Aktualności

1 września 2015, 00:00

Uroczystość z udziałem Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego — oraz Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, odbędzie się 11 września 2015 r. (piątek) na terenie SE Ostrołęka, zlokalizowanej przy ul. Energetycznej 10, w Ostrołęce. Zarówno rozbudowa i modernizacja SE Ostrołęka, jak i budowa nowej SE Stanisławów, to kolejne inwestycje zrealizowane w ramach strategicznego Projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska — Litwa. Celem całego Projektu jest połączenie rynku europejskiego oraz rynków energii elektrycznej 9-ciu krajów bałtyckich (w tym Litwy,...

Więcej...

17 sierpnia 2015, 00:00

Utrzymująca się od początku sierpnia br. na terenie całego kraju fala upałów oraz sytuacja hydrologiczna głównych rzek spowodowały pogorszenie warunków pracy urządzeń wytwórczych, sieci elektroenergetycznych oraz spadek generacji wiatrowej. Pomimo tej sytuacji, do 9 sierpnia system elektroenergetyczny funkcjonował prawidłowo i zgodnie z informacjami posiadanymi przez Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego...

Więcej...

13 sierpnia 2015, 00:00

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałem prezentującym działania jakie zostały podjęte dla poprawy bilansu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

12 sierpnia 2015, 00:00

1. Co oznaczają stopnie zasilana? Wielkości określające poziomy ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej poprzez ograniczenie poboru mocy, ujęte w planach wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Odbywa się to poprzez ograniczenie poboru mocy określone w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym: 11 stopień zasilania określa, że odbiorca...

Więcej...

11 sierpnia 2015, 00:00

OSP zdecydował się na rozwiązanie siłowe, wymuszając wprowadzenie ograniczeń w dostawach dla odbiorców przemysłowych z zaskoczenia, nie dając możliwości wcześniejszego przygotowania się do planowanych redukcji mocy Wystąpiła sytuacja nadzwyczajna (awaryjne wyłączenia dużych jednostek wytwórczych) zagrażająca bezpieczeństwu całego systemu elektroenergetycznego. Konieczne były szybkie i zdecydowane działania ze strony OSP w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii w całym kraju. OSP...

Więcej...

10 sierpnia 2015, 00:00

O godz. 14.00 w siedzibie operatora systemu przesyłowego Polskich Sieciach Elektroenergetycznych w Konstancinie-Jeziornej ul. Warszawska 165 odbędzie się konferencja prasowa dotycząca wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na terenie RP.Redakcje zainteresowane udziałem proszone są o kontakt pod numerem telefonu (22) 242 19 27 w sprawie akredytacji.

Więcej...

10 sierpnia 2015, 00:00

W związku z utrzymującą się falą upałów i sytuacją hydrologiczną w kraju wystąpiło obniżenie — poniżej poziomu wymaganego minimum - dostępnych rezerw zdolności wytwórczych, a tym samym nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Głównym powodem są ograniczenia zdolności wytwórczych elektrowni z uwagi na  utrzymujące się, ekstremalne trudności w  chłodzeniu elektrowni z  otwartym obiegiem chłodzenia, ubytki na  pracujących blokach, awaryjne odstawienia i...

Więcej...

7 sierpnia 2015, 00:00

Utrzymująca się fala upałów wpływa niekorzystnie na warunki pracy elektrowni i sieci elektroenergetycznej. Niski poziom rzek oraz wysoka temperatura powietrza i wody wykorzystywanej w obiegach chłodzenia powodują powstawanie coraz większych ograniczeń w produkcji energii elektrycznej. Prognozowane na kolejne dni warunki pogodowe nie wskazują na poprawę sytuacji. PSE SA, jako operator systemu przesyłowego, podejmują wszystkie...

Więcej...

6 sierpnia 2015, 00:00

5 sierpnia 2015 r. została podpisana przez Prezydenta RP Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o  przygotowaniu i  realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych Inwestycje dotyczące rozwoju i modernizacji sieci przesyłowej realizowane przez PSE S.A. służą przede wszystkim zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego Państwa. Mają one na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej do...

Więcej...

