Komunikaty OSP

5 września 2011, 00:00

Od 2009 r. jedyna europejska organizacja zrzeszająca 41 OSP — ENTSO-E oraz europejskie organizacje Regulatorów ERGEG/ACER zaangażowane są w proces uzgodnień i opracowania Wytycznych Ramowych oraz Kodeksu Sieci w zakresie wymagań wobec wytwórców w związku z przyłączeniem do sieci. W marcu br. ACER opublikował do publicznych konsultacji Projekt Wytycznych Ramowych w zakresie przyłączeń do sieci (ang. Framework Guidelines on Electricity Grid Connections). W ślad za tym ENTSO-E opublikowało nieformalny — pilotażowy...

Więcej...

26 sierpnia 2011, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje o planowanych do wprowadzenia zmianach w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej "IRiESP - Korzystanie"). W treści IRiESP - Korzystanie dokonano zmiany numeracji wszystkich punktów dokumentu i poszczególnych odwołań w jego treści, wprowadzając sposób numerowania poszczególnych punktów IRiESP - Korzystanie zgodny ze stosowanym w części Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej...

Więcej...

26 sierpnia 2011, 00:00

PSE Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. I. ZAMAWIAJĄCY nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów ...

Więcej...

25 sierpnia 2011, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2011 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją o znakach DTA-4211-39(2)/2011/4988/VII/BT-S zatwierdził wnioskowaną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. zmianę Taryfy dla energii elektrycznej zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 16 grudnia 2010 r. znak: DTA-4211-45(19)/201/4988/VII/BT-S. Zmiana Taryfy opublikowana została w Biuletynie URE Nr 96/201 (1031) w dniu 16 sierpnia 2011r....

Więcej...

5 sierpnia 2011, 00:00

ased" Operatorzy systemów przesyłowych Regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) potwierdzają, że docelowym modelem europejskiego rynku energii elektrycznej jest "full price market coupling" w oparciu o wyznaczanie i alokację zdolności przesyłowych metodą "flow-based" (FBA). Przemyślana decyzja o rozpoczęciu projektu wdrożenia FBA podjęta przez OSP Regionu CEE została potwierdzona przez Europejskich Regulatorów zrzeszonych w ACER, którzy zadeklarowali w Wytycznych...

Więcej...

29 czerwca 2011, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) Decyzją z dnia 28 czerwca 2011 r. nr DPK-4320-1(2)/2011/LK postanowił: zmienić decyzję z dnia 30 grudnia 2010 r. nr DPK-4320-1(16)/2010/LK zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej również „IRiESP-Korzystanie”) poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP-Korzystanie; ustalić termin...

Więcej...

16 czerwca 2011, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2011 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej warunków korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”), zakończył w dniu 8 czerwca 2011 r. proces konsultacji zmian IRiESP - Korzystanie, określonych w powołanym wyżej projekcie Karty aktualizacji. W...

Więcej...

25 maja 2011, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. (dalej "IRiESP - Korzystanie"). W związku z powyższym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP - Korzystanie, który w dniu 25 maja 2011 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP. OSP publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP - Korzystanie,...

Więcej...

11 marca 2011, 00:00

11 marca 2011 w Ministerstwie Gospodarki PSE Operator i 50Hertz Transmission podpisały umowę na współpracę w projekcie budowy trzeciego połączenia pomiędzy systemami przesyłowymi Polski i Niemiec. Ze strony niemieckiego operatora 50Hertz Transmission umowę podpisali prezes Boris Schucht i Wolfgang Neldner, techniczny dyrektor zarządzający, a ze strony polskiej - prezes PSE Operator Henryk Majchrzak oraz Jerzy Andruszkiewicz, członek zarządu. W uroczystym podpisaniu umowy, poza...

Więcej...

11 marca 2011, 00:00

W Ministerstwie Gospodarki 11 marca 2011, PSE Operator (beneficjent) podpisał umowę z Instytutem Nafty i Gazu o dofinansowanie projektu Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew. Beneficjenta reprezentował prezes PSE Operator Henryk Majchrzak oraz członek zarządu Kazimierz Kułaga. Ze strony Instytutu umowę podpisała profesor Maria Migdał. Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce w obecności podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafała Baniaka....

Więcej...

