Aktualności

10 sierpnia 2015, 00:00

O godz. 14.00 w siedzibie operatora systemu przesyłowego Polskich Sieciach Elektroenergetycznych w Konstancinie-Jeziornej ul. Warszawska 165 odbędzie się konferencja prasowa dotycząca wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na terenie RP.Redakcje zainteresowane udziałem proszone są o kontakt pod numerem telefonu (22) 242 19 27 w sprawie akredytacji.

Więcej...

10 sierpnia 2015, 00:00

W związku z utrzymującą się falą upałów i sytuacją hydrologiczną w kraju wystąpiło obniżenie — poniżej poziomu wymaganego minimum - dostępnych rezerw zdolności wytwórczych, a tym samym nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Głównym powodem są ograniczenia zdolności wytwórczych elektrowni z uwagi na  utrzymujące się, ekstremalne trudności w  chłodzeniu elektrowni z  otwartym obiegiem chłodzenia, ubytki na  pracujących blokach, awaryjne odstawienia i...

Więcej...

7 sierpnia 2015, 00:00

Utrzymująca się fala upałów wpływa niekorzystnie na warunki pracy elektrowni i sieci elektroenergetycznej. Niski poziom rzek oraz wysoka temperatura powietrza i wody wykorzystywanej w obiegach chłodzenia powodują powstawanie coraz większych ograniczeń w produkcji energii elektrycznej. Prognozowane na kolejne dni warunki pogodowe nie wskazują na poprawę sytuacji. PSE SA, jako operator systemu przesyłowego, podejmują wszystkie...

Więcej...

6 sierpnia 2015, 00:00

5 sierpnia 2015 r. została podpisana przez Prezydenta RP Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o  przygotowaniu i  realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych Inwestycje dotyczące rozwoju i modernizacji sieci przesyłowej realizowane przez PSE S.A. służą przede wszystkim zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego Państwa. Mają one na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej do...

Więcej...

5 sierpnia 2015, 13:42

24 lipca 2015, 00:00

W dniach 6-7 lipca br. na znajdującą się w powiecie zgorzeleckim, przy granicy polsko-niemieckiej, stację elektroenergetyczną 400/220/110 kV Mikułowa został dostarczony czwarty, ostatni przesuwników fazowy. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz Siemens Sp. z o.o. podpisały kompleksową umowę na dostawę, montaż i uruchomienie przesuwników fazowych na liniach transgranicznych 10 lutego 2014 r. Umowa obejmuje prace związane z zaprojektowaniem,...

Więcej...

21 lipca 2015, 00:00

Rada Nadzorcza na posiedzeniu 17 lipca 2015 roku zatwierdziła zaktualizowaną Strategię Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. do 2020 roku. Aktualizacja przyjętej w grudniu 2013 roku strategii PSE podyktowana była m.in.: istotnymi zmianami, jakie zaszły wewnątrz Grupy Kapitałowej PSE oraz w otoczeniu zewnętrznym Spółki, zakończeniem realizacji większości projektów strategicznych zdefiniowanych w 2013 roku, a...

Więcej...

16 lipca 2015, 05:20

w 16 lipca 2015 roku, z udziałem Janusza Piechocińskiego — wicepremiera i ministra gospodarki, zarządu PSE oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji, na terenie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Siedlce Ujrzanów, odbyła się uroczystość przekazania do eksploatacji nowo wybudowanych obiektów: linii 400 kV relacji Miłosna — Siedlce Ujrzanów oraz stacji Siedlce Ujrzanów. Napowietrzna linia 400 kV Miłosna — Siedlce Ujrzanów...

Więcej...

16 lipca 2015, 00:00

13 lipca 2015 roku PSE S.A. udostępniły do konsultacji z zainteresowanymi stronami projekt Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025. Projekt planu rozwoju został opracowany zgodnie przepisami i wymaganiami określonymi w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z września 2013 roku.W dniu 11 września 2013 r. dokonana została zmiana ustawy Prawo energetyczne. Nadała ona nowe brzmienie, między innymi, przepisom...

Więcej...

3 lipca 2015, 00:00

30 czerwca 2015, 00:00

24 czerwca 2015 r. Walne Zgromadzenia CAO i CASC.EU (dwóch regionalnych biur alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych energii elektrycznej) podjęły decyzje o fuzji i ustanowieniu Wspólnego Biura Aukcyjnego (JAO - j. ang. Joint Allocation Office). Jest to ważny krok w budowie wewnętrznego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. JAO to spółka 20 Operatorów Systemu Przesyłowego (OSP) z ...