5 sierpnia 2015, 13:42

24 lipca 2015, 00:00

W dniach 6-7 lipca br. na znajdującą się w powiecie zgorzeleckim, przy granicy polsko-niemieckiej, stację elektroenergetyczną 400/220/110 kV Mikułowa został dostarczony czwarty, ostatni przesuwników fazowy. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz Siemens Sp. z o.o. podpisały kompleksową umowę na dostawę, montaż i uruchomienie przesuwników fazowych na liniach transgranicznych 10 lutego 2014 r. Umowa obejmuje prace związane z zaprojektowaniem,...

Więcej...

21 lipca 2015, 00:00

Rada Nadzorcza na posiedzeniu 17 lipca 2015 roku zatwierdziła zaktualizowaną Strategię Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. do 2020 roku. Aktualizacja przyjętej w grudniu 2013 roku strategii PSE podyktowana była m.in.: istotnymi zmianami, jakie zaszły wewnątrz Grupy Kapitałowej PSE oraz w otoczeniu zewnętrznym Spółki, zakończeniem realizacji większości projektów strategicznych zdefiniowanych w 2013 roku, a...

Więcej...

16 lipca 2015, 05:20

w 16 lipca 2015 roku, z udziałem Janusza Piechocińskiego — wicepremiera i ministra gospodarki, zarządu PSE oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji, na terenie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Siedlce Ujrzanów, odbyła się uroczystość przekazania do eksploatacji nowo wybudowanych obiektów: linii 400 kV relacji Miłosna — Siedlce Ujrzanów oraz stacji Siedlce Ujrzanów. Napowietrzna linia 400 kV Miłosna — Siedlce Ujrzanów...

Więcej...

16 lipca 2015, 00:00

13 lipca 2015 roku PSE S.A. udostępniły do konsultacji z zainteresowanymi stronami projekt Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025. Projekt planu rozwoju został opracowany zgodnie przepisami i wymaganiami określonymi w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z września 2013 roku.W dniu 11 września 2013 r. dokonana została zmiana ustawy Prawo energetyczne. Nadała ona nowe brzmienie, między innymi, przepisom...

Więcej...

3 lipca 2015, 00:00

30 czerwca 2015, 00:00

24 czerwca 2015 r. Walne Zgromadzenia CAO i CASC.EU (dwóch regionalnych biur alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych energii elektrycznej) podjęły decyzje o fuzji i ustanowieniu Wspólnego Biura Aukcyjnego (JAO - j. ang. Joint Allocation Office). Jest to ważny krok w budowie wewnętrznego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. JAO to spółka 20 Operatorów Systemu Przesyłowego (OSP) z ...

Więcej...

26 czerwca 2015, 00:00

Sesja dialogowa PSE zgromadziła przedstawicieli administracji, lokalnych samorządów, nauki, instytucji państwowych, partnerów biznesowych, organizacji branżowych i społecznych, a także mediów. Interesariusze PSE spotkali się, aby rozmawiać o drugim Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Spółki. Spotkanie odbyło się 22 czerwca br. w siedzibie firmy w Konstancinie-Jeziornie i było kolejnym etapem dialogu, który Spółka prowadzi zgodnie z...

Więcej...

19 czerwca 2015, 00:00

Egzekwowanie przez operatorów — zarówno systemu przesyłowego, jak i systemu dystrybucyjnego - warunków i harmonogramów umów o przyłączenie może spowodować pojawienie się w przyszłości technicznych możliwości przyłączenia nowych projektów farm wiatrowych. Nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne z dnia 26 lipca 2013 r. zobowiązała operatorów systemów elektroenergetycznych do wprowadzenia w umowach o przyłączenie harmonogramów przyłączenia, w terminie...

Więcej...

3 czerwca 2015, 00:00

W dniu 22.05.2015 r. w siedzibie PSE S.A. odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami władz PSE S.A. oraz nowo wybranymi władzami ENTSO-E. Celem spotkania było omówienie wyzwań stojących przed Stowarzyszeniem i jego nowymi władzami a także naświetlenie bieżących aspektów funkcjonowania i wyzwań stojących przed PSE S.A. ENTSO-E było reprezentowane m.in. przez Prezydenta-Elekta — Pana Peder’a...

Więcej...

29 maja 2015, 10:38

29 maja 2015 r. Polskie Sieci Energetyczne S.A., Wojewoda Dolnośląski, Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawiciele lokalnych samorządów podpisali List Intencyjny o współpracy przy realizacji budowy elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa dolnośląskiego. Gospodarczy rozwój Polski pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz konieczność stworzenia odpowiednich warunków do...

Więcej...