11 lutego 2011, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że został poszerzony zakres publikowanych informacji o pracy KSE oraz RB. Do dotychczas udostępnianego zbioru informacji zostały dodane wielkości określające stan pracy KSE w dobie realizacji dostaw energii, tj.: Krajowe zapotrzebowanie na moc; Suma zdolności wytwórczych JWCD; Suma zdolności wytwórczych nJWCD; Generacja JWCD; Generacja nJWCD; Krajowe saldo wymiany międzysystemowej równoległej;...

Więcej...

4 lutego 2011, 00:00

W dniach 3-4 lutego w Warszawie odbył się X Szczyt Gospodarczy Polska - Ukraina, zorganizowany przez Polsko - Ukraińską Izbę Gospodarczą oraz Klub Wschodni.Po sesji plenarnej w dniu 3 lutego, którą otworzył wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak, uczestnicy wzięli udział w pracach grup roboczych. W pracach grupy „Współpraca w dziedzinie energetyki”, której współprzewodniczyła wiceminister Joanna Strzelec - Łobodzińska z Ministerstwa...

Więcej...

4 stycznia 2011, 17:25

W dniu 31 grudnia Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia PSE Operator S.A. ze spółką zależną PSE-Info Sp. z o.o. Połączenie nastąpiło w trybie połączenia poprzez przejęcie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne — INFO Sp. z o. o. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. PSE...

Więcej...

3 stycznia 2011, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji wyznaczył PSE Operator S.A. operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego na polskiej części polsko-szwedzkiego połączenia SwePol Link na okres do dnia 1 lipca 2014 r.Zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U z 2010 r. Nr 21, poz. 104), która nadała nowe brzmienie m.in. przepisowi art. 9h ustawy określającemu tryb oraz kryteria...

Więcej...

31 grudnia 2010, 12:07

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) Decyzją z dnia 30 grudnia 2010 r. nr DPK-4320-1(16)/2010/LK (dalej „Decyzja z dnia 30 grudnia 2010 r.”) zatwierdził, opracowaną przez PSE Operator S.A., Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci , określającą szczegółowe warunki korzystania z sieci elektroenergetycznych przez...

Więcej...

22 grudnia 2010, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że na stronie internetowej została opublikowana Instrukcja instalacji i konfiguracji klienta AppGate na stacjach z systemem operacyjnym Windows wersja 1.0.Jednocześnie Operator Systemu Przesyłowego informuje, że od dnia 1 stycznia 2011 r. będzie świadczył wsparcie w zakresie instalacji i konfiguracji klienta AppGate. Wszelkie problemy w tym zakresie powinny być zgłaszane do Centrum Informacyjno — Zgłoszeniowego: e-mail: ...

Więcej...

20 grudnia 2010, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydał decyzję o znakach DTA-4211-45(19)/2010/4988/VII/BT-S zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2011 r. Decyzja ta została w dniu 17 grudnia 2010 r. opublikowana w Biuletynie URE Nr. 127/2010 (920).Stosownie do art. 47 ust. 4...

Więcej...

15 grudnia 2010, 00:00

Z inicjatywy Affärsverket Svenska Kraftnät (operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Szwecji) i PSE Operator SA w dniu 9 marca 2010 r. w Sztokholmie została podpisana z deklaracja dotycząca woli doprowadzenia do udostępnienia transgranicznych zdolności przesyłowych połączenia SwePol Link na zasadach rynkowych wszystkim uczestnikom rynku energii elektrycznej, w najkrótszym z możliwych terminów.W dniu 14 grudnia 2010 r., po wielomiesięcznych pracach i negocjacjach z...

Więcej...

30 listopada 2010, 00:00

Uwarunkowania Prawne. Zważywszy na wejście w życie z dniem 11 marca 2010 r. Ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 21, poz. 104) (dalej ustawa zmieniająca) zmieniony został tryb oraz kryteria wyznaczania operatorów systemów elektroenergetycznych. W świetle regulacji przyjętych w znowelizowanej ustawie — Prawo energetyczne operatorów systemów dystrybucyjnych, w tym operatorów systemów dystrybucyjnych, których sieć nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową (OSDn), wyznacza Prezes URE w drodze...

Więcej...

30 listopada 2010, 00:00

PSE Operator S.A. jako operator systemu przesyłowego opracowuje Plany Koordynacyjne Roczne. Plany te są opracowywane zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i są planami o charakterze technicznym i zawierają dane o bilansie mocy w KSE oraz dane dotyczące ograniczeń sieciowych. Harmonogramy remontów jednostek wytwórczych zostały w miarę możliwości skoordynowane z okresami ograniczeń sieciowych.Na stronie internetowej są...

Więcej...