Aktualności

31 października 2018, 16:28

Realizując zapisy pkt. 9.1.4. regulaminu rynku mocy PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok dostaw 2021. Harmonogram zawiera m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi. Ponadto, opublikowany został Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy w zakresie funkcjonalności umożliwiających czynny udział w...

Więcej...

31 października 2018, 13:51

Na podstawie art. 36 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące stanu zagrożenia (Dz.Urz.UE L 312/54 z 28 listopada 2017 r.), dalej „NC ER”, PSE S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązane zostały do opracowania zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych OSP (dalej: ...

Więcej...

31 października 2018, 13:03

Komitet standaryzacyjny PSE zatwierdził do stosowania nowe Suplementy do istniejących Standardowych Specyfikacji Technicznych. Suplement do Standardowych Specyfikacji Technicznych – wymagania dotyczące izolatorów osłonowych i urządzeń WN i NN. Powyższy Suplement określa wymagania dla osłonowych izolatorów urządzeń i aparatury napowietrznej oraz wnętrzowej...

Więcej...

26 października 2018, 14:16

PSE S.A. zapraszają do udziału w testowej aukcji mocy, która odbędzie się 8 listopada 2018 r. Aukcja testowa pozwoli na zapoznanie uczestników rynku mocy z funkcjonalnościami umożliwiającymi udział w nadchodzących aukcjach głównych. Dopuszczenie do udziału w aukcji testowej poprzedzone będzie testowymi procesami certyfikacji, które odbędą się 5 i 6 listopada 2018 r . ...

Więcej...

19 października 2018, 12:53

Informacja OSP dotycząca konsultacji z zainteresowanymi stronami i opiniowania propozycji warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy opracowanych na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Kodeks NC ER). PSE S.A. informują, że 28 września 2018 roku zostały opublikowały na stronie internetowej PSE S.A. ...

Więcej...

2 października 2018, 11:36

PSE otrzymały nagrodę Nowy Impuls „Efektywna energia” 2018 za programy DSR: Program Gwarantowany i Program Bieżący. Kapituła konkursu złożona z kolegium redakcyjnego Magazynu Nowy Przemysł i portalu wnp.pl oraz ekspertów i autorytetów polskiej energetyki, doceniła programy DSR jako „efektywne narzędzie poprawy bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”. Programy DSR są jednym ze środków zaradczych,...

Więcej...

1 października 2018, 15:59

W dniu 14 września 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej SO GL). Tekst SO GL jest dostępny na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1485&from=PL Na podstawie art. 141 ust. 2 SO GL wszyscy OSP z danego obszaru synchronicznego zobowiązani są do opracowania wspólnej propozycji dotyczącej określenia bloków regulacyjnych mocy i częstotliwości...

Więcej...

28 września 2018, 15:04

Informacja OSP ws. rozpoczęcia konsultacji z zainteresowanymi stronami i opiniowania propozycji warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy opracowanych na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Kodeks NC ER). ...

Więcej...

25 września 2018, 14:29

W związku z aktualizacją przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. Standardowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania, które muszą spełnić agregaty prądotwórcze stacjonarne i przewoźne o mocach min. 200 kVA zasilające urządzenia potrzeb...

Więcej...

24 września 2018, 13:31

W związku z opracowaniem przez Biuro Pomiarów Energii PSE S.A., Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. Standardowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania, które powinny spełniać liczniki energii elektrycznej przeznaczone do pracy w układach pomiarowych energii elektrycznej...

Więcej...

19 września 2018, 12:16

PSE S.A. niniejszym zachęcają krajowych uczestników rynku do zapoznania się z opracowanymi przez OSP propozycjami oraz do wzięcia udziału w prowadzonym procesie konsultacji. Propozycja metody klasyfikacji celów aktywacji ofert energii bilansującej Wprowadzenie Zgodnie z art. 29 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (EB GL), wszyscy OSP zobowiązani są do opracowania propozycji zawierającej metodę klasyfikacji celów aktywacji ofert energii bilansującej. W związku z powyższym PSE S.A. informują, że wszyscy OSP opracowali wspólną propozycję ww. metody. ...

Więcej...

14 września 2018, 11:27

Tylko do godziny 23:59:59 w dniu dzisiejszym można składać wnioski dotyczące certyfikacji do aukcji mocy na lata 2021-2023. Złożenie wniosku i uzyskanie certyfikatu jest warunkiem uczestnictwa w aukcjach mocy planowanych na ten rok. Pierwsza aukcja mocy odbędzie się już 15 listopada 2018 r. Składanie wniosków jest możliwe za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Dostęp do portalu oraz dokumenty pomocnicze...

Więcej...

13 września 2018, 16:33

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zawarły z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółką z Grupy PGE, umowę sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2019 r. Wartość kontraktu wynosi ok. 410 mln zł. Podpisanie umowy nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne przetargu nieograniczonego dotyczącego...

Więcej...

3 września 2018, 15:26

31 sierpnia 2018 r. Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na budowę linii elektroenergetycznej 2x400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami. Inwestor – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – dysponuje już kompletem pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlano-montażowych. Budowa strategicznej dla bezpieczeństwa...

Więcej...

3 września 2018, 12:35

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) zatwierdził propozycję PSE S.A. zwolnienia dla polskiego obszaru geograficznego z obowiązku umożliwienia dostawcom usług bilansujących przekazywania ich obowiązku dostarczenia mocy bilansującej zgodnie z art. 34 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6 z 28.11.2017, dalej: EB GL). Zgodnie z art. 34 ust. 1 EB GL, w ramach obszaru geograficznego, na którym...

Więcej...

28 sierpnia 2018, 15:30

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dz. U. UE L 241/1 z 08.09.2016) (dalej: „NC HVDC”), do dnia 28 września 2018 r. właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączony dany system wysokiego napięcia prądu stałego lub modułu park energii z połączeniem prądu stałego) oraz operatorzy systemów przesyłowych (OSP) zobowiązani są do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia...

Więcej...

24 sierpnia 2018, 16:28

PSE S.A. opublikowały dokumenty pn.: "Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Proces certyfikacji do aukcji" oraz "Metodyka obliczeń wartości parametrów techniczno-ekonomicznych" Materiały dostępne są pod adresem: https://www.pse.pl/certyfikacja-do-aukcji

Więcej...

24 sierpnia 2018, 11:02

W związku z opracowaniem propozycji zmian dotyczących propozycji zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE, PSE S.A. zapraszają na spotkanie informacyjne organizowane dla wszystkich zainteresowany podmiotów. Chęć udziału w spotkaniu można zgłaszać tylko do 24.08. br. pod adresem: kodeksy.operacyjne@pse.pl . W treści wiadomości należy podać: imię, nazwisko, organizację którą Państwo reprezentują oraz nr rejestracyjny i markę auta jeśli zamierzają...

Więcej...

22 sierpnia 2018, 13:38

Dokumenty do pobrania: Prezentacja ze spotkania informacyjnego dotyczącego Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie

Więcej...

17 sierpnia 2018, 08:08

W lipcu br. PSE S.A. przeprowadziły testy redukcji wszystkich zakontraktowanych w Programie Gwarantowanym produktów w pakiecie letnim. W odpowiedzi na wezwanie wszyscy wykonawcy złożyli propozycję sprzedaży i z wynikiem pozytywnym przeprowadzili obowiązkowy test redukcji. Tym samym została potwierdzona zdolność wykonawców do realizacji usługi o zakontraktowanych parametrach. ...

Więcej...