Aktualności

19 czerwca 2015, 00:00

Egzekwowanie przez operatorów — zarówno systemu przesyłowego, jak i systemu dystrybucyjnego - warunków i harmonogramów umów o przyłączenie może spowodować pojawienie się w przyszłości technicznych możliwości przyłączenia nowych projektów farm wiatrowych. Nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne z dnia 26 lipca 2013 r. zobowiązała operatorów systemów elektroenergetycznych do wprowadzenia w umowach o przyłączenie harmonogramów przyłączenia, w terminie...

Więcej...

3 czerwca 2015, 00:00

W dniu 22.05.2015 r. w siedzibie PSE S.A. odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami władz PSE S.A. oraz nowo wybranymi władzami ENTSO-E. Celem spotkania było omówienie wyzwań stojących przed Stowarzyszeniem i jego nowymi władzami a także naświetlenie bieżących aspektów funkcjonowania i wyzwań stojących przed PSE S.A. ENTSO-E było reprezentowane m.in. przez Prezydenta-Elekta — Pana Peder’a...

Więcej...

29 maja 2015, 10:38

29 maja 2015 r. Polskie Sieci Energetyczne S.A., Wojewoda Dolnośląski, Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawiciele lokalnych samorządów podpisali List Intencyjny o współpracy przy realizacji budowy elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa dolnośląskiego. Gospodarczy rozwój Polski pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz konieczność stworzenia odpowiednich warunków do...

Więcej...

13 maja 2015, 00:00

13 maja 2015 r. PSE SA zawarły z PGNiG TERMIKA SA umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań. Ze strony PSE SA Umowę podpisali: Henryk Majchrzak — Prezes Zarządu oraz Cezary Szwed — Członek Zarządu. PGNiG TERMIKA SA reprezentowali: Marek Dec — Prezes Zarządu oraz Jacek Chodkowski — Członek Zarządu. Dla przyłączenia bloku gazowo-parowego o mocy ok. 500 MW w Elektrociepłowni Żerań do sieci przesyłowej niezbędne jest wybudowanie...

Więcej...

11 maja 2015, 00:00

7 maja 2015 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych odbyło się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej współpracy w zakresie rozwoju inteligentnych sieci w Polsce, pomiędzy PSE S.A., Energa Operator S.A., Energa Wytwarzanie S.A. oraz Hitachi, Ltd, które reprezentuje konsorcjum japońskich firm - Hitachi Chemical Co., Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation oraz Japan Research Institute, Limited. Zawarta umowa dotyczy przeprowadzenia studium wykonalności...

Więcej...

8 maja 2015, 00:00

4 maja br. na stację elektroenergetyczną 400/220/110 kV Mikułowa, znajdującą się w powiecie zgorzeleckim, przy granicy polsko-niemieckiej, dostarczono pierwszy z czterech docelowych przesuwników fazowych i rozpoczęto jego montaż. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz Siemens Sp. z o.o. podpisały kompleksową umowę na dostawę, montaż i uruchomienie przesuwników fazowych na liniach transgranicznych 10 lutego 2014 r. Umowa obejmuje prace związane z ...

Więcej...

30 kwietnia 2015, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zapraszają do zwiedzania stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Ołtarzew. Stacja jest częścią krajowego systemu elektroenergetycznego, poza dniami otwartymi nieodstępna dla zwiedzających. Zwiedzanie odbywa się w ramach akcji promującej projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. Co będzie można zobaczyć?  autotransformatory o największej mocy...

Więcej...

28 kwietnia 2015, 00:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Samorząd Przyjazny Energii” , organizowanym przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, skupiające największych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Systemu Przesyłowego, tj. ENEA Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator, TAURON Dystrybucja i Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Konkurs...

Więcej...

24 kwietnia 2015, 00:00

itwa W dniu 24 kwietnia 2015 roku, z udziałem Janusza Piechocińskiego — wicepremiera i ministra gospodarki, zarządu PSE oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji, na terenie stacji elektroenergetycznej Łomża położonej we wsi Stare Modzele, odbyła się uroczystość przekazania do eksploatacji linii 400 kV Narew — Ostrołęka oraz całkowicie nowej stacji Łomża. Stacja elektroenergetyczna (SE) 400 kV Łomża to kolejny po stacji Ołtarzew...

