fakt unormował zasady współpracy pomiędzy Operatorem Systemu...

Więcej...

12 listopada 2007, 00:00

W dniu 12.11.2007 r., w dzienniku „Rzeczpospolita”, została opublikowana informacja o wszczęciu przez PSE-Operator S.A. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. Jako termin realizacji zamówienia został omyłkowo wskazany okres od 1 stycznia 2008 roku do 30...

Więcej...

7 listopada 2007, 00:00

Operator systemu przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7102-14(17)/2007/RGa z dnia 30 października 2007 r., postanowił: 1) zmienić decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. (zmienioną późniejszymi decyzjami: nr DPK-7102-14(7)/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r., nr DPK-7102-14(8)/2007 z dnia 29 marca 2007 r., nr DPK-7102-14(10)/2007 z dnia 15 maja 2007 r. oraz nr DPK-7102-14(14)/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r.) poprzez zatwierdzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci...

Więcej...

31 października 2007, 00:00

PSE-Operator S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. I. ZAMAWIAJĄCY. nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów Nazwa PSE-Operator S.A. Adres...

Więcej...

22 października 2007, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 4 października 2007 r., zakończył w dniu 18 października 2007 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP-Bilansowanie”) określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/4/2007 IRiESP-Bilansowanie. Wyniki konsultacji, w postaci nadesłanych uwag przez użytkowników systemu oraz informacja o sposobie uwzględnienia tych uwag...

Więcej...

16 października 2007, 11:40

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PSE-Operator S.A., po zapoznaniu się z wynikami procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr K/2/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, zatwierdził w dniu 15 października 2007 r. Kartę aktualizacji nr K/2/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.Projekt Karty aktualizacji nr...

Więcej...

12 października 2007, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku ze zmianą daty wdrożenia nowych standardów technicznych systemów WIRE wer 8.0. oraz SOWE wer. 5.0. po stronie węzła centralnego OSP, zmodyfikowane zostały harmonogramy wprowadzania zmian w systemach komunikacyjnych WIRE i SOWE zawarte w opublikowanych w dniu 20.08.2007 na stronie internetowej www.pse.pl procedurach wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu SOWE wer. 3.0. oraz WIRE...

Więcej...

4 października 2007, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje od 1 stycznia 2008 r. wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP-Bilansowanie”). Przedmiotem planowanych zmian jest dostosowanie zapisów IRiESP-Bilansowanie do postanowień: 1. Wytycznych w sprawie zarządzania i alokacji dostępnej zdolności przesyłowej połączeń wzajemnych pomiędzy systemami krajowymi, zatwierdzonych Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 9 listopada 2006...

Więcej...

1 października 2007, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 01.10.2007 na stronie internetowej http://www.pse.pl/ została opublikowana Procedura przyłączania i akceptacji systemów informatycznych Elektrowni do systemów informatycznych OSP dla SOWE/EL i SOWE wer. 1.0. Opublikowana procedura zawiera kroki jakie powinna wykonać Elektrownia w celu przyłączenia i akceptacji systemu SOWE/EL do systemu SOWE OSP. Procedura wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej. ...

Więcej...

1 października 2007, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 01.10.2007 na stronie internetowej http://www.pse.pl/ została opublikowana Procedura przyłączania i akceptacji systemów informatycznych Operatora Rynku do systemów informatycznych OSP dla WIRE/UR i WIRE wer. 6.1.Opublikowana procedura zawiera kroki jakie powinna wykonać Operatora Rynku w celu przyłączenia i akceptacji systemu WIRE/UR do systemu WIRE OSP. Procedura wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej. ...

Więcej...

21 września 2007, 00:00

Operatorzy Systemów Przesyłowych zrzeszeni w BALTSO oraz PSE-Operator S.A. podjęli decyzję o nawiązaniu czterostronnej współpracy.BALTSO - organizacja zrzeszająca Operatorów Systemów Przesyłowych z Estonii (OÜ “Põhivõrk“), Łotwy (AS “Augstsprieguma Tīkls”) oraz Litwy (AB “Lietuvos energija”) i PSE-Operator S.A. odbyły pierwsze spotkanie...

Więcej...

20 września 2007, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (zwanej dalej także „IRiESP-Korzystanie”). Zmiany postanowień IRiESP-Korzystanie wynikają z wdrożenia Standardów technicznych systemu SOWE w wersji 5.0 oraz Standardów technicznych systemu WIRE w wersji 8.0. i związanych z tym zmian dotyczących wymagań bezpieczeństwa dla systemów...

Więcej...

18 września 2007, 11:52

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PSE-Operator S.A., po zapoznaniu się z wynikami procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr K/1/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, zatwierdził w dniu 17 września 2007 r. Kartę aktualizacji nr K/1/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Projekt Karty aktualizacji nr...

Więcej...

12 września 2007, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 12.09.2007 na stronie internetowej http://www.pse.pl zostały opublikowane Wymagania bezpieczeństwa dla systemów transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR wer. 8.0. Wymagania zawierają zmiany związane z wdrożeniem Standardów technicznych systemu SOWE wer.5.0 oraz Standardów technicznych systemu WIRE wer. 8.0.Aktualizacja dokumentu dotyczy podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemu poprzez...

Więcej...

21 sierpnia 2007, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 20.08.2007 na stronie internetowej http://www.pse.pl zostały opublikowane Standardy techniczne systemu SOWE wer. 5.0. oraz Procedura wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu SOWE wer. 3.0. Standardy zawierają zmiany związane z dostosowaniem systemu SOWE do aktualnie obowiązującej rekomendacji W3C (Word Wide Web Consortium), wprowadzeniem wersjonowania schematów...

Więcej...

21 sierpnia 2007, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 20.08.2007 na stronie internetowej http://www.pse.pl zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 8.0. oraz Procedura wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu WIRE wer. 4.0. Standardy zawierają zmiany związane z dostosowaniem systemu WIRE do aktualnie obowiązującej rekomendacji W3C (Word Wide Web Consortium), wprowadzeniem wersjonowania schematów...

Więcej...

6 sierpnia 2007, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (zwanej dalej także \"IRiESP-Korzystanie\"). Zmiany postanowień IRiESP-Korzystanie wprowadzane są przede wszystkim w związku z wejściem w życie wydanego w dniu 4 maja 2007 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U....

Więcej...

3 sierpnia 2007, 00:00

W związku z wprowadzaniem zmian w systemach komunikacyjnych WIRE i SOWE OSP zaprasza na spotkanie informacyjne, na którym zostanie Państwu przedstawiony zakres zmian w systemach komunikacyjnych WIRE i SOWE oraz plan ich wdrożenia. Robocze wersje Standardów technicznych systemu WIRE wer. 8.0 oraz Standardów technicznych systemu SOWE wer. 5.0. zostały opublikowane na stronie OSP odpowiednio w dniach 16 i 20.04.2007 r. Spotkanie...

Więcej...