Więcej...

26 czerwca 2015, 00:00

Sesja dialogowa PSE zgromadziła przedstawicieli administracji, lokalnych samorządów, nauki, instytucji państwowych, partnerów biznesowych, organizacji branżowych i społecznych, a także mediów. Interesariusze PSE spotkali się, aby rozmawiać o drugim Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Spółki. Spotkanie odbyło się 22 czerwca br. w siedzibie firmy w Konstancinie-Jeziornie i było kolejnym etapem dialogu, który Spółka prowadzi zgodnie z...

Więcej...

19 czerwca 2015, 00:00

Egzekwowanie przez operatorów — zarówno systemu przesyłowego, jak i systemu dystrybucyjnego - warunków i harmonogramów umów o przyłączenie może spowodować pojawienie się w przyszłości technicznych możliwości przyłączenia nowych projektów farm wiatrowych. Nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne z dnia 26 lipca 2013 r. zobowiązała operatorów systemów elektroenergetycznych do wprowadzenia w umowach o przyłączenie harmonogramów przyłączenia, w terminie...

Więcej...

3 czerwca 2015, 00:00

W dniu 22.05.2015 r. w siedzibie PSE S.A. odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami władz PSE S.A. oraz nowo wybranymi władzami ENTSO-E. Celem spotkania było omówienie wyzwań stojących przed Stowarzyszeniem i jego nowymi władzami a także naświetlenie bieżących aspektów funkcjonowania i wyzwań stojących przed PSE S.A. ENTSO-E było reprezentowane m.in. przez Prezydenta-Elekta — Pana Peder’a...

Więcej...

29 maja 2015, 10:38

29 maja 2015 r. Polskie Sieci Energetyczne S.A., Wojewoda Dolnośląski, Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawiciele lokalnych samorządów podpisali List Intencyjny o współpracy przy realizacji budowy elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa dolnośląskiego. Gospodarczy rozwój Polski pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz konieczność stworzenia odpowiednich warunków do...

Więcej...

13 maja 2015, 00:00

13 maja 2015 r. PSE SA zawarły z PGNiG TERMIKA SA umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań. Ze strony PSE SA Umowę podpisali: Henryk Majchrzak — Prezes Zarządu oraz Cezary Szwed — Członek Zarządu. PGNiG TERMIKA SA reprezentowali: Marek Dec — Prezes Zarządu oraz Jacek Chodkowski — Członek Zarządu. Dla przyłączenia bloku gazowo-parowego o mocy ok. 500 MW w Elektrociepłowni Żerań do sieci przesyłowej niezbędne jest wybudowanie...

Więcej...

11 maja 2015, 00:00

7 maja 2015 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych odbyło się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej współpracy w zakresie rozwoju inteligentnych sieci w Polsce, pomiędzy PSE S.A., Energa Operator S.A., Energa Wytwarzanie S.A. oraz Hitachi, Ltd, które reprezentuje konsorcjum japońskich firm - Hitachi Chemical Co., Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation oraz Japan Research Institute, Limited. Zawarta umowa dotyczy przeprowadzenia studium wykonalności...

Więcej...

8 maja 2015, 00:00

4 maja br. na stację elektroenergetyczną 400/220/110 kV Mikułowa, znajdującą się w powiecie zgorzeleckim, przy granicy polsko-niemieckiej, dostarczono pierwszy z czterech docelowych przesuwników fazowych i rozpoczęto jego montaż. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz Siemens Sp. z o.o. podpisały kompleksową umowę na dostawę, montaż i uruchomienie przesuwników fazowych na liniach transgranicznych 10 lutego 2014 r. Umowa obejmuje prace związane z ...

Więcej...

30 kwietnia 2015, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zapraszają do zwiedzania stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Ołtarzew. Stacja jest częścią krajowego systemu elektroenergetycznego, poza dniami otwartymi nieodstępna dla zwiedzających. Zwiedzanie odbywa się w ramach akcji promującej projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. Co będzie można zobaczyć?  autotransformatory o największej mocy...

Więcej...

28 kwietnia 2015, 00:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Samorząd Przyjazny Energii” , organizowanym przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, skupiające największych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Systemu Przesyłowego, tj. ENEA Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator, TAURON Dystrybucja i Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Konkurs...

Więcej...