Więcej...

21 kwietnia 2015, 00:00

20 kwietnia 2015 zostało podpisane Memorandum of Understanding (MoU) w sprawie wspólnych zasad handlu energią na nowym połączeniu elektroenergetycznym LitPol Link pomiędzy Polską i Litwą, planowanym do uruchomienia do końca 2015 r. Memorandum podpisane przez operatorów systemów przesyłowych w Polsce - PSE SA i Litwie - Litgrid AB, a także giełdy energii działające w Polsce - TGE i na Litwie - Nordpool Spot, określa podstawowe zasady prowadzenia...

Więcej...

27 marca 2015, 00:00

Zapraszamy Wykonawców do udziału w przetargu niepublicznym, nieograniczonym i złożenia oferty na realizację zamówienia: "Świadczenie usług konserwacji i serwisu agregatów prądotwórczych wraz z paliwową instalacją zasilającą". Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

23 marca 2015, 14:36

26 lutego 2015, 00:00

19 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie trzech konsorcjów tj. Geomar, Sygnity, Hansa Luftbild; Globema, Helica, Tukaj Mapping Central Europe; Qumak, Apator Rector, Vismid) złożone na wybór przez PSE oferty najkorzystniejszej w ramach postępowania na „Dostawę i wdrożenie w Grupie Kapitałowej PSE Systemu Informacji Przestrzennej”. W postepowaniu, prowadzonym w trybie przetargu...

Więcej...

3 lutego 2015, 14:57

PSE dołączyły do nielicznego w Polsce grona firm, które opracowują raporty zrównoważonego rozwoju zgodnie z międzynarodowym standardem G4 Global Reporting Initiative. Publikacja raportu jest naturalną konsekwencją wdrażania strategii Spółki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Opublikowany na początku 2015 r. Raport Zrównoważonego Rozwoju PSE kompleksowo przedstawia sposób działania firmy oraz jej wpływ na gospodarkę, społeczeństwo oraz...

Więcej...

31 grudnia 2014, 00:00

30 grudnia 2014 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. została podpisana umowa o świadczenie usługi praca interwencyjna pomiędzy PGE Energia Odnawialna S.A. a PSE S.A. Ze strony PGE Energia Odnawialna S.A. umowę podpisali: Maciej Górski, Prezes Zarządu oraz Piotr Brudnicki, Wiceprezes Zarządu. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. reprezentowali: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu oraz Piotr...

Więcej...

11 grudnia 2014, 00:00

11 grudnia 2014 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., pomiędzy PSE S.A. a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., została zawarta umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Bydgoszcz. Ze strony operatora umowę podpisali: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu oraz Cezary Szwed, Członek Zarządu. PGE GiEK S.A. reprezentowali: Tadeusz Witos, Wiceprezes Zarządu...

Więcej...

9 grudnia 2014, 09:23

ncji Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska powołała na członków Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju następujące osoby: Jakuba Bednarka — przedstawiciela ministra właściwego do spraw wewnętrznych; Dr. Tomasza Jordana Kruka — przedstawiciela ministra właściwego do spraw nauki; Płk. Roberta Kurowskiego — przedstawiciela Ministra Obrony Narodowej; Dr. inż. Henryka Majchrzaka — przedstawiciela środowisk gospodarczych reprezentujących sektor energetyczny, wskazanego...

Więcej...

27 października 2014, 00:00

24 października 2014 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zawarły ze spółką Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. umowę o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica do sieci przesyłowej. Warunki przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej Baltica o mocy zainstalowanej 1045,5 MW PSE S.A. wydały 25 października 2012 r. Przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica będzie realizowane w pięciu etapach i ma zostać zakończone do końca 2030...

Więcej...

23 października 2014, 15:25

W ramach realizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. programu rozwoju usług redukcji zapotrzebowania rozstrzygnięty został kolejny przetarg dotyczący usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, PSE S.A. zadecydowały o wyborze najkorzystniejszych...

Więcej...

17 października 2014, 09:44

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000197596, NIP: 526-27-48-966, wysokość kapitału zakładowego: 9 605 473 000 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony,...

Więcej...